Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Новите моменти при възлагане на обществените поръчки

Новите моменти при възлагане на обществените поръчки

Автор: Поля Огнянова

Дата на издаване:Юни 2014

ISBN:978-954-28-1534-1

Страници:172

Корична цена:15 лв.


Книгата има за цел да представи практически поглед на последните изменения и допълнения в Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр.40 от 13.05.2014 г.), като даде възможни решения и способи за прилагане на същите в практиката. В нея се съдържа обстоен коментар на автора относно задълженията на възложителите по осигуряване на публичност и прозрачност на процеса по възлагане на обществените поръчки, както и на действията по подготовка и предоставяне на документацията за участие. Разгледани са изискванията към комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите и протоколите, които се съставят при всяка една процедура за възлагане на обществена поръчка или при възлагане чрез публична покана. Анализирано е съдържанието на офертата при различните процедури за възлагане на обществени поръчки и новите изисквания към документите, които следва да съдържа офертата за участие. Коментирани са отделните етапи на възлагането на обществени поръчки чрез публична покана.

В помощ на възложителите са разработени редица примерни образци на документи, които се съставят в процеса по възлагане на обществени поръчки.

Поля Стефанова Петрова-Огнянова завършва висше образование, специалност «Право», в Университета за наицонално и световно стопанство през 1999 г. През 2007 г. придобива   образователно-квалификационна степен «магистър», специалност «Публична администрация», в Софийски университет «Св. Климент Охридски».

От 2002 г. до 2007 г. работи като юрисконсулт в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, а от 2007 г. до настоящия момент – в Сметната палата.  

През 2012 г. получава грамота «Юрисконсулт на годината» от Националния съюз на юрисконсултите.

Автор е на книгата «Актуални моменти при възлагане на обществените поръчки», издадена от «Сиела Норма»АД, както и на редица публикации в областта на обществените поръчки. Участвала е като експерт в процедури за възлагане на обществени поръчки. Лектор е в редица семинари по теми, свързани с възлагането и контрола в областта на обществените поръчки.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

УВОД

Глава първа

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТИ ПРОЗРАЧНОСТ. ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Глава втора

ПОДГОТОВКА И ПРЕДОСТАВЯНЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ. РАЗЯСНЕНИЯ

Глава трета

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА.УЧАСТИЕ НА ОБЕДИНЕНИЯ

Глава четвърта

КОМИСИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНАПОРЪЧКА

Глава пета

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНАПОРЪЧКА ОТ ПРАВОПРИЕМНИК. ДОГОВОР

ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

Глава шеста

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

Примерен образец на заповед за назначаване на комисияза провеждане на открита процедура

Приложение № 2

Примерен образец на заповед за назначаване на комисияза провеждане на ограничена процедура

Приложение № 3

Примерен образец на заповед за назначаване на комисияза провеждане на процедура на договаряне с обявление

Приложение № 4

Примерен образец на заповед за назначаване на комисияза провеждане на процедура на договаряне без обявление

Приложение № 5

Примерен образец на заповед за назначаванена комисия за провеждане на състезателен диалог

Приложение № 6

Примерен образец на заповед за назначаване на журипри провеждане на конкурс за проект

Приложение № 7

Примерен образец на заповед за назначаване на комисияза възлагане на обществена поръчка чрез публична покана

Приложение № 8

Примерен образец на списък (регистър)

на кандидатите/участниците, представили заявления/офертиза участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

Приложение № 9

Примерен образец на декларация за обстоятелствапо чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, и посочените в обявлениетоизисквания по чл. 47, ал. 2 от ЗОП

Приложение № 10

Примерен образец на декларация за приеманена условията в проекта на договор

Приложение № 11

Примерен образец на декларация за удостоверяванена обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП

Приложение № 12

Примерен образец на декларация за съгласиеза участие като подизпълнител

Приложение № 13

Примерен образец на декларация за обстоятелстватапо чл. 35, ал. 1 и 2 от ЗОП

Приложение № 14

Примерен образец на декларация за обстоятелстватапо чл. 35, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от ЗОП

Приложение № 15

Примерен образец на решение за обявяване класиранетона участниците и участника, определен за изпълнителпри провеждане на открита процедура

Още от автора


Събития

пвсчпсн
     12
3456789
10111213141516
17
18
1920212223
24252627282930

» Най-продавани