Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Морска ипотека и привилегии върху кораб

Морска ипотека и привилегии върху кораб

Автор: Ана Джумалиева

Дата на издаване:Септември 2016

ISBN:978-954-28-2119-9

Страници:300

Корична цена:20 лв.


Международният търговски обмен е тясно свързан с морския транспорт. Морските превози се осъществяват с морски кораби. По своята същност и по присъщия им правен режим морските търговски кораби съществено се отличават от останалите превозни средства. Техният режим има комплексен характер, който е предмет на регулиране в международното право и националните законодателства на отделни държави с различни по своя характер норми: публичноправни и частноправни.

Корабът може да бъде за корабособственика средство за кредитиране, но също и да поражда отговорност. За кредиторите, той е елемент от тяхното обезпечение. За разлика от кредиторите при закупуване на земя или недвижим имот, потенциалните рискове, свързани с плаващия обект (кораб) са по-различни по своето естество. Това налага възникването и развитието на специфични за морското право институти, а именно морските ипотеки и привилегиите върху кораба.

Въпреки огромното си търговско значение, въпросът на морските привилегии и ипотеки се характеризира с висока степен на международна несигурност. Националните закони се различават значително по отношение на създаването и изпълнението на морски привилегии. За да се хармонизира тази несигурност международният морски комитет е изготвил през годините редица международни конвенции за създаване на стандартен списък на морските привилегии и общ метод за тяхното изпълнение.

Изследването цели да се проведе научно-теоретичен анализ на някои частноправни отношения, свързани с търговските кораби, като привлече вниманието върху съществуващата вътрешна и международна регламентация. Подобен подход има подчертано практическо значение, тъй като българските морски търговски кораби, при осъществяване на търговската експлоатация, посещават чуждестранни пристанища и по този повод е възможно възникването на различни правни проблеми.

Изследваните правоотношения, макар и частноправни, в много случаи се преплитат с публичноправни моменти – такива са националност на кораба, право на плаване под знамето на определена държава, юрисдикция на държавата върху борда на кораба в открито море и в чужди териториални води, регистрация на корабите и т.н. Тези въпроси съпътстват търговското корабоплаване от момента на неговото възникване. Поради тази причина многократно са били обект на търсене на нормативни разрешения. Исторически източници свидетелстват, че въпросите на морската ипотека и привилегиите върху кораба са едни от първите, поставящи началото на правния режим на корабите. Тази теза се подкрепя от обстоятелството, че в международноправен аспект тези проблеми са обект на регламентация още от началото на XX век.

В условията на развитие и усъвършенстване на националното морско законодателство са разгледани въпроси de lege ferenda, а също и такива за съответствието на вътрешното ни с международното право и възприетите от последното принципи.

Направен е опит да се даде отговор на основни въпроси, възникващи във връзка частноправния режим на българските кораби. Това предполага изследване на нашето морско законодателство и неговото историческо развитие, на съществуващите международноправни актове и законодателните решения възприети в други държави.

Видно е, че процесите отнасящи се до статута на кораба и правоотношения, свързани с него, са комплексни и динамични. На това развитие и динамика поради една или друга причина нашата морскоправна доктрина остава длъжник.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

ПО-ВАЖНИ СЪКРАЩЕНИЯ

УВОД

Глава I. ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ИНСТИТУТА НА МОРСКАТА ИПОТЕКА

И ПРИВИЛЕГИИТЕ ВЪРХУ КОРАБА.  ИЗТОЧНИЦИ НА ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ 

1. Историческо развитие на института на морската ипотека, привилегиите върху

кораба и връзката им с морския заем 

2. Източници на правна регламентация 

2.1. Вътрешни източници. Развитие на българско­то морско законодателство 

2.2. Международни източници 

2.3. Привилегии върху кораба и морски ипотеки при колизия на закони 

Глава II. МОРСКА ИПОТЕКА 

1. Правна същност на морската ипотека 

2. Правна уредба на морската ипотека в други държави 

2.1. Англия

2.2. Франция 

2.3. Русия 

3. Предмет на морската ипотека 

3.1. Съдържание на понятието „кораб“ 

3.2. Обхват на морската ипотека

3.3. Ипотека върху морски кораб в строеж 

3.4. Правна индивидуализация на кораба 

3.5. Име или номер на кораба 

3.6. Националност и знаме на кораба 

3.7. Юрисдикция 

3.8. Имунитет на държавните морски кораби 

3.9. Регистрация на корабите 

4. Страни при договора за морска ипотека 

5. Характерни особености на морската ипотека 

5.1. Морската ипотека може да бъде изразена само в определена парична сума 

5.2. Договорен характер на морската ипотека 

5.3. Форма на морската ипотека 

5.4. Срок и действие на вписването на морската ипотека 

5.5 Ред на морската ипотека 

5.6. Валидност на морска ипотека, която е учредена в чужбина 

6. Права и задължения на ипотекарния длъжник и ипотекарния кредитор при

морската ипотека 

6.1. Задължения на ипотекарния длъжник 

6.2. Права на ипотекарния кредитор 

Глава III. ПРИВИЛЕГИИ ВЪРХУ КОРАБА 

1. Правна същност на привилегиите върху кораба

2. Признаци, характеризиращи привилегиите върху кораба 

2.1. Привилегиите върху кораба са от категорията на особените привилегии 

2.3. Привилегиите върху кораба са законово определени 

2.4. Срочен характер на привилегиите върху кораба. Срок на погасяване 

3. Видове и ред на привилегиите върху кораба 

4. Правила във връзка с удовлетворяването на привилегиите върху кораба 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приложение 1 - Сравнение на конвенциите, регламентиращи морските ипотеки и привилегии върху кораба

Приложение 2 – Използвани международни актове

Приложение 3 – Международна конвенция за унифициране на някои правила относно морските привилегии и ипотеки, подписана в Брюксел, 10 април 1926 г.

Международна конвенция за вписване на права върху кораби в строеж, подписана в Брюксел на 27 май 1967 г. 

Международна конвенция за морски привилегии ипотеки, 1993 г. 

Анекс. Международна конвенция за обединяване на някои правила относно морските привилегии и морските ипотеки, подписана в Брюксел на 27 май 1967 г 

Извадка от Кодекс на търговското корабоплаване


Събития

пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22
232425262728
293031    

» Най-продавани