Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Откриване на производство по несъстоятелност

Откриване на производство по несъстоятелност

Автор: Силвия Кръстева

Художник на корицата: Дамян Дамянов

Дата на издаване:Ноември 2019

ISBN:978-954-28-3008-5

Страници:368

Корична цена:22 лв.


Настоящият труд разглежда в детайли откриването на производство по несъстоятелност срещу търговци, фокусирайки се върху материалните предпоставки за това. Подробно разгледани са производството по допускане и събиране на доказателства и отделните видове решения за откриване на производството по несъстоятелност. Обърнато е внимание на становищата в доктрината и разнообразната съдебната практика, установени са основните правораздавателни проблеми и са формулирани отговори за тяхното решаване.

В книгата се представят и проблеми, възникнали в практиката на Съда на Европейския съюз във връзка с прилагането на нормативните актове, регламентиращи производството по несъстоятелност в страните членки на ЕС, и даващи унифицирано решение на установените противоречия между национално и европейско право.

Трудът си поставя за цел запознаване на практикуващите юристи с проблемите, с които биха се сблъскали при подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност, и с последващите действия в тази фаза и да създаде по-точна, ясна и професионална представа за решенията на тези проблеми.

Трудът е съставен под научната редакция на доц. д-р Янка Тянкова.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПО-ВАЖНИ СЪКРАЩЕНИЯ..........................................................................9
УВОД....................................................................................................................11

Глава първа
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОЦЕДУРАТА
ПО ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО
ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.............................................................................15
§ 1. Правна същност и правна уредба........................................................15
1.1. Кратък исторически преглед на правната уредба........................15
1.2. Терминологично определение................................................................22
1.3. Правна същност на несъстоятелността.......................................24
1.4. Разграничение на търговската
несъстоятелност от други сходни институти...........................34
1.4.1. Съпоставка на производството
по несъстоятелност с производствата по ГПК.........................34
1.4.2. Съпоставка на производството по несъстоятелност с индивидуалното
принудително изпълнение....................................................................38
1.4.3. Съпоставка на производството по несъстоятелност с производството по стабилизация........40
1.4.4. Съпоставка на производствотопо несъстоятелност с производството по ликвидация.................47
1.5. Откриване на производството по несъстоятелност
като една от основните фази в производството
по несъстоятелност............................................................................48
§ 2. Материалноправни предпоставки за откриване
на производството по несъстоятелност..................................................54
2.1. Търговско качество на длъжника........................................................55
2.1.1. Откриване на производство
по несъстоятелност за скрит съучастник – чл. 609 ТЗ.............66
2.1.2. Откриване на производство по несъстоятелност
за неограничено отговорен съдружник – чл. 610 ТЗ.....................71
2.1.3. Откриване на производство по несъстоятелност
за починал и заличен едноличен търговец – чл. 611, ал. 1 ТЗ............80
2.1.4. Откриване на производство по несъстоятелност
за починал и заличен неограничено
отговорен съдружник – чл. 611, ал. 2 ТЗ..............................................................88
2.2. Неплатежоспособност на длъжника.................................................90
2.3. Свръхзадълженост на длъжника....................................................... 118
2.4. Неприложимост на производството
по несъстоятелност – чл. 612 ТЗ.................................................... 122
§ 3. Международна и европейска правна уредба
на производството по несъстоятелност................................................ 129
3.1. Кратък сравнителноправен преглед................................................ 129
3.2. Откриване на производство по несъстоятелност
на основание Регламент (ЕС) 2015/848 на ЕП и на Съвета от 20 май 2015 г. относно
производството по несъстоятелност ......................................... 134
3.3. Откриване на производство по несъстоятелност
съгласно Закон – модел за търговска несъстоятелност (UNCITRAL)....................................................... 140

Глава втора
ПРОЦЕДУРА ПО ОТКРИВАНЕ
НА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ................................. 149
§ 1. Легитимация на страните в процедурата
по откриване на производството по несъстоятелност..................... 150
1.1. Пасивна легитимация.......................................................................... 150
1.2. Активна легитимация......................................................................... 153
1.2.1. Активна легитимация на длъжника....................................... 153
1.2.2. Задължение за заявяване по чл. 626 ТЗ
от длъжника и неговите органи..................................................158
1.2.3. Активна легитимация на ликвидатора................................. 164
1.2.4. Активна легитимация на кредитора
при подаване на молбата по чл. 625 ТЗ........................................... 165
§ 2. Процедура по откриване
на производството по несъстоятелност................................................ 179
2.1. Разграничение на понятието „образуване“,
„откриване“ на производството по несъстоятелност
и „обявяване“ в несъстоятелност......................................................188
2.2. Подаване на молба за откриване на производство
по несъстоятелност, съдържание
на молбата и приложенията към нея............................................ 191
2.3. Давност при подаване на молбата – чл. 628а ТЗ........................ 206
2.4. Разглеждане на молбата – чл. 629 ТЗ.............................................. 208
2.4.1. Разглеждане на молба на кредитор
по чл. 625 ТЗ от съда по несъстоятелността ............................ 210
2.4.2. Присъединяване на кредитори................................................. 224
2.4.3. Подготовка на делото
и провеждане на съдебното заседание............................................. 233
2.4.4. Разглеждане на молба на длъжник
по чл. 625 ТЗ от съда по несъстоятелността.............................. 251
2.5. Събиране и представяне на доказателства
в процедурата по откриване на производство
по несъстоятелност........................................................................... 259
§ 3. Предварителни обезпечителни
мерки – чл. 629а ТЗ......................................................................................... 282

Глава трета
СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ
НА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ................................. 296
§ 1. Постановяване на съдебно решение по молбата
за откриване на производство по несъстоятелност........................... 298
§ 2. Решение за откриване на производство
по несъстоятелност по чл. 630, ал. 1 ТЗ................................................. 306
2.1. Начална дата на неплатежоспособност,
свръхзадълженост...... 306
2.2. Съдържание на диспозитива на решението.................................. 316
2.3. Действие, изпълнение и обявяване на решението....................... 321
§ 3. Решение за откриване на производство
по несъстоятелност по чл. 630, ал. 2 ТЗ................................................. 324
3.1. Процесуални предпоставки за постановяване
на решение по чл. 630, ал. 2 ТЗ.......................................................... 325
3.2. Материални предпоставки за постановяване
на решение по чл. 630, ал. 2 ТЗ.......................................................... 328
3.3. Съдържание на диспозитива
на решението по чл. 630, ал. 2 ТЗ.................................................... 330
3.4. Действие, изпълнение и обявяване
на решението по чл. 630, ал. 2 ТЗ.................................................... 331
§ 4. Решение за спиране на производството
по несъстоятелност – чл. 632, ал. 1 ТЗ.................................................... 332
4.1. Предпоставки за постановяване
на решение по чл. 632, ал. 1 ТЗ.......................................................... 333
4.2. Съдържание на решението по чл. 632, ал. 1 ТЗ.
Обявяване, действие, изпълнение.................................................... 336
4.3. Възобновяване на производството
по несъстоятелност........................................................................... 340
4.4. Прекратяване
на производството
по несъстоятелност по чл. 632, ал. 4 ТЗ....................................... 346
§ 5. Решение за отхвърляне на молбата
за откриване на производството
по несъстоятелност – чл. 631 ТЗ............................................................... 348
5.1. Предпоставки за постановяване
на решение по чл. 631 ТЗ.................................................................... 348
5.2. Действие, изпълнение и съобщение
на решението. Обжалване на решението..................................... 350
5.3. Последици от решението – обезщетение
по чл. 631а ТЗ......................................................................................... 351

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.......................................................................................... 353
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА....................................................................... 362

Събития

пвсчпсн
     12
345
6
789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани