Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Изпълнително производство по ГПК и ЗОЗ

Изпълнително производство по ГПК и ЗОЗ

Автори: Делян Николов , Димитър М. Иванов

Художник на корицата: Дамян Дамянов

Дата на издаване:Август 2016

ISBN:978-954-28-2118-2

Страници:672

Корична цена:19.9 лв.


Настоящото луксозно издание представлява и систематизация на съдебната практика постановена в рамките на изпълнителното производство по ГПК и ЗОЗ. Освен нея, в сборника са включени и разпоредби и решения по ДОПК, ТЗ и др., които са свързани с гражданското изпълнително производство.

Едно от основните предимства на настоящия труд са авторският коментар, който разкрива редица тънкости в материята, както и приложените над 180 образци на различни актове, постановявани в рамките на производството.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

 

ПРЕДГОВОР

 

 

 

ПЪРВА ГЛАВА

 

1. ОБРАЗУВАНЕ, СПИРАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

1.1. Образуване на изпълнително производство по реда на ГПК с изпълнителен титул – изпълнитeлен лист

    1.1.1. Образуване с изпълнителен лист, издаден въз основа на влязла в сила заповед за изпълнение по реда на чл. 410 ГПК

    1.1.2. Изпълнителен лист, издаден въз основа на заповед за незабавно изпълнение, издадена по реда на чл. 417 ГПК

    1.1.3. Изпълнителен лист, издаден въз основа на влязло в сила съдебно решение

    1.1.4. Изпълнителен лист, издаден въз основа на влязло в сила арбитражно решение

    1.1.5. Изпълнителен лист, издаден по реда на чл. 624 ГПК въз основа на европейско изпълнително основание за безспорно вземане или на решение по европейско производство за искове с малък материален интерес

    1.1.6. Изпълнителен лист, издаден по реда на чл. 627 ГПК въз основа на европейска заповед за плащане, издадена от друга държава членка

    1.1.7. Съдебни решения, постановени в друга страна членка на ЕС съобразно чл. 622а ГПK

1.2. Образуване на изпълнително производство по реда на ГПК с изпълнителен титул – акт по Закона за местните данъци и такси

1.3. Образуване на изпълнително производство по реда на ГПК, с извлечение за вписано пристъпване към изпълнение по особен залог

1.4. Образуване на изпълнително производство по реда на ДОПК

1.5. Образуване на изпълнително производство от органи на съдебната власт

1.6. Образуване на обезпечително производство с обез пе чи телна заповед

 

2. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

2.1. Спиране по реда на чл. 432 ГПК

    2.1.1. Спиране от съд по т. 1

    2.1.2. Спиране по искане на взискател – т. 2

    2.1.3. Спиране при смърт на длъжник физическо лице или при необходимост за назначаване на настойник или попечител – т. 3

    2.1.4. Спиране от съд по т. 4, 5, 6

    2.1.5. Спиране ex lege (по силата на закона) – т. 7

2.2. Особени случаи на спиране на изпълнителното производство

    2.2.1. Спиране на изпълнението при повече от един взискател

    2.2.2. Спиране на изпълнението при повече от един длъжник в изпълнителния лист

    2.2.3. Спиране на изпълнението при един длъжник и лице, обезпечило дълга със залог или ипотека

    2.2.4. Спиране на конкретно изпълнително действие

    2.2.5. Спиране при плащане на 30% от дълга

    2.2.6. Спиране по искане на съпруг недлъжник поради посочване на лична вещ за изпълнение, собственост на съпруг длъжник

    2.2.7. Спиране по искане на съпруг недлъжник поради внасяне на равностойността на дела на съпруга длъжник

    2.2.8. Спиране при въвод

    2.2.9. Спиране при несъстоятелност

    2.2.10. Спиране при конкуренция с производство по ДОПК

    2.2.11. Спиране при конкуренция с производство по ЗОЗ

2.3. Действия при спряно изпълнително производство

2.4. Възобновяване на производството

 

3. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

3.1. Прекратяване по реда на чл. 433 ГПК

    3.1.1. При плащане от длъжника – т. 1

    3.1.2. По искане на взискател – т. 2

    3.1.3. При обезсилване на изпълнителния лист – т. 3

    3.1.4. Ако с влязъл в сила акт бъде отменен актът, въз основа на кой то е издаден изпълнителният лист или актът се признае за подправен – т. 4

    3.1.5. Посоченото от взискателя имущество не може да бъде продадено и не може да бъде намерено друго секвестируемо имущество – т. 5

    3.1.6. Не са заплатени дължимите авансово такси и разноски по изпълнението, освен в случаите на чл. 83, т. 6

    3.1.7. Ако бъде представено влязло в сила решение, с кое то е уважен искът по чл. 439 или 440, т. 7

    3.1.8. Ако взискателят не поиска извършването на изпълнителни действия в продължение на две години, с изключение на делата за издръжка (перемпция) – т. 8

3.2. Издаване на обратен изпълнителен лист

3.3. Прекратяване/приключване при прихващане, настъпила погасителна давност, новация, опрощаване и други способи, водещи до погасяване на изпълняемото право

3.4. Вдигане на запори и възбрани след прекратяването

 

4. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО


 

5. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

5.1. Искане за образуване на и.д. с посочване на изпълнителен способ

5.2. Искане за образуване на и.д. с възлагане за определяне на способа за изпълнение на ЧСИ

5.3. Искане за образуване на и.д. с посочване на повече от един изпълнителен способ

5.4. Искане за образуване на и.д. с посочване на всички изпълнителни способи

5.5. Искане за образуване на и.д. по обезпечително производство

5.6. Искане за образуване на изпълнително производство за предаване на вещи с изпълнителен лист

5.7. Искане за образуване на изпълнително производство за изпълнение на заместимо действие

5.8. Искане за образуване на изпълнително производство за изпълнение на незаместимо действие

5.9. Искане за образуване на и.д. за делбен имот

5.10. Искане за образуване на и.д. за публично общинско вземане по Закона за местните данъци и такси по реда на ГПК

5.11. Искане за образуване на и.д. за публично държавно вземане по реда на ДОПК

5.12. Постановление за образуване на изпълнително дело по реда на ГПК

5.13. Постановление за образуване на обезпечително производство по реда на ГПК

5.14. Покана за доброволно изпълнение – Приложение 21 от Наредба № 7 от 22 февруари 2008 г. за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по Гражданския процесуален кодекс

5.15. Уведомление до ипотекарен длъжник

5.16. Уведомление до лице, придобило ипотекиран имот

5.17. Уведомление до лице, придобило възбранен имот

5.18. Уведомление по чл. 410 ГПК

5.19. Призовка за принудително изпълнение – Приложение 25 от Наредба № 7 от 22 февруари 2008 г. за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по Гражданския процесуален кодекс

5.20. Искане/Молба/Заявление за предаване на движими вещи с вписан особен залог по реда на чл. 35, ал. 1 ЗОЗ във връзка с чл. 521 ГПК.

5.21. Искане/Молба/Заявление за продажба на заложено имущество по ЗОЗ

5.22. Договор за поръчка по чл. 18 ал. 4 ЗЧСИ

5.23. Постановление за образуване на производство по реда на ЗОЗ/ГПК за продажба на заложено по ЗОЗ имущество

5.24. Искане за спиране въз основа на обез пе чи телна заповед/определение на съд

5.25. Искане за спиране въз основа на открито производство по несъстоятелност

5.26. Искане за спиране при внасяне на 30%

5.27. Искане за спиране от съпруг недлъжник при внасяне на равностойност по чл. 505 ГПК

5.28. Искане за спиране от взискател

5.29. Искане за прекратяване на изпълнително дело от платил преди образуване на изпълнителното дело длъжник

5.30. Искане за прекратяване на изпълнително дело при обезсилен изп. лист

5.31. Искане за приключване на изпълнително дело поради плащане от длъжник

5.32. Искане за приключване на изпълнително дело от взискател

5.33. Постановление за спиране на изпълнително дело по искане на взискател

5.34. Постановление за спиране спрямо един длъжник

5.35. Постановление за спиране на конкретно действие по искане на взискател

5.36. Постановление за спиране на конкретно действие по обез пе чи телна заповед

5.37. Постановление за спиране поради изплащане на дела на съпруг недлъжник

5.38. Постановление за спиране на дело при откриване на производство по несъстоятелност

5.39. Постановление за спиране на дело при откриване на производство по несъстоятелност спрямо един от длъжниците

5.40. Постановление за спиране при конкуренция по ДОПК

5.41. Постановление за спиране на производство по ГПК при конкуренция по ЗОЗ и предаване на заложените вещи

5.42. Постановление за възобновяване на изпълнението

5.43. Постановление за възобновяване на изпълнението в рамките на производство по несъстоятелност

5.44. Постановление за прекратяване на изпълнително дело по искане на взискател

5.45. Постановление за прекратяване на изпълнително дело по искане на длъжник

5.46. Постановление за прекратяване спрямо един длъжник

5.47. Постановление за прекратяване спрямо определена вещ поради продажба от друг орган по принудително изпълнение

5.48. Постановление за приключване

5.49. Постановление за приключване спрямо един длъжник

5.50. Искане за издаване на удостоверение за обратен изпълнителен лист

5.51. Удостоверение за обратен изпълнителен лист

 

ВТОРА ГЛАВА

 

6. ПРАВОПРИЕМСТВО И ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО. ПРИЗОВАВАНЕТО В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

 

КРАТЪК КОМЕНТАР НА АВТОРИТЕ

6.1. Правоприемство

    6.1.1. Правоприемство при цесия и факторинг

    6.1.2. Правоприемство при завет

    6.1.3. Правоприемство при банкова гаранция

    6.1.4. Правоприемство на платил дълга поръчител или солидарен длъжник

    6.1.5. Правоприемство при прехвър ля не на търговско предприятие или част от търговско предприятие

    6.1.6. Правоприемство при заместване на длъжника по реда на чл. 102 ЗЗД

    6.1.7. Универсално право приемст во чрез наследяване

    6.1.8. Приемане на наследство под опис

6.1.9. Отказ от наследство

 

7. ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА КРЕДИТОРИ

7.1. Присъединени по право кредитори Лица с вписани по партидата на имота искови молби

7.2. Присъединени кредитори по тяхно искане

 

8. ПРИЗОВАВАНЕТО В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

8.1. Органи, имащи право да извършват връчвания на документи

8.2. Способи за връчване на призовки и съобщения

8.3. Връчване по реда на ГПК на физически лица

    8.3.1. Лично връчване

    8.3.2. Фингирано лично връчване

    8.3.3. Лично връчване чрез отказ за получаване

    8.3.4. Лично връчване чрез представител – съдебен адресат или пълномощник

    8.3.5. Лично връчване чрез отказ за получаване от представител

    8.3.6. Лично връчване чрез адвокат

    8.3.7. Лично връчване чрез отказ за получаване от адвокат

    8.3.8. Фингирано лично връчване чрез адвокат

    8.3.9. Връчване чрез друго лице, съгласно да получи – от домашните му

    8.3.10. Връчване на адрес без сграда или сграда без адрес

    8.3.11. Лично връчване чрез Български пощи ЕАД или куриерска фирма, лицензирана по Закона за пощенските услуги

    8.3.12. Връчване чрез друго лице по пощата или с куриерска служба

    8.3.13. Фингирано призоваване чрез друго лице по пощата или куриерска служба

    8.3.14. Връчване чрез отказ по пощата или куриерска служба

    8.3.15. Връчване на съобщения чрез органите на МВР, чрез кметове на населени мес та или упълномощени от тях лица

    8.3.16. Връчване по телефона, по факса, по електронен адрес

    8.3.17. Фингирано връчване на документи по чл. 54 ГПК

8.4. Връчване по реда на ГПК на юридически лица

    8.4.1. Връчване на юри ди чес ко лице със седалище в Република България от призовкар

    8.4.2. Връчване на юри ди чес ко лице/търговец със седалище в Република България с куриер или по пощата

    8.4.3. Връчване на юри ди чес ко лице/търговец със седалище в Република България по електронен адрес, телефон или факс

    8.4.4. Връчване на юри ди чес ко лице/търговец със седалище в Република България поради отказ за получаване от представляващия

    8.4.5. Фингирано връчване на юри ди чес ко лице/търговец със седалище в Република България поради липса на достъп до канцеларията му

    8.4.6. Фингирано връчване на юри ди чес ко лице/търговец със седалище в Република България поради преместване на друг адрес

    8.4.7. Фингирано връчване на юри ди чес ко лице/търговец със седалище в Република България при адрес на регистрация на несъществуващ адрес

    8.4.8. Връчване на юри ди чес ко лице/търговец с регистрация извън Република България

    8.4.9. Фингирано връчване юри ди чес ко лице/търговец с регистрация извън Република България

8.5. Връчване извън Република България

    8.5.1. Връчване на български граждани, живеещи извън Република България

    8.5.2. Връчване на чужди граждани, живеещи в ЕС

    8.5.3. Призоваване по куриерски служби

    8.5.4. Призоваване чрез изпращащ и приемащ орган по член 2, т. 1 Регламент № 1393/2007

    8.5.5. Призоваване с изпращащ орган ЧСИ и получаващ орган по чл. 2 от Регламента

    8.5.6. Връчване на чужди граждани, живеещи в Русия

    8.5.7. Връчване на чужди граждани от трети страни по Хагската конвенция за връчванията от 1965 г.

    8.5.8. Връчване по ГПК на физически лица, кои то нямат регистриран настоящ или постоянен адрес в Република България и не е известен такъв и в чужбина

    8.5.9. Връчване по КМЧП на физически лица, кои то нямат регистриран настоящ или постоянен адрес в Република България, но са с известен за взискателя или органа по изпълнението адрес в чужбина

8.6. Образци към глава втора

    8.6.1. Удостоверение по чл. 456 ГПК

    8.6.2. Искане за присъединяване по чл. 456 ГПК

    8.6.3. Уведомления до ипотекарен кредитор за действие

    8.6.4. Уведомление до лице с вписана възбрана/искова молба за действия

    8.6.5. Искане за присъединяване на кредитор с вписан Особен залог по ЗОЗ

    8.6.6. Постановление за присъединяване на взискател по чл. 456 ГПК

    8.6.7. Искане за конституиране на цесионер

    8.6.8. Постановление за конституиране на цесионер

    8.6.9. Искане за конституиране като взискатели на наследници на взискател

    8.6.10. Постановление за конституиране като взискатели на наследници

    8.6.11. Заявление за отказ от наследство до Районен съд

    8.6.12. Искане за опис на наследство

    8.6.13. Постановление за образуване на производство за опис на наследство

 

ТРЕТА ГЛАВА

 

9. ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ ВЗЕМАНИЯ НА ДЛЪЖНИКА

 

КРАТЪК КОМЕНТАР НА АВТОРИТЕ

9.1. Изпълнение върху вземания на длъжника

    9.1.1. Налагане на запор

    9.1.2. Изпълнение на запора

    9.1.3. Отговор на третото лице по наложения запор

    9.1.4. Неизпълнение на задълженията на третото лице

9.2. Видове запори

    9.2.1. Запор на вземане с ненастъпил падеж

    9.2.2. Запор на вземане, обезпечено с ипотека или особен залог

    9.2.3. Запор на трудово възнаграждение или пенсия

    9.2.4. Несеквестируеми вземания

    9.2.5. Запор на вземания на длъжника от дружество по ЗЗД

    9.2.6. Изпълнение върху вземане по внесена гаранция в съд

9.3. Конкуренция между запор и други обезпечения

    9.3.1. Конкуренция между наложен запор и започнато изпълнение по ЗОЗ, съответно активирана клауза за нетиране по ЗДФО

    9.3.2. Конкуренция между наложен запор и залози по ЗОЗ и ЗДФО, без да е налице вписано пристъпване към изпълнение, съответно активирана клауза за нетиране

9.4. Възлагане вземането за събиране

9.5. Възлагане на вземането вместо плащане

9.6. Образци на документи

    9.6.1. Запорно съобщение до трето лице

    9.6.2. Отговор на получено запорно съобщение от трето лице

    9.6.3. Искане от взискател за възлагане на запорирано вземане за събиране

    9.6.4. Постановление за възлагане на запорирано вземане за събиране

    9.6.5. Искане от взискател за възлагане на запорирано вземане вместо плащане

    9.6.6. Постановление за възлагане на запорирано вземане вместо плащане

    9.6.7. Запор на банкова сметка на дружество по ЗЗД (Дружество по закона за задълженията и договорите) на вземане на съдружник с дял 25% (1/4) в дружеството

    9.6.8. Искане от ЧСИ до ВКС за изплащане на гаранция по изпълнително дело със съгласие на длъжника

    9.6.9. Искане от ЧСИ до ВКС за изплащане на гаранция по изпълнително дело без съгласие на длъжника

 

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА

 

10. ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ ДВИЖИМИ ВЕЩИ

 

КРАТЪК КОМЕНТАР НА АВТОРИТЕ

10.1. Изпълнение върху движими вещи

    10.1.1. Покана за доброволно изпълнение и свързани с нея действия

    10.1.2. Налагане на запор

        10.1.2.1. Вписване на запора в ЦРОЗ

         10.1.2.2. Вписване на запора в КАТ, КТИ и други регистри

10.2. Опис на движими вещи

    10.2.1. Липса на вещ по време на опис

    10.2.2. Опис на фирмено имущество намиращо се в държане на трето лице

    10.2.3. Опис на МПС във владение на трето лице

10.3. Назначаване на пазач

    10.3.1. Смяна на пазача

10.4. Публична продан на движима вещ

    10.4.1. Определяне на начална цена

    10.4.2. Способи за продажба на движима вещ

        10.4.2.1. Продажба през магазин и борса

        10.4.2.2. Продажба чрез явен търг с устно наддаване

        10.4.2.3. Продажба на движими вещи по реда на недвижите имоти

        10.4.2.4. Продажба на бързо развалящи се стоки и необрани насаждения

    10.4.3. Продажба по реда на чл, 18, ал. 4 ЗЧСИ

        10.4.3.1. Продажба по реда на ЗОЗ

        10.4.3.2. Продажба по реда на ГПК

10.5. Конкуренция между изпълнение по ГПК и изпълнение по други специални закони

    10.5.1. Конкуренция с изпълнение по ЗОЗ

    10.5.2. Конкуренция с изпълнение по ДОПК

    10.5.3. Конкуренция с универсално принудително изпълнение

    10.5.4. Конкуренция с изпълнение по ЗДФО

10.6. Образци към глава четвърта

    10.6.1. Протокол за опис на движими вещи (МПС ...)

    10.6.2. Постановление за определяне на начална цена

    10.6.3. Съгласие от длъжника за продажба през магазин

    10.6.4. Обявление за продажба чрез явен търг

    10.6.5. Протокол за явен търг

    10.6.6. Удостоверение за закупена движима вещ от явен търг

    10.6.7. Уведомление до НАП за закупуване вещ по ЗДДС

    10.6.8. Протокол за закупена вещ по ЗДДС

    10.6.9. Молба за продажба на заложено имущество от ЧСИ

    10.6.10. Договор за поръчка с ЧСИ за продажба на имущество по ЗОЗ

    10.6.11. Договор за поръчка с ЧСИ като депозитар

    10.6.12. Съобщение за пристъпване към изпълнение

    10.6.13. Постановление за определяне на стойност на заложеното имущество за продажба по реда на ЗОЗ

    10.6.14. Обявление за продажба на заложено имущество

    10.6.15. Наддавателно предложение

    10.6.16. Протокол за проведено наддаване и обявяване на купувач по реда на ЗОЗ

    10.6.17. Писмен договор за продажба на заложено имущество

    10.6.18. Нотариален акт за продажба на недвижим имот по ЗОЗ

    10.6.19. Писмен договор за продажба на търговско предприятие

    10.6.20. Молба за продажба на заложено имущество от ЧСИ по реда на ГПК

    10.6.21. Договор за поръчка с ЧСИ за продажба на заложени вещи по реда на ГПК

    10.6.22. Постановление за образуване на изпълнително производство

    10.6.23. Протокол за опис на заложено имущество

    10.6.24. Протокол за проведен търг и обявяване на купувач

    10.6.25. Постановление за възлагане на МПС или недвижим имот

 

ПЕТА ГЛАВА

 

11. ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ

 

КРАТЪК КОМЕНТАР НА АВТОРИТЕ

11.1. Начало на принудителното изпълнение спрямо ипотекиран недвижим имот и налагане на възбрана

11.2. Действие на ипотеката и промени в ипотекиран имот при изпълнение

11.3. При ипотека на земя

    11.3.1. При ипотека на незаконен строеж

    11.3.2. При ипотека на право на строеж

    11.3.3. При трайно прикрепване на движими вещи към имот – приращения и преобразуване в имоти

    11.3.4. При промяна на предназначението на възбранени или ипотекирани имоти

    11.3.5. Начало на изпълнението срещу недвижим имот

    11.3.6. Действие на възбраната

    11.3.7. Разделяне на възбранен имот

    11.3.8. Обединяване на имот с възбрана с друг имот

    11.3.9. Непротивопоставимост на възбраната

11.4. Насрочване на опис

    11.4.1. Уведомяване на страните и присъединените по право (ex lege) кредитори

    11.4.2. Уведомяване на кредитор с особен залог на търговско предприятие

11.5. Извършване на опис

    11.5.1. Принудително отваряне на имота

    11.5.2. Пазене на имота

    11.5.3. Опис на съсобствен имот или имот СИО (съпружеска имуществена общност)

    11.5.4. Спиране на изпълнението от съпруг недлъжник

11.6. Публична продан

    11.6.1. Определяне на начална цена

    11.6.2. Обявяване на проданта

    11.6.3. Лица без право да наддават

        11.6.3.1. Ограничения по чл. 490 ГПК

        11.6.3.2. Ограничения по чл. 185 ал. 2 ЗЗД

        11.6.3.3. Ограничения по чл. 185, ал. 1 ЗЗД

    11.6.4. Оттегляне на наддавателно предложение

    11.6.5. Отваряне на писмените наддавателни предложения

    11.6.6. Преминаване към устно наддаване и размер на стъпка за наддаване

    11.6.7. Плащане на цената от купувача

    11.6.8. Плащане на цената от взискател купувач

    11.6.9. Невнасяне на цената в срок от купувач

    11.6.10. Връщане на внесените задатъци

    11.6.11. Внасяне на цената след срока

    11.6.12. Постановление за възлагане и ефект на публичната продажба по реда на ГПК

    11.6.13. Уведомяване за извършената продажба и право на обжалване

    11.6.14. Спиране на публичната продажба

11.7. Публична продан на идеал на част

11.8. Публична продан на имот предмет на съдебна делба

11.9. Публична продан със запазване на ипотеките

11.10. Нестанала продажба и нова начална цена

11.11. Образци на документи

    11.11.1. Възбрана

    11.11.2. Възбрана на идеал на част от имот

    11.11.3. Възбрана на право на строеж

    11.11.4. Вдигане на възбрана

    11.11.5. Постановление за отказ за налагане на възбрана

    11.11.6. Постановление за отказ за продължаване на изпълнение след налагане на възбрана

    11.11.7. Протокол за опис на земя със сграда

    11.11.8. Протокол за опис на право на строеж

    11.11.9. Протокол за опис на идеал на част на съсобствен имот

    11.11.10. Постановление за приемане на експертиза на вещо лице и определяне на стойност и начална цена на описаното имущество

    11.11.11. Съгласие от съсобственик-недлъжник за продажба на негова идеал на част

    11.11.12. Обявление за публична продажба на имот

    11.11.13. Обявление за публична продажба на идеал на част

    11.11.14. Обявление за публична продажба на апартамент със запазено право на ползване

    11.11.15. Наддавателно предложение от едно лице

    11.11.16. Наддавателно предложение от търговско дружество

    11.11.17. Наддавателно предложение от няколко лица при равни дялове

    11.11.18. Наддавателно предложение от няколко лица при различни дялове

    11.11.19. Наддавателно предложение от взискател

    11.11.20. Декларация чл. 6, ал. 2 ЗМИП за юридически лица

    11.11.21. Декларация чл. 4, ал. 7 ЗМИП за физически лица

    11.11.22. Плик

    11.11.23. Протокол за нестанала публична продажба

    11.11.24. Протокол за публична продажба

    11.11.25. Постановление за задържане на задатък и обявяване на следващ купувач

    11.11.26. Молба за възстановяване на депозит

    11.11.27. Искане/Молба за нова публична продажба

    11.11.28. Молба за нова начална цена и нова публична продажба

    11.11.29. Постановление за възлагане на идеал на част от имот

    11.11.30. Постановление за възлагане на земеделски парцел

    11.11.31. Постановление за възлагане на МПС

    11.11.32. Постановление за възлагане на СОС – апартамент

    11.11.33. Постановление за възлагане на със запазване на ипотеката по реда на чл. 175 ал. 2 ЗЗД

    11.11.34. Постановление за възлагане на съпруг недлъжник, изплатил дела на длъжника по реда на чл. 505 ал. 1 ГПК

    11.11.35. Постановление на изнесен на публична продан делбен имот, спечелен от съделител

    11.11.36. Удостоверение за заличаване на ипотека след публична продажба

 

ШЕСТА ГЛАВА

 

12. ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ ЦЕННИ КНИГИ И ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

 

КРАТЪК КОМЕНТАР НА АВТОРИТЕ

12.1. Изпълнение върху ценни книги

12.2. Изпълнение върху налични ценни книги

    12.2.1. Запор и опис налични ценни книжа

    12.2.2. Публична продажба на ценната книга

    12.2.3. Липса на ценните книги и процедура по обезсилване

    12.2.4. Възлагане на вземането по ценната книга за събиране

    12.2.5. Възлагане на вземането по ценната книга вместо плащане

12.3. Изпълнение върху безналична ценна книга

12.4. Изпълнение върху държавни ценни книги

12.5. Изпълнение върху безналични ценни книги по реда на чл. 18, ал. 4 ЗЧСИ

12.6. Изпълнение върху дялове в събирателно дружество, дружество с ограничена отговорност

    12.6.1. Изпълнение върху дялове в събирателно дружество

    12.6.2. Изпълнение върху дялове в дружество с ограничена отговорност

    12.6.3. Изпълнение върху дялове в еднолично дружество с ограничена отговорност

12.7. Образци към глава шеста

    12.7.1. Протокол за опис на налична ценна книга

    12.7.2. Обявление за продажба на налична ценна книга

    12.7.3. Постановление за възлагане за събиране на вземането по ценната книга (запис на заповед, облигация)

    12.7.4. Постановление за възлагане на вземането вместо плащане (по запис на заповед, облигация)

    12.7.5. Запор до ЦД на безналична ценна книга

    12.7.6. Нареждане за прехвър ля не по сметка на СИ на запорираните безналични ценни книги

    12.7.7. Постановление за пристъпване към изпълнение върху безналични ценни книги

    12.7.8. Запор на дялове до търговски регистър

    12.7.9. Молба за възлагане на продажба по реда на чл. 18, ал. 4 ЗЧСИ относно безналични акции

    12.7.10. Договор за поръчка между съдебния изпълнител и заложния кредитор

    12.7.11. Договор с банка в качеството и на инвестиционен посредник

    12.7.12. Изявление за прекратяване на участието на съдружник в ООД

 

СЕДМА ГЛАВА

 

13. ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ НЕПАРИЧНИ ВЗЕМАНИЯ

 

КРАТЪК КОМЕНТАР НА АВТОРИТЕ

13.1. Изпълнение върху непарични вземания

    13.1.1. Предаване на движими вещи

    13.1.2. Предаване на заложени движими вещи по реда на чл. 35, ал. 1 ЗОЗ във връзка с чл. 521 ГПК

    13.1.3. Липса на вещ, развалена вещ, част от вещ и определяне на равностойност

13.2. Изпълнение на заместими действия

13.3. Изпълнение на незаместими действия

13.4. Изпълнение на бездействие

13.5. Образци на документи

    13.5.1. Протокол за предаване на вещи по ГПК

    13.5.2. Постановление за определяне на равностойност по чл. 521 ГПК

    13.5.3. Постановление за овластяване на взискател за извършване на заместими действия

    13.5.4. Молба за образуване на производство по принудително предаване на заложени движими вещи до частния съдебен изпълнител

    13.5.5. Постановление за определяне на равностойност на заложените движими вещи (при констатиране на тяхната липса)

    13.5.6. Протокол за предаване на заложените вещи на заложния кредитор

 

ОСМА ГЛАВА

 

14. ПОСТЪПЛЕНИЯ НА СУМИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

 

КРАТЪК КОМЕНТАР НА АВТОРИТЕ

14.1. Постъпления на суми

14.2. Присъединяване на кредитори

    14.2.1. Присъединяване по силата на закона (ex lege)

    14.2.2. Присъединяване по искане на кредитор

 

15. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ДЪЛГ И ИЗГОТВЯНЕ НА СМЕТКА

15.1. Погасяване на задължения по изпълнителния титул

15.2. Погасяване на разноски

15.3. Погасяване на лихви

    15.3.1. Изчисляване на законна лихва от 01.01.2015 г.

    15.3.2. Изчисляване на законна лихва от 1994 до 31 юни 2012 г.

    15.3.3. Изчисляване на законна лихва от 01.07.2012 г. до 01.01.2015 г.

    15.3.4. Погасяване на главници

    15.3.5. Изчисляване на съразмерността при погасяване – коефицент на съразмерност

 

16. ИЗГОТВЯНЕТО НА СМЕТКА ЗА РАЗМЕРА НА ДЪЛГА

16.1. Разпределения на суми по чл. 460 ГПК

16.2. Разпределения на суми по чл. 495 ГПК

16.3. Привилегии и редове в разпределението

16.4. Видове разноски, кои то се удовлетворяват в предимство

16.5. Разпределение по ЗОЗ

16.6. Обжалване на разпределението

    16.6.1. Спиране на изплащането на сума поради спиране на изпълнението по изпълнителния титул

    16.6.2. Спиране на изплащането на сумата при оспорване на вземането от друг взискател

16.7. Изплащане на суми

16.8. Образци на документи

    16.8.1. Сметка на дълга по дълг в лева

    16.8.2. Начин на получаване на коефицент за взискатели от един ред

    16.8.3. Разпределение по чл. 460 ГПК на парични суми с двама взискатели – хирографарни

    16.8.4. Разпределение по чл. 460 ГПК на парични суми с двама хирографарни и НАП

    16.8.5. Разпределение по чл. 460 ГПК на парични суми с ипотекарен взискател, трудови, НАП и хирографарен

    16.8.6. Разпределение по чл. 460 ГПК на парични суми – разноски, особен залог, хирографарни

    16.8.7. Разпределение по чл. 495 ГПК с трима хирографарни взискатели

    16.8.8. Разпределение по чл. 495 ГПК с ипотекарен кредитор, обявен за купувач

    16.8.10. Разпореждане за изплащане на суми при наличие на по-голяма сума от търсената и връщане на част на длъжника

    16.8.11. Предварителен списък при разпределение по ЗОЗ

    16.8.12. Окончателен списък при разпределение по ЗОЗ

    16.8.13. Протокол за разпределение по ЗОЗ

 

ГЛАВА ДЕВЕТА

 

17. ВЪВОД ВЪВ ВЛАДЕНИЕ

 

КРАТЪК КОМЕНТАР НА АВТОРИТЕ

17.1. Основание за образуване на изпълнително производство

17.2. Покана за доброволно изпълнение и призовка за принудително изпълнение

17.3. Извършване на въвода

    17.3.1. Въвод без присъствие на длъжника

    17.3.2. Въвод в реална част от имот

    17.3.3. Въвод в идеал на част от имот

    17.3.4. Частичен въвод

    17.3.5. Въвод срещу трето лице

        17.3.5.1. Въвод срещу трето лице въз основа на влязло в сила съдебно решение

        17.3.5.2. Въвод срещу трети лица, универсални правоприемници на длъжника

        17.3.5.3. Въвод срещу трети лица, частни правоприемници на длъжника, кои то претендират и осъществяват владение на имота или притежават ограничени вещни права (право на ползване)

        17.3.5.4. Трети лица, кои то държат имота за длъжника, без да претендират неговото владение

        17.3.5.5. Трети лица, кои то владеят за себе си и са придобили правата преди завеждане на делото

        17.3.5.6. Въвод срещу трето лице въз основа на изпълнителен лист, издаден по реда на чл. 417 ГПК

        17.3.5.7. Въвод срещу трето лице въз основа на влязло в сила постановление за възлагане след извършена публична продажба по реда на ГПК

        17.3.5.8. Въвод срещу изпаднал в несъстоятелност длъжник след извършена публична продажба по ГПК

17.4. Самоволно връщане на имота от длъжника

17.5. Протокол за извършен въвод

17.6. Такси и разноски за въвода

17.7. Защита срещу въвод

17.8. Обратен въвод

17.9. Образци на документи

    17.9.1. Искане за образуване на и.д. за въвод

    17.9.2. Искане за повторен въвод

    17.9.3. Искане за извършване на обратен въвод

    17.9.4. Протокол за извършен въвод в недвижим имот с присъствие на длъжника

    17.9.5. Протокол за извършен въвод в недвижим имот в отсъствие на длъжника

    17.9.6. Протокол за въвод срещу трето лице

    17.9.7. Протокол с отказ за извършване на въвод

    17.9.8. Протокол с отлагане на въвода

    17.9.9. Протокол за повторен въвод

    17.9.10. Протокол за извършен въвод в реална част от имота

    17.9.11. Протокол за извършен въвод в идеал на част от имота

    17.9.12. Протокол за обратен въвод

 

ГЛАВА ДЕСЕТА

 

18. НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДДС В ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

КРАТЪК КОМЕНТАР НА АВТОРИТЕ

18.1. Облагаеми и необлагаеми продажби по ЗДДС. Общи правила

18.2. Самооблагане на длъжника при необлагаеми сделки

18.3. Размер на ДДС при публичните продажби

18.4. Внасяне на ДДС след публична продажба и възстановяване на ДДС при отменени от съда публични продажби чрез отмяна на постановление за възлагане или по исков път

18.5. Възстановяване на погрешно внесено/недължимо ДДС

18.6. Образци на документи

    18.6.1. Декларация от длъжника за облагане на необлагаема по ЗДДС сделка

    18.6.2. Уведомление до НАП за закупуване вещ по ЗДДС

    18.6.3. Протокол за закупена вещ по ЗДДС

    18.6.4. Искане за възстановяване на ДДС при отменена продажба

    18.6.5. Искане за възстановяване на погрешно внесен ДДС

Още от авторите


Събития

пвсчпсн
  12345
6
789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

» Най-продавани