Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Конкурентно право

Конкурентно право

Автор: Денчо Славов

Дата на издаване:Ноември 2017

ISBN:978-954-28-2451-0

Страници:256

Корична цена:15 лв.


В настоящото издание са систематизирани въпросите на конкурентното право в България. Авторът разглежда общите теоретични въпроси за мястото на конкурентното право в системата на правото и връзката между европейското и националното конкурентно право. Разгледани са както общите понятия на конкурентното право, така и специалните институти на материалното конкурентно право – разрешаването на концентрациите, забранените споразумения и съгласувани търговски практики, злоупотребата с господстващо положение и нелоялните търговски практики. Обхваната е и материята на конкурентното процесуално право, което урежда реда за прилагане на нормите на материалното право.

Изданието е предназначено за студенти по право и практикуващи юристи.
СЪДЪРЖАНИЕ

Част първа. ОБЩА ЧАСТ
Глава първа. ОБЩИ ВЪПРОСИ НА КОНКУРЕНТНОТО ПРАВО
1. Понятие, предмет и метод на правно регулиране, определение
2. Принципи на конкурентното право
3. Мястото на конкурентното право в системата на правото
4. История и съвременни тенденции в развитието на конкурентното право
5. Система на конкурентното право
6. Източници на конкурентното право
7. Субекти на конкурентното право
8. Правоотношения в конкурентното право
9. Национално и европейско конкурентно право
10. Административни актове в конкурентното право
11. Административнонаказателна отговорност в конкурентното право
12. Административна принуда в конкурентното право

Глава втора. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА КОНКУРЕНТНОТО ПРАВО
1. Нелоялна конкуренция
2. Пазар
3. Монополно и господстващо положение

Част втора. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ
Глава първа. КОНТРОЛ ВЪРХУ КОНЦЕНТРАЦИИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ
1. Понятие, правна уредба
2. Административни мерки за запазване и възстановяване на конкуренцията при концентрация и административни наказания за неправомерно осъществяване на концентрация

Глава втора. ЗАБРАНЕНИ РЕШЕНИЯ,СПОРАЗУМЕНИЯ И СЪГЛАСУВАНИ ПРАКТИКИ
1. Понятие
2. Споразумение
3. Съгласувана практика
4. Решение на сдружение на предприятия
5. Видове забранени споразумения според вида конкуренция
6. Видове забранени споразумения, решения и съгласувани практики според предмета
7. Споразумения, които попадат извън чл. 101, § 1 ДФЕС, съответно извън чл. 15 ЗЗК (освобождаване от забраните)

Глава трета. ЗЛОУПОТРЕБА С ГОСПОДСТВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
1. Понятие
2. Забранени деяния, които представляват злоупотреба с господстващо положение
3. Злоупотреба при определяне на цените
4. Ограничаване на производството, търговията и техническото развитие във вреда на потребителите
5. Прилагане на различни условия за един и същи вид договори по отношение на определени партньори, при което те се поставят в неравноправно положение като конкуренти
6. Поставяне сключването на договори в зависимост от поемането от другата страна на допълнителни задължения или сключване на допълнителни договори, които по своя характер или съгласно обичайната търговска практика не са свързани с предмета на основния договор или с неговото изпълнение
7. Необоснован отказ да се достави стока или да се предостави услуга на реален или потенциален клиент, за да се възпрепятства осъществяваната от него стопанска дейност
8. Класификация на злоупотребите

Глава четвърта. НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ
1. Понятие
2. Видове забранени деяния

Глава пета. ЗЛОУПОТРЕБА С ПО-СИЛНА ПОЗИЦИЯ ПРИ ДОГОВАРЯНЕ

Глава шеста. ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Част трета. КОНКУРЕНТНО ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО
Глава първа. ОБЩИ ВЪПРОСИ
1. Понятие, предмет, метод, процесуални норми
2. Система на конкурентното процесуално право
3. Принципи на конкурентното процесуално право
4. Източници на конкурентното процесуално право

Глава втора. ОБЩИ ПРОЦЕСУАЛНИ ПРАВИЛА ПО ЗЗК
1. Участници и страни в процеса
2. Призоваване, такси и разноски
3. Образуване, спиране и прекратяване на производствата
4. Доказване
5. Фази на производствата
6. Актове на КЗК
7. Обжалване на решенията и определенията. Влизане в сила

Глава трета. ОТДЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ЗЗК
Раздел първи. Производство за издаване на разрешение за концентрация
1. Образуване на производство
2. Производство чрез извършване на ускорено проучване (производство за ускорено проучване
3. Производство чрез извършване на задълбочено проучване (производство за задълбочено проучване)
4. Производство за установяване на нарушения във връзка с концентрация
5. Изпълнение на решенията
Раздел втори. Производство за установяване и наказване на забранени споразумения и злоупотреба с господстващо положение
1. Предварителна фаза (проучване
2. Фаза по същество (устна фаза
3. Освобождаване от санкция и намаляване на санкции
Раздел трети. Производство по установяване на нарушения и налагане на санкции за нелоялна конкуренция и злоупотреба с по-силна позиция при договаряне

БИБЛИОГРАФИЯ

Още от автора


Събития

пвсчпсн
    123
45678910
11121314151617
18
192021222324
25262728   

» Най-продавани