Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Отговорност на държавата и общините за вреди. Административноправни аспекти

Отговорност на държавата и общините за вреди. Административноправни аспекти

Автор: Стефан Радев

Художник на корицата: Дамян Дамянов

Дата на издаване:Януари 2020

ISBN:978-954-28-3089-4

Страници:312

Корична цена:22 лв.


Монографията е посветена на проблемите на отговорността за дейността на администрацията като проявление на отговорността на държавата и общините за вреди. Подробно е анализирана тълкувателната практика на ВКС и ВАС по въпроса. Изследвани са материалноправните и процесуалноправните особености на института и е коментирано развитието на нормативната уредба, като авторът предлага редица предложения за нейното усъвършенстване, както и насоки към практикуващите юристи, защитаващи интереса на увредените граждани и организации.

СЪДЪРЖАНИЕ
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ................................................11
УВОД...............................................................................................13
Глава I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ПРАВОВЪЗСТАНОВИТЕЛНАТА ОТГОВОРНОСТ.............18
§ 1. Правна същност.....................................................................18
1. Понятие и функции на юридическата отговорност...............20
1.1. Понятие за юридическа отговорност..............................20
1.2. Юридическата отговорност като система
от специфични правоотношения............................................27
2. Правовъзстановителната отговорност
като вид юридическа отговорност..............................................32
3. Видове правовъзстановителна отговорност..........................35
3.1. Договорна отговорност....................................................36
3.2. Деликтна отговорност......................................................39
§ 2. Състав на правонарушението, пораждащо
правовъзстановителната отговорност...................................41
1. Правонарушението..................................................................41
2. Деянието...................................................................................44
2.1. Действие............................................................................47
2.2. Бездействие.......................................................................48
2.3. Форми на деянието при юридическия факт,
който поражда правовъзстановителната
отговорност..............................................................................49
3. Вредата.....................................................................................51
3.1. Имуществени вреди..........................................................53
3.2. Неимуществени вреди......................................................54
4. Противоправност на деянието................................................58
5. Причинната връзка..................................................................61
5.1. Разбирания за причинната връзка...................................61
5.2. Причинната връзка при
правовъзстановителната отговорност....................................63
5.3. Граници на отговорността...............................................65
6.Вина..........................................................................................70
6.1. Принципът „без вина няма отговорност“.......................71
6.2. Понятието за вина............................................................72
6.3. Форми на вината...............................................................74
6.4. Вината в гражданското право..........................................74
6.5. Безвиновна отговорност..................................................75
§ 3. Отговорността за дейност на администрацията
като вид правовъзстановителна отговорност.......................78
1. Отговорността за дейността на
администрацията като отговорност
за непозволено увреждане..........................................................79
1.1. Безвиновният характер на отговорността
на държавата и общините за вреди.........................................82
1.2. Отговорността за дейност на администрацията
като отговорност за действие на трето лице.........................83
2. Съпоставка между отговорността
на държавата и общините за вреди
и отговорността по чл. 45 ЗЗД....................................................88
2.1. Наличието на предхождащо правоотношение
като разлика между отговорността за дейност на
администрацията и отговорността по чл. 45 ЗЗД..................90
2.2. Характер на „деликтното“ правоотношение
при отговорността за дейност на администрацията..............92
3. Юридическа отговорност в сферата
на държавното управление.........................................................96
3.1. Правонарушението...........................................................98
3.2. Вината...............................................................................98
3.3. Субектите на правонарушението....................................99
3.4. Личният характер на отговорността.............................100
3.5. Санкцията........................................................................101
3.6. Редът за реализиране на отговорността........................102
Глава II. ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕЙНОСТ
НА АДМИНИСТРАЦИЯТА......................................................104
§ 1. Общ преглед на нормативната уредба.............................104
1. Задължения на Република България по международни актове, по които тя е страна, във връзка с отговорността на държавата и
общините за вреди.....................................................................105
1.1. Всеобща декларация за правата на човека...................106
1.2. Международен пакт
за граждански и политически права.....................................107
1.3. Европейска конвенция за защита правата
на човека и основните свободи.............................................110
1.4. Препоръка № R (84) 15 на Комитета на
министрите към Съвета на Европа.......................................112
2. Конституционноправна уредба............................................117
2.1. Конституция на българското царство,
приета на 16 април 1879 г.....................................................117
2.2. Конституция на
Народна република България от 1947 г...............................119
2.3. Конституция на Народна република България
от 1971 г.................................................................................120
2.4. Конституция на Република България от 1991 г............121
3. Закон за отговорността на държавата
за вреди, причинени на гражданите..........................................125
§ 2. Дейности на администрацията – обща
характеристика..........................................................................138
1. Съпоставка между понятията „дейност на
администрацията“ и „административна дейност“...................139
1.1. Двете значения на понятието „администрация“...........140
1.2. Формите на държавно управление
(административна дейност)...................................................145
1.3. Материално-техническа дейност...................................149
2. Държавен и общински орган.................................................151
2.1. Държавен орган..............................................................152
2.2. Общински орган.............................................................154
2.3. Понятието „техни органи“ съгласно чл. 1 ЗОДОВ......156
3. Длъжностно лице...................................................................158
3.1. Понятието „длъжностно лице“ по смисъла
на някои нормативни актове.................................................158
3.2. Съдържание на понятието „длъжностно лице“
по смисъла на ЗОДОВ...........................................................163
4. Състав на правонарушението, пораждащо
отговорността за дейност на администрацията.......................166
4.1. Първото разбиране.........................................................167
4.2. Второто разбиране.........................................................168
4.3. Третото разбиране..........................................................168
4.4. Извод...............................................................................169
§ 3. Правопораждащ факт на отговорността
за дейност на администрацията.............................................171
1. Незаконосъобразни актове...................................................172
1.1. Незаконосъобразни административни актове..............172
1.2. Проблемът за вредите от незаконосъобразни
нормативни административни актове..................................190
1.3. Проблемът за вредите от незаконосъобразни
наказателни постановления..................................................198
2. Проблемът за вредите, произлезли от
административен акт, издаден при неправилно
упражняване на оперативна самостоятелност.........................201
2.1. Основни положения........................................................202
2.2. Принципът за съразмерността.......................................205
2.3. Неуредени въпроси........................................................206
3. Незаконосъобразни действия и бездействия.......................209
3.1. „При или по повод“........................................................209
3.2. Кой може да реализира фактически действия
и/или бездействия..................................................................210
3.3. Фактическите действия и бездействия
не съставляват юридически актове......................................211
3.4. Изключения съгласно нормативната уредба................212
3.5. Изключения съгласно тълкувателната практика..........212
3.6. Недействителност при незаконосъобразните
действия и бездействия.........................................................218
Глава III. ПРОЦЕСУАЛЕН РЕД ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ
НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ДЕЙНОСТ
НА АДМИНИСТРАЦИЯТА......................................................220
§ 1. Общи положения..................................................................220
1. Подведомственост и подсъдност..........................................221
1.1. Подведомственост..........................................................222
1.2. Подсъдност.....................................................................225
2. Страни....................................................................................230
2.1. Ищец................................................................................231
2.2. Ответник..........................................................................238
3. Процесуални предпоставки
за упражняване на правото на иск............................................244
3.1. Основни процесуални предпоставки.............................244
3.2. Допълнителна предпоставка..........................................248
§ 2. Иск за обезщетение на вреди от дейност
на администрацията.................................................................250
1. Иск и право на иск.................................................................250
1.1. Понятие за „иск“.............................................................250
1.2. Правото на иск в административното право................251
1.3. Видове искове според желаната защита.......................252
1.4. Съединяване на исковете...............................................254
1.5. Характер на иска за обезщетение за вреди
от дейност на администрацията............................................256
2. Видове искове за обезщетение на вреди
от дейност на администрацията................................................258
2.1. При вреди, произлезли от унищожаем
административен акт.............................................................258
2.2. При вреди, произлезли от нищожен
административен акт.............................................................261
2.3. При вреди, произлезли от оттеглен
административен акт.............................................................263
2.4. При вреди, произлезли от незаконосъобразни
действия и бездействия.........................................................264
2.5. При вреди, произлезли от незаконосъобразно
наказателно постановление..................................................266
2.6. Срокове...........................................................................267
3. Правото на регресен иск при виновно поведение
на длъжностно лице...................................................................271
3.1. Предпоставки..................................................................271
3.2. Ред за реализиране на регресния иск............................274
3.3. Особени случаи на регресна отговорност....................275
§ 3. Проявление на принципа за отговорността
на държавата в правото на ЕС................................................276
1. Някои основни белези на правото на ЕС.............................277
1.1. Правото на ЕС като самостоятелна правна
система...................................................................................278
1.2. Примат на правото на ЕС над националното
право на страните членки......................................................280
1.3. Пряко приложение и директен ефект
на правото на ЕС...................................................................282
2. Отговорност на Република България за вреди,
произлезли от нарушаване правото на ЕС...............................283
2.1. Причината за уреждане на принципа за
отговорността на държавата за вреди, произлезли
от нарушаване правото на ЕС..............................................284
2.2. Основания за отговорността..........................................286
3. Процесуален ред за реализиране на обезщетението...........288
ЗАКЛЮЧЕНИЕ...........................................................................293
БИБЛИОГРАФИЯ.......................................................................301

Събития

пвсчпсн
     12
3456789
10
111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани