Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Международна компетентност по граждански и търговски дела

Международна компетентност по граждански и търговски дела

Автор: Васил Пандов

Художник на корицата: Дамян Дамянов

Дата на издаване:Юни 2018

ISBN:978-954-28-2609-5

Страници:344

Корична цена:24 лв.


Книгата изследва същността, функцията, упражняването и уредбата на правомощието на българските съдилища да се произнесат по спорове с международен елемент по граждански и търговски дела. Уредбата на международната компетентност е част от процесуалния дял на международното частно право, с определящо значение за развитието и на производството, и на материалните правоотношения, пряко зависими от националността на съда. В областта на материалната уредба в МЧП е налице тенденция към унификация и хармонизация, но при гражданския процес остават значителни различията, което определя и голямата важност на националността на сезирания орган. Анализирани са понятието за международна компетентност по граждански и търговски дела на българските съдилища; видовете ѝ; причините и подхода към създаване на правната ѝ уредба; нейното упражняване; теории за нея.

В основата на избрания критерий в диспозицията на процесуалните норми за международна компетентност стои даден вид връзка. Подробно са разгледани надлежността ѝ или липсата на близост между делото и българския съд. Международната компетентност е защитен механизъм за публични, икономически и обществени интереси. Глобализацията и развитието на техниката водят до отслабване на класически видове връзки и до изпълването им с ново съдържание. Опитите за регулиране на международната компетентност чрез международни източници са интензивни, но с променлив успех. При липса на универсален международен източник, съществува едностранно ограничаване и неформално съгласуване на основанията за международна компетентност чрез юриспруденцията на националните правораздавателни органи.

СЪДЪРЖАНИЕ

Глава първа.
ПОНЯТИЕ ЗА МЕЖДУНАРОДНА
КОМПЕТЕНТНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ
СЪДИЛИЩА ПО ГРАЖДАНСКИ
И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА....................................................... 17

1. Понятие за международна компетентност.
Определение........................................................................... 17
2. Значение на международната компетентност.................. 26
3. Видове международна компетентност.............................. 32
3.1. Изключителна и паралелна
международна компетентност.......................................... 32
3.2. Обща и специална компетентност............................ 34
3.3. Международна компетентност
по споразумение на страните........................................... 37
3.4. Компетентност с участието на слаба страна............ 39
3.5. Екзорбитантна международна компетентност......... 40
3.6. Международна компетентност по
необходимост (Forum necessitatis)................................... 41
3.7. Международна компетентност
според предмета на делото............................................... 43
3.8. Други класификации в системата на
Common Law...................................................................... 46
4. Част от процесуалния дял на българското
международно частно право................................................. 48
5. Значение на международното публично право
за регулиране на международната компетентност.............. 53
5.1. Публичноправен подход............................................ 53
5.2. Дело Лотус на Постоянния международен съд
към Обществото на народите........................................... 60
5.3. Частноправен подход към уредбата
на международната компетентност.................................. 63
5.4. Обща оправомощаваща норма за създаване
на правила за международна компетентност................... 64
5.5. Самоограничаване на държавите в областта
на международната компетентност.................................. 69
Глава втора.
ВРЪЗКА МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА НА СЪДА
И МЕЖДУНАРОДНОТО ГРАЖДАНСКО ДЕЛО........ 72

6. Връзка между международната компетентност и
приложимо материално право.............................................. 72
7. Уредба на международната компетентност...................... 82
7.1. Вътрешноправни източници...................................... 82
7.2. Международноправни източници............................. 89
8. Теории относно връзката на делото
с държавата на съда............................................................... 96
8.1. Теории относно упражняването на власт,
лично върховенство и справедливост.............................. 97
8.2. Публичноправни теории за международна
компетентност................................................................. 102
8.3. Икономическа теория за международната
компетентност................................................................. 106
8.4. Теория за самоограничаването................................ 111
9. Видове връзки между международното
гражданско дело и държавата на съда................................ 117
9.1. Лична връзка............................................................ 117
9.2. Териториална връзка................................................ 121
9.3. Субективна връзка................................................... 123
9.4. Производна връзка................................................... 124
9.5. Изключителна връзка.............................................. 127
10. Преценка на връзката според близостта
с международното гражданско дело................................... 128
10.1. Принцип на тясната (надлежна) връзка................ 128
10.2. Критерии за връзка, основани на принципа
на тясната връзка............................................................ 132
10.3. Предизвикателства пред териториалната
връзка на делото под действието
на глобализацията........................................................... 138
Глава трета.
СЛУЧАИ НА ОТКЛОНЕНИЯ НА
НАДЛЕЖНАТА ВРЪЗКА................................................ 145

11. Екзорбитантна международна компетентност............. 145
11.1. Понятие................................................................... 145
11.2. Компетентност по място на връчване
на съдебните книжа......................................................... 152
11.3. Международна компетентност
по местонахождение на имуществото........................... 158
11.4. Компетентност по гражданството на ищеца........ 163
12. Изключителна международна компетентност.............. 167
12.1. Общи бележки........................................................ 167
12.2. Причини за въвеждане на изключителна
компетентност................................................................. 172
12.3. Видове изключителна компетентност................... 176
13. Универсална международна компетентност
по граждански дела.............................................................. 184
13.1. Обща характеристика............................................ 184
13.2. Предметен обхват на универсалната
международна компетентност........................................ 190
13.3. Задължение на държавата да въведе
универсална международна компетентност.................. 192
13.4. Реализация на универсалната международна
компетентност в практиката........................................... 194
13.5. Възможни решения в областта на
универсалната международна компетентност............... 200
14. Упражняване на международната
компетентност от страна на съда........................................ 205
14.1. Подход към проверката на международна
компетентност................................................................. 205
14.2. Уредба на проверката на международната
компетентност................................................................. 211
14.3. Производство по проверка на
международната компетентност..................................... 219
15. Право на субективна преценка от страна на съда
за наличието на международна компетентност................. 222
15.1. Сравнителноправен анализ................................... 222
15.2. Уредба на правото на субективна
преценка за упражняване на компетентността
в източниците на българското МЧП............................. 241
15.3. Оценка на института на
Forum non conveniens...................................................... 249
16. Споразумения за избор на съд...................................... 257
16.1. Обща постановка................................................... 257
16.2. Международен елемент......................................... 260
Глава четвърта.
ЗНАЧЕНИЕ НА ПРАВОТО НА СПРАВЕДЛИВ
ПРОЦЕС ЗА УРЕДБА НА МЕЖДУНАРОДНАТА
КОМПЕТЕНТНОСТ........................................................ 264

17. Значение на правото на справедлив процес
за уредбата на международната компетентност................ 264
17.1. Приложение на Европейска конвенция за
защита правата на човека и основните свободи........... 264
17.2. Значение на Конвенцията за регулиране
на международната компетентност................................ 275
17.3. Позитивно действие на правото на справедлив
процес спрямо основанията за международна
компетентност................................................................. 279
17.4. Отрицателно действие на правото на справедлив
процес спрямо основанията за международна
компетентност................................................................. 282
17.5. Съответствие на основанията за учредяване
на международна компетентност с Конвенцията.......... 284
18. Международна компетентност на съда по
необходимост (Forum necessitatis)...................................... 296
18.1. Понятие................................................................... 296
18.2. Предпоставки за учредяване на международна
компетентност по необходимост.................................... 298
18.3. Класификация на основанията за учредяване
на международна компетентност на съда
по необходимост.............................................................. 304
18.4. Уредба на Forum necessitatis в българското
международно частно право........................................... 311

Още от автора


Събития

пвсчпсн
     12
3456789
10
111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани