Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Компетентност на административните органи

Компетентност на административните органи

Автор: проф. д-р Дарина Зиновиева

Предговор от: Георги Чолаков

Художник на корицата: Дамян Дамянов

Дата на издаване:Декември 2018

ISBN:978-954-28-2761-0

Страници:344

Корична цена:22 лв.


Настоящата книга представлява актуализирано издание на фундаменталния труд, издаден преди около 20 години. Компетентността е основно изискване за законосъобразност на видовете административни актове – индивидуални, общи и нормативни. Основно изискване е поради правната последица от издадения акт от некомпетентен орган – нищожността му.

Актуалността на темата не намалява с годините поради динамиката на обществените отношения. Казуистиката е обемна и разнородна. Това проличава както от измененията в нормативната уредба, така и от актуалната съдебна практика, анализирани в това издание.

В книгата подробно са разгледани хипотезите на придобиване и прехвърляне на компетентност, делегиране, заместване, мандатна компетентност и др.

Разгледани са усложнени хипотези с практическа стойност –съгласувателна компетентност, компетентност при смесени състави, колективна компетентност и др. Съществена новост в това издание е анализът на прилаганете на правото и юриспруденцията на Европейския съюз.

Книгата може да се ползва от студенти, академична общност, органи на изпълнителната, законодателната и съдебна власт.

ПРЕДГОВОР

Книгата „Компетентност на административните органи“ има за предмет едно от най-важните условия за законосъобразност на административните актове – компетентността на органите, които ги издават. Това е така, поради законовото изискване при липса на компетентност, актовете да бъдат обявени за нищожни. Това влече тежки негативни последствия за правния мир, органите, които ги издават, както и субектите, до които са адресирани. В теорията и практиката на административното право, условията за незаконосъобразност са придобили неслучайно популярност с израза „пороци“ на административния акт.

Авторът е разпределил материята в три части – направен е анализ на обсега на понятието „компетентност“, на придобиването и прехвърлянето на компетентността към други административни органи и в отделна част е представил по-често срещаните усложнени явления, като самостоятелни институти в административното право и процес.

Практическото значение на книгата се състои в анализите и тълкуването на казуистика и ситуации, създавали проблеми при прилагане на материята през годините. Дадени са редица примери от съдебната практика, изразено е собствено мнение по въпроси като например делегиране и заместване при издаване на административни актове, компетентност по степен, компетентност във времето, компетентност по териториален признак. Разгледани са явленията положителен и отрицателен спор за компетентност. Книгата съдържа анализ на нововъведени от Административнопроцесуалния кодекс правни фигури и нова уредба, каквито са административният договор и споразумението, съдебния контрол на границите на упражнена дискреция, спецификите при компетентността на колективните органи, както и нови смесени състави между гражданскоправния и административноправния отрасъл.

Като второ издание на книгата, публикувана преди близо двадесет години, авторът е съобразил актуалното законодателство до септември 2018 г., свързано с промените на АПК. Поради това книгата е съвременна, практически наситена с казуистика и юриспруденция и би представлявала интерес за всички, които се интересуват от административно право.

Георги Чолаков,

председател на

Върховния административен съд

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ПРЕДГОВОР

 

Първа глава. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОМПЕТЕНТНОСТТА

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОНЯТИЕТО „КОМПЕТЕНТНОСТ“

1.1. Съотношение между „правосубектност“, „функция“ и „компетентност“

1.2. Съотношение „волеизявление“ и „компетентност“

1.3. Разграничение между компетентност на органите на държавна власт и на държавно управление

1.4. Съотношение между материалноправна и процесуалноправна компетентност

1.5. Компетентността като субективно и обективно право

1.6. Съотношение между изпълнително-разпоредителна, правораздавателна и нормотворческа компетентност

2. КОМПЕТЕНТНОСТТА КАТО УСЛОВИЕ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АКТОВЕ

2.1. Нищожност и унищожаемост при некомпетентност по степен

2.2. Разграничаване на материална незаконосъобразност от материална некомпетентност

2.3. Незаконосъобразно придобиване на компетентност

2.4. Отричане от компетентност

2.5. Особени случаи на некомпетентност в юриспруденцията

3. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВИДОВЕТЕ КОМПЕТЕНТНОСТ

3.1. Основни форми – по материя,

територия, степен и време

3.2. Други форми на компетентност

 

Втора глава. ПРИДОБИВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

1. ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

1.1. Общи положения

1.2. Придобиване на компетентност от нормативен акт

2. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

2.1. Условия за извършване на делегиране

2.2. Правни средства за извършване на делегиране

2.3. Особености в института на делегиране

3. КОМПЕТЕНТНОСТ ПРИ ЗАМЕСТВАНЕ

3.1. Общи положения

3.2. Определение на понятието „заместване

3.3. Особености на компетентността на няколко заместника

3.4. Други особени хипотези при заместване

3.5. Особености на компетентността при заместване в юриспруденцията

3.6. Едновременно прилагане на делегиране и заместване

 

Трета глава. УСЛОЖНЕНИЯ В КОМПЕТЕНТНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОРГАНИ

1. СЪГЛАСУВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ

1.1. Общи положения

1.2. Форми и особености на допълнителната компетентност

2. КОМПЕТЕНТНОСТ В СМЕСЕНИ СЪСТАВИ

2.1. Общи положения

2.2. Сключване на граждански договор от административен орган и представителство на гражданскоправен субект

2.3. Компетентност при образуване, преобразуване и прекратяване на публични търговски дружества

2.4. Компетентност при административни договори

3. ОБВЪРЗАНА И ДИСКРЕЦИОННА КОМПЕТЕНТНОСТ

3.1. Съотношение между дискреционна компетентност и обвързана компетентност

3.2. Взаимоотношение между дискреционна компетентност и обвързана компетентност

3.3. Особености на дискреционната компетентност

3.4. Сравнителен преглед на чуждото законодателство

и доктрина относно дискреционната компетентност

4. КОЛЕКТИВНА КОМПЕТЕНТНОСТ

4.1. Особености в българското законодателство и съдебна практика

4.2. Особености в чуждото законодателство

4.3. Усложнения в колективната компетентност

5. ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО И ОСОБЕНОСТИ В КОМПЕТЕНТНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОРГАНИ

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

Още от автора


Събития

пвсчпсн
  12345
6
7
89101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

» Най-продавани