Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Наследяване по завещание в международното частно право

Наследяване по завещание в международното частно право

Автор: Станислав Йордански

Дата на издаване:Декември 2012

ISBN:978-954-28-1218-0

Страници:328

Корична цена:17 лв.


Настоящият труд е посветен на основни институти и правоотно-

шения, свързани с наследяването по завещание, като ги предста-

вя от гледна точка на международното частно право. Разгледана

е уредбата на международната компетентност при наследяване

по завещание, както и на приложимото право към завещателна-

та дееспособност, способността за наследяване по завещание,

формата, съдържанието и тълкуването на завещанието.

В проучването е направена съпоставка между стълкнови-

телните норми в областта на наследяването по завещание на

повече от сто държави, като са извлечени общите характерни

белези (въз основа на критериите на привързване) и различия-

та между отделните националноправни източници на между-

народно частно право. Разрешенията в отделните държави се

класифицират съобразно различните критерии и съотноше-

нието между тях, т.е. дали те са посочени алтернативно, куму-

лативно или при условията на евентуалност. Наред с това са

разгледани и специфични особености на отделни законодател-

ства, които ги отличават от останалите. Основният стремеж е

сравнителноправният анализ да не бъде самоцелен, а от него

да бъдат изведени положителните черти и недостатъците на

отделни законодателни разрешения, да се съпоставят те с раз-

решенията, съдържащи се в българското международно част-

но право и да се направят изводи и оценки дали е необходима

бъдеща промяна в законодателството в България – а ако отго-

ворът е положителен – да се направят конкретни препоръки и

предложения de lege и de conventionae ferenda. Последните са с

голямо значение, като се има предвид непрекъснато нараства-

щата важност на наследствените правоотношения с междуна-

роден елемент и необходимостта българската уредба да се на-

мира в съответствие с най-модерните нормативни разрешения

в материята на международното частно наследствено право.

 


Още от автора


Събития

пвсчпсн
  12345
6789101112
131415161718
19
20212223242526
2728293031  

» Най-продавани