Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Изключване на съдружник от ООД

Изключване на съдружник от ООД

Автор: Николай Колев

Дата на издаване:Декември 2016

ISBN:978-954-28-2236-3​

Страници:224

Корична цена:16 лв.


Монографията разглежда фактическия състав на основанията и процедурите за изключване, както и последиците от изключването на съдружник от ООД и неговата защита. Подробно е анализирана публикуваната практика на ВС и ВКС. Разгледана е уредбата на изключването на съдружник от ООД в законодателствата на Германия, Австрия, Русия и САЩ. Анализът е фокусиран върху слабостите на действащата уредба и са формулирани предложения de lege ferenda.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

УВОД


Глава първа

ФУНКЦИИ И ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

1. Функции

2. Изключване на мажоритарен съдружник

3. Изключване на съдружник при ООД с двама съдружници (включително при „паритетно“ ООД). „Взаимно изключване“

4. Конкуренция между изключването и други основания за прекратяване на членството


Глава втора.

ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ

1. Неизпълнение на задължението за дялова вноска (чл. 121, ал. 1, изр. 1 ТЗ)

2. Неизпълнение на задължението за оказване на съдействие за осъществяване на дейността на дружеството (чл. 126, ал. 3, т. 1 ТЗ)

3. Действия против интересите на дружеството (чл. 126, ал. 3, т. 3 ТЗ)

4. Неизпълнение на задължението за допълнителна парична вноска (чл. 126, ал. 3, т. 4 ТЗ)

5. Уредба на основанията за изключване в дружествения договор


 

Глава трета.

ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ

1. Процедура за изключване по чл. 126, ал. 1 ТЗ

2. Процедура за изключване по чл. 126, ал. 3 ТЗ

3. Право на изключване по чл. 126, ал. 1 ТЗ и право на изключване по чл. 126, ал. 3 ТЗ

4. Начин на връчване на поканата за общото събрание, на уведомлението за допълнителния срок и предупреждението за изключване по чл. 126, ал. 1 ТЗ и на предупреждението за изключване по чл. 126, ал. 3 ТЗ

5. Суспендиране на правото на глас на изключвания съдружник

6. Вписване на изключването в търговския регистър

7. Уредба на процедурите за изключване в дружествения договор


Глава четвърта.

ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО

1. Вземане за стойността на дружествения дял

2. Прекратяване на членството


 

Глава пета.

ЗАЩИТА НА СЪДРУЖНИКА СРЕЩУ ИЗКЛЮЧВАНЕТО

1. Искова защита срещу решенията на общото събрание

2. Защита срещу вписването в търговския регистър

3. Невъзможност за възстановяване на членството на изключения съдружник

Списък на използваната литература

 

 

УВОД

Дружеството с ограничена отговорност (ООД) се опре­деля от закона като вид капиталово дружество (чл. 64, ал. 1, т. 3 ТЗ във връзка с чл. 64, ал. 3 ТЗ). Но в теорията то се разглежда като „хибридна“ (междинна) дружествена фор­ма, при която се наблюдава съчетание от капиталови еле­менти на дружествената структура – преди всичко наличие на капитал и дялове в капитала (чл. 117 ТЗ), ограничена от­говорност на съдружниците за задължения на дружеството (чл. 113 ТЗ), задължение за вноска – чл. 119, ал. 1, т. 4 и т. 5 ТЗ, чл. 120 ТЗ и чл. 124, предл. 1 ТЗ, възможност за прехвърляне и наследяване на дружествения дял (чл. 129 ТЗ), с персонални елементи – преди всичко ограничения­та за приемане на нов съдружник (чл. 129, ал. 1, т. 2 ТЗ във връзка с чл. 122 ТЗ) и неимуществените задължения на всеки съдружник да участва в управлението на дружество­то и да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност – чл. 124 ТЗ.

Двойственият характер на ООД като дружестве­на форма се проявява и в института на изключване на съдружник. Съдружникът в ООД може да бъде изключен както заради неизпълнение на имуществените си задълже­ния – задължение за вноска (чл. 121 и чл. 126, ал. 1–2 ТЗ) и задължение за допълнителна парична вноска (чл. 126, ал. 3, т. 4 ТЗ), така и заради нарушаване на неимуществените си задължения (чл. 126, ал. 1–3 ТЗ). Изключването настъпва в резултат на извънсъдебна процедура и подлежи на впис­ване в търговския регистър. Чрез изключване на отделен съдружник се цели най-вече дружественото предприятие да бъде предпазено от отрицателните последици от пове­дението на съдружник, които затрудняват или дори правят невъзможно реализацията на дружествената дейност. Това е функцията, която определя смисъла и необходимостта от този институт.

Въпреки тази важна функция законовата уредба на разглеждания институт е пределно лаконична и пренебрег­ва съществени въпроси относно процедурата по изключва­не и защитата на изключения съдружник при отпадане на правните последици на изключването. Това обстоятелство, както и ограничените възможности за уредба в дружестве­ния договор на ООД и противоречията в практиката на ВС и ВКС, обуславят нуждата от изследване на изключване­то на съдружник от ООД, за да се отговори на нуждата от формулиране на предложения за усъвършенстване на прав­ната му уредба.

Монографията разглежда фактическия състав на осно­ванията за изключване, процедурите за изключване и по­следиците от изключване на съдружника от ООД, както и защитата на съдружника срещу изключването. Подробно е анализирана публикуваната практика на ВС и ВКС. Отде­лено е внимание на уредбата на изключването на съдруж­ник от ООД в законодателствата на Германия, Австрия, Русия и САЩ. Анализът е фокусиран върху слабостите на действащата уредба и са формулирани предложения de lege ferenda.

Монографията е съобразена с действащото законода­телство и правната литература и практиката на ВС и ВКС към 31.07.2016 г. Съдебните решения са цитирани по ПИС „Апис 7“, освен ако специално е посочен друг източник на цитиране.

Още от автора


Събития

пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22
232425262728
293031    

» Най-продавани