Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Криминология. Обща част

Криминология. Обща част

Автори: Ралица Илкова , Иван Ранчев

Художник на корицата: Дамян Дамянов

Дата на издаване:Юли 2020

ISBN:978-954-28-3247-8

Страници:260

Корична цена:23 лв.


Учебното помагало по „Криминология. Обща част“ е предназначено за студентите по специалността „Право“ във висшите учебни заведения в страната, в които тази дисциплина се изучава като задължителна или факултативна. Сред целите му са да систематизира основите на научното познание по дисциплината „Криминология. Обща част“, за да провокира читателя да надгради знанията си по основните въпроси, маркирани в помагалото; да облекчи студентите при систематизация на полученото от тях криминологично познание, с оглед предстоящо явяване на изпит по тази правна дисциплина; да покаже необятността и значимостта на криминологичното познание, за да провокира интереса на читателя да се запознае с трудовете на учените, дали своя несъмнен принос в областта от Античността до наши дни.
Иван Ранчев Иван Ранчев Иван Ранчев е дългогодишен съдия в наказателното отделение на Апелативен съд – Пловдив и преподавател в ЮФ ПУ „Паисий Хилендарски“ по криминология, наказателно-изпълнително право. От 2007 г. е доктор по право, а от 2015 г. – доцент. Има издадени две книги в областта на наказателното право и на множество статии и научно-практически разработки. Лектор в семинари и участник в работни групи към Министерство на правосъдието за промени в законодателството. Ралица Илкова Ралица Илкова Ралица Илкова е преподавател по наказателно право и криминология в СУ „Св. Климент Охридски“ от 2003 г. От 2011 г. е доктор по право, а от 2015 г. – доцент. Утвърден автор в областта на специализираната правна литература в своята област. Има издадени осем книги, както монографични, така и сборници със съдебна практика. Лектор на множество семинари, организирани от Висшия съдебен съвет, Прокуратурата на Република България, Центъра на обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, Агенция за право и финанси, Сдружение „Програма за развитие на съдебната система“, Сдружение „Програма правна помощ“, фондация „РискМонитор“ и други. Участва в работни групи към Министерство на правосъдието и други ведомства за промени в законодателството.
Уважаеми читатели,

Пред вас е първото до момента учебно помагало по „Криминология. Обща част“, предназначено за студентите по специалността „Право“ във висшите учебни заведения в страната, в които тази дисциплина се изучава като задължителна или факултативна.
Преди да се заемем с тази нелека задача, се запитахме доколко е уместно знанието по тази изключително интересна фундаментална обществена наука, концентрирала в себе си многовековното човешко познание за престъплението и престъпността, престъпника и престъпниците, причините за престъпността, жертвите на престъпността, вплела достиженията на наказателноправните науки, но и на редица други обществени науки като философия, социология, етика, психология, психиатрия, биология, медицина, икономика, статистика и други, да бъдат обобщени и систематизирани накратко, каквато е същността на учебното помагало? Няма ли опасност задълбоченото и всеобхватно криминологично познание да бъде „профанизирано“, представено твърде схематично и неизчерпателно? Вероятно този въпрос ще си зададете и вие. Затова бихме искали да се спрем накратко на целта на нашия труд.
Какво е важно за един преподавател? Да успее в рамките на отредения хорариум да представи пред студентите лекционния си курс в пълнота и детайли? Да ги запознае с достиженията на съответния правен отрасъл? Да им демонстрира необятността на научното познание? Да провокира интереса им към съответната дисциплина и към достиженията на науката в съответната област? Вероятно всичко от изброеното. Живеем обаче във времена, в които младите хора разполагат с неограничени източници на информация, с неограничени възможности да контактуват с учени от цял свят и да ползват разнообразни, в т.ч. и чуждоезикови ресурси. Снабдяването им с източници на учебно съдържание и с източници за подготовка за явяването им на изпит, вече не съставлява трудност. Трудността според нас е да запалим онази искрица любознателност и интерес към материята, която да ги мотивира да потърсят и открият дълбините на познанието, да разгърнат сериозните научни трудове в съответната област и да извлекат оттам онази съвкупност от знания, която да ги мотивира да формулират свои собствени изводи и съждения, които да приложат в ежедневието, във взаимоотношенията, в които вземат участие и в работата си занапред.
Това е и целта на представеното на вниманието ви учебно помагало – да покаже многообразието, важността и значимостта на криминологичното познание, за да провокира интереса на читателя да се запознае с трудовете на учените, дали своя несъмнен принос в областта от Античността до наши дни; да систематизира основите на научното познание по дисциплината „Криминология. Обща част“, за да провокира читателя да надгради знанията си по основните въпроси, маркирани в помагалото; да покаже необятността на материята и да позволи на читателя да формулира собствени изводи относно значението на една или друга проблематика за общото криминологично познание, както и относно значението на криминологичното познание за решаване на редица други въпроси, като например наказателната политика на държавата, антивиктимогенната политика, превенцията на престъпното поведение и други.
Несъмнено, цел на този труд е да облекчи студентите при систематизация на полученото от тях криминологично познание, с оглед предстоящо явяване на изпит по тази правна дисциплина. Поради това и съдържанието му е съобразено с конспектите по дисциплината в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Университет за национално и световно стопанство, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Бургаски свободен университет, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Тук обаче трябва да уточним, че ползването на помагалото в никакъв случай не изключва, а напротив – предпоставя и улеснява студентите да се запознаят с достъпното учебно съдържание по дисциплината, сред което ще отбележим изключително задълбочените и полезни трудове на Б. Панев, Криминология. Бургас, 1995; В. Каракашев, В. Г. Георгиев, П. Цанков. Криминология, Варна, 1995; Й. Айдаров, Криминология, С., 2010; Б. Станков, Криминология (Теоретични основи). Варна, 2012 (4-то издание) и Б. Станков, Криминология (Видове престъпност). Варна, 2011 (3-то издание), формиращи основите на съвременната криминологична мисъл в България. Не бива да се игнорира и обстоятелството, че настоящият труд представя накратко основната проблематика в областта на Общата част на Криминологията, без да обхваща въпросите на отделните видове престъпност, предмет на Специалната част на дисциплината.
Когато започваме всеки следващ лекционен курс със студентите по специалността „Право“ в съответното висше училище, винаги запитваме любознателната аудитория „Защо сте тук? Какво очаквате да научите по Криминология?“. Младите хора са изкушени да разберат защо се извършват престъпления, защо едно лице извършва престъпление, какво е характерно за престъпната личност. Тези въпроси, впрочем, са занимавали изкушените от научното познание от хилядолетия и именно, за да даде отговор на тях, е възникнала и се е оформила като самостоятелна наука Криминологията. Но, напускайки залите в края на лекционния курс, вярваме, че студентите получават много повече от емпиричния отговор на тези въпроси. Те получават знание за огромното и многопосочно значение на криминологичното познание, за важността на въпросите, свързани с превенция на престъпното поведение и виктимизацията, за онова, което самите те могат да сторят в ежедневието и в професията си, за да живеят в по-добър свят. Настоящото помагало е продължение на усилията ни в тази насока – да демонстрираме обхвата на материята и нейното значение, без претенции за изчерпателност или научен принос.
И най-после, авторите си поставят и още една, макар и по-далечна цел – да мотивират своите студенти и след приключване на обучението си по специалността „Право“ да продължат и задълбочат заниманията си с криминология, а някои от тях – дори да ги превърнат в своя професия или в основа на научна кариера. Като автори, но най-вече като преподаватели по тази дисциплина, ще сме отговорили на нашето най-висше човешко и професионално призвание, ако в апогея на професионалната си реализация нашите вече бивши студенти допринесат за развитието на криминологията, възраждане на интереса на заетите в органите на държавна власт към криминологичното познание, за инкорпорирането му във водещи стратегически документи и за възстановяване на дейността на специализирани научни звена, съвещателни центрове и институти.

От авторите
СЪДЪРЖАНИЕ

Глава първа. КРИМИНОЛОГИЯТА КАТО НАУКА......................................................17
І. Предмет и структура на криминологията.............................................18
1. Предмет на криминологията..............................................................18
2. Структура на криминологията.......................................................... 24
ІІ. Цели и зада чи на криминологията.......................................................25
ІІІ. Криминологията и другите обществени науки ................................30
ІV. Значение на криминологията................................................................37

Глава втора. ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА КРИМИНОЛОГИЯТА. КРИМИНОЛОГИЧНИ ШКОЛИ И ТЕОРИИ. КРИМИНОЛОГИЯТА В БЪЛГАРИЯ.......................................................41
I. Възникване и развитие на криминологията.......................................42
1. Криминологичната мисъл в Античността и през Средновековието............................................... 42
2. Криминологичната мисъл през хуманитарния период.................................................................... 45
3. Етапи в развитието на криминологията като наука .............................................................48
ІІ. Криминологи чни школи ...........................................................................50
1. Класическа школа ............................................................................... 50
2. Позитивистична школа........................................................................51
3. Марксистка школа............................................................................... 54
4. Клинична криминология ................................................................... 55
5. Критична криминология ................................................................... 58
III. Криминологи чни теории ........................................................................59
1. Биологическо направление (биологични теории)...........................60
2. Биопсихологическо направление ..................................................... 70
3. Социологическо направление............................................................ 73
ІV. Криминологията в България ..................................................................82
1. Етапи в развитието на криминологическата мисъл в България.......................................83
2. Съвременната криминология в България.........................................90

Глава трета. ПРЕСТЪПЛЕНИЕ И ПРЕСТЪПНОСТ.................................................93
І. Престъплението като криминологи чна категория ............................94
ІІ. Явлението „престъпност“. Причини и условия за престъпността....................................98
1. Понятието „престъпност“..................................................................98
2. Причини и условия за престъплението и престъпността........................................100
ІІІ. Основни видове престъпност.............................................................104
1. Класификационни критерии.............................................................104
2. Количествен критерий.......................................................................107
3. Други критерии..................................................................................120
ІV. Основни признаци на престъпността...............................................121
1. Количествени признаци на престъпността......................................123
2. Качествена характеристика на престъпността................................134

Глава четвърта. ПРЕСТЪПНАТА ЛИЧНОСТ.....................................................................135
І. Понятие за ли чност на престъпника. Механизъм на индивидуално престъпно поведение ...........................................................................................................136
1. Понятие за личност на престъпника................................................ 136
2. Структура на личността на престъпника.........................................140
3. Механизъм на индивидуално престъпно поведение .....................144
ІІ. Фактори за формиране на престъпната ли чност ........................................................153
1. Възгледи относно факторите за формиране на престъпната личност....................................... 153
2. Биологични фактори.......................................................................... 155
3. Фактори на средата.............................................................................156
4. Отношение между факторите...........................................................159
ІІІ. Типология на престъпника. Взаимодействие на престъпната ли чност с други лица ......................................................160
1. Типология на престъпника................................................................160
2. Взаимодействие на престъпната личност с други лица.....................................................170

Глава пета. ВИКТИМОЛОГИЯ........................................................................................175
І. Понятие за жертва на престъплението...............................................179
ІІ. Взаимоде йствие „престъпник – жертва “. Ролята на жертвата при извършване на престъплението..................187
ІІІ. Виктимизация. Виктимологи чна типологизация ...............................................................193
ІV. Антивиктимогенна политика ...............................................................199
1. Национална правна рамка................................................................ 202
2. Европейска и международна правна рамка....................................209

Глава шеста. ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА................................................ 211
І. Понятие за превенция на престъпността..........................................214
1. Съдържание на понятието „превенция на престъпността“.........................................214
2. Разграничение от сходни понятия................................................... 220
ІІ. Видове превенция на престъпността.................................................223
1. Критерии за класификация на превантивните мерки................... 223
2. Видове превантивни мерки.............................................................. 225
ІІ. Правна и институционална рамка на превенцията на престъпността в България ..................234
1. Правна рамка на превенцията на престъпността...........................234
2. Институционална рамка на превенцията на престъпността..............................241

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА БИБЛИОГРАФИЯ...........................................254

Събития

пвсчпсн
     12
345678
9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани