Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Общият административен акт

Общият административен акт

Автор: Васил Петров

Предговор от: Стоян Ставру

Художник на корицата: Стоян Кораков

Дата на издаване:Април 2017

ISBN:978-619-195-2297-4

Страници:408

Корична цена:24 лв.


Книгата е посветена на института на общия административен акт в българското административно право. Разгледани са производствата по издаване, оспорване и изпълнение на общи административни актове в Административнопроцесуалния кодекс и в специалните закони. Анализирана е богатата съдебна практика на Върховния административен съд по приложение на института. На основата на преглед на сравнителноправно познатите видове общи административни актове е направен опит за усъвършенстване на легалното определение на общия административен акт и на административнопроцесуалния режим на тези актове.
Като цялостен монографичен труд за общия административен акт книгата може да се ползва от всички, които прилагат Административнопроцесуалния кодекс, както и от всички, които имат научен интерес по темата.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВО, ПРОБЛЕМЪТ „ВОЛЯ“ И БЪРКАТ ЛИ (СЕ) ПРАВАТА? – д-р Стоян Ставру

 

ПРЕДГОВОР

УВОД В ИЗСЛЕДВАНЕТО

§ 1. Въведение

§ 2. Цели, предмет и методи на изследването

 

ГЛАВА ПЪРВА. ИСТОРИЧЕСКИ И СРАВНИТЕЛНОПРАВЕН ПРОИЗХОД НА ИНСТИТУТА НА ОБЩИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ

§ 1. Общият административен акт в сравнителноправна перспектива

§ 2. Общият административен акт в българското правно развитие

I. Понятието за общ административен акт в българската административноправна доктрина – исторически преглед

II. Общият административен акт в общата теория на правото и в доктрина на различни правни отрасли у нас

 

ГЛАВА ВТОРА. ПОНЯТИЕТО ЗА ОБЩ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ В БЪЛГАРСКОТО ПРАВО

§ 1. Основи за изграждане на понятието за общ административен акт в българското право

I. Общият административен акт в практиката на Върховния административен съд по АПК

II. Общият административен акт в действащи специални закони

§ 2. Понятие за общ административен акт

I. Общият административен акт и общата теория на правото

II. Единно понятие за общ административен акт

III. Административноправна дефиниция

§ 3. Видове общи административни актове

I. Общи класификации

II. Специални класификации на общите административни актове

§ 4. Разграничения и съпоставки на общия административен акт с други актове на адми нис тра ция та

I. Общият административен акт и финансовият план

II. Общият административен акт и организационният административен акт

III. Общият административен акт и принудителните административни мерки

 

ГЛАВА ТРЕТА. ИЗДАВАНЕ НА ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ПО АПК

§ 1. Производството за издаване на общи административни актове по Административнопроцесуалния кодекс като производство по защита на колективен интерес

§ 2. Режим на издаване на общи административни актове по АПК

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ОСПОРВАНЕ НА ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН РЕД

§ 1. Общи положения на оспорването по административен ред

§ 2. Възникване и упражняване на правото на оспорване. Производство по оспорването по административен ред

§ 3. Правомощия на по-горестоящия административен орган. Актове по оспорването

§ 4. Сроковете за произнасяне на по-горестоящия административен орган

§ 5. Съотношение между производството по оспорване по административен ред и производството по оспорване по съдебен ред

 

ГЛАВА ПЕТА. ПРАВОРАЗДАВАТЕЛЕН НАДЗОР НАД ОБЩИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

§ 1. Общи бележки. Първоинстанционно съдебно производство по АПК

§ 2. Право на жалба и правомощие за протест срещу общ административен акт пред съда

§ 3. Производство по оспорването пред първата инстанция

§ 4. Спиране на изпълнението на общия административен акт

§ 5. Основания за оспорване на общи административни актове

§ 6. Съдебното решение по оспорването на първоинстанционния съд

§ 7. Оспорване на общи административ ни актове пред особени юрисдикции

§ 8. Касационно оспорване

§ 9. Отмяна на влязло в сила съдебно решение

 

ГЛАВА ШЕСТА. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ И НА СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ ПО ДЕЛА С ОСПОРЕНИ ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

§ 1. Предварителната изпълнимост на общите административни актове

§ 2. Изпълнение на общи административ ни актове и съдебни решения по дела с предмет оспорени общи административ ни актове

 

ГЛАВА СЕДМА. ОБЩИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ПО НЯКОИ СПЕЦИАЛНИ ЗАКОНИ

§ 1. Общият административен акт и устройството на територията

I. Актът за налагане на строителна забрана – правна същност и ред за защита

II. Плановете по ЗУТ като административ ни актове

§ 2. Административни актове условия и общият административен акт

§ 3. Общият административен акт в екологическото право

§ 4. Общият административен акт и актове на плановото извършване на икономическа дейност

§ 5. Общият административен акт и трудовото право

I. Административният акт на министъра на труда и социалната политика по чл. 51б, ал. 4 от Кодекса на труда

II. Общият административен акт и правомощието на Министерския съвет да размества почивни дни

 

ИЗВОДИ И ОБОБЩЕНИЯ

§ 1. Теоретични обобщения

§ 2. Предложения de lege ferenda

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Още от Предизвикай: правото!

Още от автора


Събития

пвсчпсн
     12
3456789
1011121314
15
16
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани