Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Оценка на доказателствата и на доказателствените средства в наказателния процес

Оценка на доказателствата и на доказателствените средства в наказателния процес

Автор: Ваня Илиева

Художник на корицата: Дамян Дамянов

Дата на издаване:Юни 2020

ISBN:978-954-28-3193-8

Страници:296

Корична цена:18 лв.


В теорията се обосновава остра необходимост от по-детайлна правна регламентация на правоприлагащата дейност на съда, свързана с изследването и оценката на доказателствата. Мисловният процес трябва да не е хаотичен, а строго да се опира на процесуалните норми, да се подчинява на законите на логиката и научните изводи от теорията на доказателствата. А правната регламентация на най-важния, въпрос на съдопроизводството практически отсъства. Правоприлагащият орган трябва ясно да знае не само онова, което се изисква от него, а и как той е длъжен да достига резултата, поради което е необходима законова регламентация на самата процедура на оценката на доказателствата.

Различният смисъл на понятието „доказателства“, възприет съобразно НПК, съпоставен със същото понятие в другите национални наказателнопроцесуални системи, води до невъзможност за буквално инкорпориране в българското законодателство на съществуващото в други процесуални закони съдържание на доказателствената (констативна) оценка в наказателния процес. Поради това вероятно е налице трудност за законово възприемане на обоснованото в нашата теория виждане, че „правилното решаване на въпроса за относимостта, допустимостта, достоверността и достатъчността на доказателствата и доказателствените средства е необходима предпоставка за разкриване на обективната истина и правилното решаване на делото – за постановяване на законна, обоснована и справедлива присъда“.

Авторът

 

 

Монографията представлява задълбочен анализ на поставената проблематика, като същевременно дава и някои обосновани предложения de lege ferenda. Тя е създаденa като дисертационен труд по време на зачисление като задочен докторант към Института за държавата и правото при БАН, с научен ръководител доц. д-р Екатерина Салкова, завършило с публична защита на 16.12.2019 г. Авторът има 19-годишен професионален опит с наказателни дела.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Използвани съкращения...............................................................9

Уводни бележки............................................................................11

 

Глава първа

Понятието за оценка в наказателния процес – възникване, развитие, субект, обект и цел на оценката.........17

1. Исторически анализ на въпросите, свързани с оценката на доказателствата и доказателствените средства в наказателния процес......................................................17

2. Понятие за оценката в наказателния процес.............................27

2.1. Сравнителен анализ на определенията в теорията.............28

2.2. Философски основания за възникване и развитие на понятието „оценка“...............................................38

3. Субект и обект на наказателнопроцесуалната доказателствена оценка...................................................................46

3.1. Субект на наказателнопроцесуалната доказателствена оценка................................................................46

3.2 Доказателствените материали като обект на оценка в наказателния процес................................................59

3.3. Взаимовръзката субект – обект на наказателнопроцесуалната доказателствена оценка..................71

4. Обективната истина като цел на оценката на доказателствата и доказателствените средства в наказателния процес......................................................76

5. Изводи...........................................................................................92

 

Глава втора

Същност и форма на оценката в наказателния процес..........96

1. Познанието като начин за постигане на истината в наказателния процес................................................96

2. Отграничаване на наказателнопроцесуалната доказателствена оценка от други понятия...................................105

3. Място на оценката......................................................................107

4. Метод на извършване на доказателствената (констативна) оценка..................................................................... 112

5. Изисквания (форма) на наказателнопроцесуалната доказателствена оценка...................125

5.1. Обстоятелствата по делото като основа на наказателнопроцесуалната доказателствена оценка...........133

5.2. Изискването за обективно, всестранно и пълно изследване на обстоятелствата по делото..................140

5.3. Изискването за постигане на целта на наказателнопроцесуалната доказателствена оценка само по реда и със средствата, предвидени в наказателнопроцесуалния закон.............................................144

5.4. Изискването за подлагане на оценка само на внимателно проверените доказателства...............................146

5.5. Липсата на предварително определена сила на доказателствата и средствата за тяхното установяване за процесуалния субект.......................................148

5.6. Правилата на формалната логика.......................................150

6. Дефиниране на оценката на доказателствените материали в наказателния процес................................................161

7. Изводи.........................................................................................164

 

Глава трета

Формиране на доказателствената (констативна) оценка....167

1. Оценка на значението на доказателствата...............................170

2. Оценка на процесуално релевантните качества на доказателствата и доказателствените средства......................177

2.1. Оценка за относимост на доказателствата........................177

2.2. Оценка за допустимост на доказателствата (доказателствените средства).....................................................195

2.3. Оценка за достоверност на доказателствата..................... 211

2.4. Оценка за достатъчност на доказателствата.....................227

3. Изводи.........................................................................................236

 

Глава четвърта

Доказателствената оценка като основа на процесуалните решения........................................................237

1. Завършеност на оценката..........................................................237

2. Обосноваността като регулатор на правилността на оценката........................................................241

3. Грешки в оценката.....................................................................249

4. Правилност и неправилност на наказателнопроцесуалната доказателствена оценка или особености в зависимост от фазата и стадия на наказателния процес.................................................................255

5. Особености на оценката на експертното заключение...........................................................269

6. Изводи.........................................................................................274

 

Заключение..................................................................................277

Използвана литература..............................................................281


Събития

пвсчпсн
  12345
67
8
9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

» Най-продавани