Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Наказателноправна защита на средства от еврофондовете

Наказателноправна защита на средства от еврофондовете

Автор: Стоян Стойков

Дата на издаване:Декември 2013

ISBN:978-954-28-1420-7

Страници:264

Корична цена:18 лв.


Авторът на този труд си е поставил за цел да даде пълна и ясна картина на възникването, развитието и усвояването на средствата от фондовете на ЕС. Основният акцент и поставен върху защитата на тези средства от престъпни посегателства.

Изследването предоставя не само теоретична база за разбиране същността на престъпленията против финансовата система на Европейския съюз и подпомагането процеса на подготовка и обучение на студенти по дисциплината „Наказателно право“, но

също така притежава важна практическа стойност за практикуващите юристи, с оглед представената чуждестранна наказателноправна уредба и съдебна практика в тази област. Направените в хода на изследването изводи могат да послужат като основа за

усъвършенстване на законодателството в разглежданата област на правна уредба.

Практическият принос на труда се изразява още и в това, че в него се систематизира достъпна литература на български, английски, френски и немски език в областта на изследваната материя.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Съкращения

ПРЕДГОВОР

НАКАЗАТЕЛНОПРАВНА ЗАЩИТА НА СРЕДСТВА ОТ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СРЕДСТВА, ПРЕДОСТАВЕНИ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

УВОД

Глава първа

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА И ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ

§ 1. Създаване на Европейския съюз. „Стъпка по стъпка“

1. Договорът за създаване на Европейския съюз

2. Законодателна и финансова политика на Европейския съюз

2.1. Законодателна политика

2.2. Икономическа политика на Европейския съюз

3. Разширяване на Общността.

Приемане на нови държави членки

4. Приемане на България като страна, членка на Европейския съюз. Хармонизиране на българското законодателство спрямо европейското

§ 2. Европейски фондове. Значението им за развитие на икономиките на страните членки

1. Създаване и видове фондове

2. Европейски фонд за регионално развитие

3. Европейски социален фонд

4. Европейски фонд за развитие на селските райони

5. Европейски фонд за рибарство

6. Кохезионен фонд

7. „План 2000“

§ 3. Предприсъединителни програми. Оперативни програмии значението им за българската икономика

Програма САПАРД

Програма ФАР (PHARE)

Програма ИСПА

Програма „Леонардо да Винчи“

Програмата „Учене през целия живот“

Схема на единно плащане (СЕП)

Схема на единно плащане на площ (СЕПП)

Оперативна програма „Регионално развитие“

Оперативна програма „Конкурентоспособност“

Оперативна програма „Околна среда“

Оперативна програма „Транспорт“

Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси“

Оперативна програма

„Административен капацитет“

Оперативната програма „Техническа помощ“

Глава втора

СРАВНИТЕЛНО ПРАВЕН АНАЛИЗ НА

НАКАЗАТЕЛНОПРАВНАТА УРЕДБА

НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ПРОТИВ

ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

§ 1. Правна уредба на наказателноправната защитана финансовите интереси на Европейската

общност в страните членки

§ 2. Разглеждане на наказателноправната защитана средствата от фондовете на ЕС на страните членкипо критерия на паричното участие на отделната държавав определянето на общия бюджет на Европейския съюз

 

1. Наказателноправна защита на средствата от фондоветена Европейския съюз съгласно френският

Наказателен кодекс

2. Наказателноправна защита на средствата от фондоветена Европейския съюз съгласно германския

Наказателен закон

3. Наказателноправна защита на средствата от фондоветена Европейския съюз съгласно италианския

Наказателен закон

4. Наказателноправна защита на средствата от фондоветена Европейския съюз съгласно испанския

Наказателен кодекс

5. Наказателноправна защита на средствата от фондоветена Европейския съюз съгласно холандския и белгийския

Наказателен закон

5.1. Холандия

5.2. Белгия

6. Наказателноправна защита на средствата от фондоветена Европейския съюз, съгласно португалския

и ирландския Наказателен кодекс

6.1. Ирландия

6.2. Португалия

7. Наказателноправна защита на средствата от фондоветена Европейския съюз, съгласно шведския и финландскияНаказателен кодекс

7.1. Финландия

7.2. Швеция

8. Наказателноправна защита на средствата от фондоветена Европейския съюз на Австрия, Дания и Люксембург

8.1. Австрия

8.2. Дания

8.3. Люксембург

9. Наказателноправна защита на средствата от фондоветена Европейския съюз на Гърция

10. Наказателноправна защита на средстватаот фондовете на Европейския съюз на Чехия,

Унгария, Полша, Словения и Словакия

10.1. Чехия

10.2. Унгария

10.3. Полша

10.4 Словения

10.5 Словакия

11. Наказателноправна защита на средстватаот фондовете на Европейския съюз на Литва,Латвия и Естония

11.1. Литва

11.2. Латвия

11.3. Естония

12. Наказателноправна защита на средстватаот фондовете на Европейския съюз на Англия,

Уелс и Северна Ирландия

13. Наказателноправна защита на средстватаот фондовете на Европейския съюзна Румъния и България

13.1. Румъния

13.2. България

Глава трета

НАКАЗАТЕЛНОПРАВНА ЗАЩИТАНА СРЕДСТВА ОТ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

И СРЕДСТВА, ПРЕДОСТАВЕНИ НА БЪЛГАРСКАТАДЪРЖАВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ СЪГЛАСНОРАЗПОРЕДБИТЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКСНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

§ 1. Конвенцията за защита финансовите интересина Европейските общности, теоретичното ѝ въвежданев българския Наказателен кодекс

§ 2. Характеристика на съставите на престъпления,засягащи наказателноправната защита на средстваот фондовете на Европейския съюз в българскияНаказателен кодекс

§ 3. Отделни видове престъпления

1. Структура и критерии на разграничаване

2. Нецелево разпореждане със средстваот фондовете на ЕС – чл. 254 б НК

3. Длъжностно присвояване на средства от фондове,принадлежащи на Европейския съюз или предоставениот Европейския съюз на българската държава

4. Документна измама с предмет имущество от фондове,принадлежащи на Европейския съюз и от фондове,предоставени на българската държаваот Европейския съюз

5. Представянето на неверни сведения или затаяванена сведения по чл. 248а НК

§ 4. Последици от престъпленията и отражението имвърху икономическите устои в Република България

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ


Още от автора


Събития

пвсчпсн
1234
5
67
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

» Най-продавани