Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Основи на правото/Книга първа

Основи на правото/Книга първа

Автори: Ирина Мулешкова , Димитрина Милкова , Емил Златарев , проф. д-р Димитър Костов

Дата на издаване:Септември 2012

ISBN:9546493260

Страници:356

Корична цена:18 лв.


Книга първа

Обща теория на правото; държавно и конституционно право; административно право и административен процес; финансово право; наказателно право; международно публично право.

Предговор
Теория на правото
 • Възникване и същност на правото
  • Възникване на правото
  • Същност на правото
 • Структура на правото. Система на правото
  • Частно и публично право
  • Материално и процесуално право
  • Вътрешно и международно право
  • Система на правото
  • Правни отрасли
 • Субекти на правото
  • Понятие за субект на правото. Правосубектност
  • Видове правни субекти
  • Представителство
 • Правни норми
  • Понятие. Основни черти
  • Структура на правната норма
  • Видове правни норми
 • Юридически факти
  • Понятие. Обща характеристика
  • Видове юридически факти
  • Фактически състав
  • Презумпция и фикция
 • Правни отношения
  • Понятие. Обща характеристика
  • Структура на правното отношение
 • Субективно право
  • Понятие. Обща характеристика
  • Структура на субективното право
  • Злоупотреба с право
  • Видове субективни права
  • Защита на субективните юридически права
 • Правно регулиране. Правотворчество. Тълкуване в правото. Правоприлагане
  • Правотворчество
  • Тълкуване в правото
  • Правоприлагане
 • Юридически актове
  • Понятие, Обща характеристика
  • Юридическа сила и ранг на правните норми
  • Видове юридически актове
  • Действие на юридическите актове
 • Юридическа отговорност
  • Понятие. Обюа характеристика
  • Основания за юридическата отговорност
  • Идеята за виновната отговорност и идеята за обективната отговорност
  • Функции на юридическата отговорност
  • Видове юридическа отговорност
Публично право
 • Държавно и конституционно право
 • Обща характеристика на държавното и конституционното право
  • Общо учение за държавата
  • Философски концепции за държавното и конституционното право
  • Предмет, метод и принципи на конституционното право
  • Конституционноправни норми
  • Конституционноправни отношения и техните субекти
  • Източници на конституционното право
 • Общественополитическо устройство на Република България
  • Политическа система на обществото и нейните основни принципи
  • Конституционни права и задължения на гражданите
 • Обща характеристика на държавната власт и местното самоуправление
  • Държавен орган. Понятие, видове и система
  • Органи на местното самоуправление и администрация
 • Система на органите на държавната власт
  • Народно събрание
  • Президент на Републиката
  • Органи на изпълнителната власт
  • Органи на съдебната власт
  • Конституционен съд
Административно право и административен процес
 • Предмет, метод и система на административното право
  • Предмет на административното право
  • Метод на регулиране
  • Система на административното право
 • Източници на административното право. Административноправни норми и правоотношения
  • Източници
  • Административноправни норми и правоотношения
 • Субекти на административното право
  • Гражданите
  • Организациите на гражданите
  • Органи на държавно управление
  • Държавни служители
 • Административен акт
  • Понятие за административен акт
  • Видове административни актове
  • Условия за законосъобразност на административните актове
  • Недействителност на административните актове
 • Способи за обезпечаване на законосъобразно и правилно държавно управление
  • Постановка на въпроса
  • Понятие за контрол и видове контрол
  • Юридически контрол
 • Административнонаказателна отговорност
  • Общи положения
  • Административно нарушение
  • Административно наказание
  • Видове административни наказания
 • Административен процес
  • Понятие и принципи на административния процес
 • Основни производства, свързани с типичната управленческа дейност
  • Производство по издаване на индивидуалните административни актове
  • Производство по издаване на общи и нормативни административни актове по Закона за административното производство
  • Оспорване на административните актове по административен ред
  • Оспорване на административните актове пред първа съдебна инстанция
  • Касационно производство
 • Основни производства, свързани с административнонаказващата дейност
  • Установяване на административните нарушения
  • Налагане на административните наказания
  • Обжалване на наказателните постановления
Финансово право
 • Предмет, метод и система на финансовото право
  • Финансовото право като отрасъл (клон) на действащото право в България
  • Разграничаване на финансовото право от другите отрасли на правото
  • Финансовоправна наука и финансова наука
  • Система на финансовото право
 • Източници и норми на финансовото право
  • Източници на финансовото право
  • Финансовоправни норми
 • Финансови правоотношения
  • Характеристика
  • Формиране (възникване) на финансовите правоотношения
 • Субекти на финансовите правоотношения
  • Финансова правосубектност
  • Субектен състав и субектна организация на финансовите правоотношения
 • Погасяване на финансовите правоотношения
  • Изпълнение на финансовите задължения
  • Способи за реално погасяване на финансовите задължения
  • Способи за премахване дължимостта на финансовия дълг
 • Отговорност за неизпълнение на финансови задължения
  • Проблемът за отговорността във финансовото право
  • Система за отговорностите във финансовото право
 • Финансов контрол
  • Основни положения
  • Организация на държавната финансова инспекция
  • Основни моменти в производството по реализиране на финансовата инспекция
  • Провеждане на финансовата инспекция
  • Производство по реализиране на мерки за въздействие
 • Имуществена отговорност
  • Правна същност и приложно поле
  • Субекти на имуществената отговорност
  • Предпоставки за възникване на имуществената отговорност
  • Основания, изключващи имуществената отговорност
  • Видове имуществена отговорност
  • Установяване на имуществената отговорност
  • Погасяване на имуществената отговорност
  • Производство по реализиране на имуществената отговорност
Наказателно право
 • Основни понятия на наказателното право
  • Понятие, източници и система на наказателното право
  • Обща характеристика на престъплението
  • Обща характеристика на наказанието
  • Престъпления против собствеността
  • Престъпления против стопанството
  • Документни престъпления
Международно публично право
 • Предмет, същност и особености на международното публично право
  • Предмет на международното публично право
  • Същност и особености на международното публично право
  • Съотношение между международното публично право и националното право
  • Система на международното публично право
 • Източници на международното публично право
  • Процес на създаване на нормите на международното право
  • Източници на международното публично право
  • Международен договор
  • Международен обичай
 • Субекти на международното публично право
  • Понятие и видове субекти на международното публично право
  • Държавата - основен субект на международното публично право
  • Международни междуправителствени организации

Още от авторите


Събития

пвсчпсн
  12345
678
9
101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

» Най-продавани