Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Особеният залог в българското право

Особеният залог в българското право

Автор: Димитър М. Иванов

Художник на корицата: Фиделия Косева

Дата на издаване:Юни 2017

ISBN:978-954-28-2299-8

Страници:360

Корична цена:23 лв.


Предмет на анализ в настоящия труд е цялостната концепция за режима на особения залог като вид обезпечително средство, служещо за бързо и ефективно събиране на вземанията на кредиторите. Разгледани са всички въпроси, касаещи общия режим на особения залог – генезис, сравнителноправен и исторически преглед, същност на института и специфики на договора за особен залог.
Последователно са разгледани проблемите на отделните видове залози, на регистърното производство пред Централния регистър на особените залози, както и на изпълнението по реда на Закона за особените залози.
Накрая е отделено подобаващо внимание и на продажбата на заложеното имущество, конкуренцията между изпълнения, уредени в различни нормативни актове, както и на трансформацията на заложното право, неговата недействителност и погасяване.
Анализът на правната уредба е извършен на основата на наличната българска правна литература, заглавия на чуждестранни автори, както и на съдебната практика на българските съдилища по прилагането на ЗОЗ.
УВОД

Особеният залог е алтернатива на реалния залог, чиято самостоятелна правна уредба е сравнително нова у нас. Той е едно модерно обезпечително средство, чрез което длъжниците обезпечават и гарантират своите кредитори и не нарушават целостта на своя патримониум, както и нормалното упражняване на стопанската си дейност, тъй като фактическата власт върху вещта, предмет на залог, остава при тях. На тази плоскост, особеният залог е средство, чрез което длъжниците, които са затруднени в обслужването на своите задължения, могат да използват, за да спечелят отсрочка от своите кредитори, като в същото време ги обезпечават с имущество, което да им гарантира, че при бъдещо неизпълнение на дълга или изпадане в неплатежоспособност ще разполагат с имущество, което да осребрят и по този начин да получат дължимото им.
С приемането на Закона за особените залози този вид залог започна да набира все по-широко приложение сред търговците, като след навлизане на света във финансова и икономическа криза той успя да измести стандартните типове обезпечения и да се превърне в предпочитана обезпечителна мярка, която да гарантира интересите както на кредиторите, така и на длъжниците, учредяващи залог върху свое имущество. Именно поради факта, че засиленото му приложение започна да се наблюдава през последните шест-седем години, изследванията, посветени на особения залог, са малобройни. Единственият по-широк поглед върху него е дело на д-р Борислав Найденов, както и на проф. Ангел Калайджиев в курса му по облигационно право. Налице са и отделни статии, които разглеждат отделни въпроси на този вид залог, както и общи обяснения в учебниците по търговско и облигационно право, но те са крайно недостатъчни и не дават отговор на редица въпроси и проблематики, които възникват с все по-разширяващото се приложение на особения залог.
Съдебната практика също е оскъдна – поради малкото време, през което действа Законът за особените залози, не са разгледани достатъчно на брой казуси, а и допълнителна пречка за това e, че споровете по ЗОЗ рядко достигат до Върховния касационен съд.
Настоящото изследване не е в състояние да обхване цялата палитра от въпроси, които особените залози поставят и затова обект на изследване са само най-значимите и широко приложими аспекти на този вид обезпечение. Предизвикателство пред него са редицата трудности, с които се сблъскват практикуващите юристи във връзка с приложението на Закона за особените залози и за които все още няма константна съдебна практика. Задачата му е на първо място да изясни същността на особения залог, а и на залога като цяло, както и приложимите спрямо него разпоредби; да бъдат предложени решения на проблемите свързани с регистрирането на договора за особен залог в Централния регистър на особените залози, както и относно изпълнението върху заложеното имущество; да се окачестви отговорността на депозитаря при нарушаване на задълженията му във връзка с разпределенията на суми, както и да се изследват неговите основни функции. Други задачи, поставени пред настоящото изследване са дефиниране на сделките, сключвани от залогодателя както без съгласието на заложния кредитор, така и след вписано пристъпване към изпълнение.
Монографията не претендира за изчерпателност, като основната є цел е да се изложат възможно най-широк кръг от проблеми, свързани с приложението на особените залози, и да се осветлят начините за тяхното решаване. Тепърва ще се търсят решения на законодателните пропуски и ще се наслоява съдебна практика по приложението на Закона за особените залози, особено след неговите изменения от 30.12.2016 г., която да даде повече отговори на вече възникналите практически проблеми и законодателни празноти. Надявам се, че с настоящото изследване ще предизвикам интереса на по-широк кръг от автори, които да посветят повече разработки на изследваната тема и така проблемите да намерят своите оригинални и правно издържани разрешения.

Още от автора


Събития

пвсчпсн
  12345
6
789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

» Най-продавани