Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Издаване, обжалване и изпълнение на ревизионни актове по ДОПК

Издаване, обжалване и изпълнение на ревизионни актове по ДОПК

Автори: Иван Стоянов , Николай Калистратов , Стоян Гешев

Дата на издаване:Юни 2014

ISBN:978-954-28-1542-6

Страници:416

Корична цена:20 лв.


Изпълнителната сила в данъчния процес не е била предмет на самостоятелно изследване в правната литература. Актуалността на тази въпрос е безспорна. С основание в данъчната литература се отбелязва, че данъците „са най-деликатната работа в управлението на съвременната държава“. Целта на изпълнителната сила в данъчния процес е именно да гарантира приходите в бюджета по реда и със способите, предвидени в ДОПК.

В предлаганата разработка са разгледани и други важни аспекти на данъчния процес – издаване, обжалване и изпълнение на ревизионни актове по ДОПК. Анализирана е практиката на ВАС по данъчни дела и особено във връзка с реалността на доставките и данъчния кредит по ЗДДС.

Направен е и критичен анализ на материалноправните и процесуални данъчни разпоредби и редица предложения de lege ferenda. Проблемите за доказване на осъществяването на данъчния фактически състав, като основание за определяне и събиране на данъчно задължение, също са намерили място в предлаганата от авторите книга. Формата и съдържанието на фактурите като основен първичен счетоводен документ, който дава възможност за доказване на реализирания данъчен фактически състав и е основание за прилагане на съответната отговорност, също намира критично място.

Прави се критичен анализ на предвидената в ДОПК възможност за ревизии при „особени случаи“ по чл. 122 от ДОПК, на търсенето на солидарна данъчна отговорност по ЗДДС, ЗМДТ, ЗДДФЛ и пр.

Разглежда се и отговорността на държавата за вреди, причинени от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на органите по приходите. Важно място е отделено на погасителната давност на данъчните задължения, срока за установяването им, както и за процедурата за отписването като погасени по давност, както и на административнонаказателната защита на публичните финанси.

Всичко това придава важно теоретическо и практическо значение на предлагания труд – касае се както за гарантиране на фискалния суверенитет на държавата, така и за защита на законните права и интереси на данъчните субекти.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ.................................................... 9

 

ВМЕСТО ПРЕДГОВОР.............................................................. 11

 

Глава първа

Предмет и принципи
на данъчния процес
........................................................... 13

     § 1. Данъчен акт.................................................................... 13

           Използвана литература.................................................. 25

     § 2. Данъчно задължение – понятие и видове....................... 26

     § 3. Възникване на данъчно задължение.
           Данъчен фактически състав........................................... 39

     § 4. Данъчнозадължени лица – Права и задължения............. 65

     § 5. Принципът на равнопоставеност

           на субектите в данъчния процес.................................... 71

 

Глава втора

ДанъчНО-осигурителен контрол..................................... 77

     § 1. Данъчни проверки и данъчни ревизии. Основания

           и органи за провеждане на данъчния контрол .............. 77

     § 2. Данъчната ревизия като производство .......................... 84

     § 3. Доказателства в данъчния процес, процесуални

           изисквания за събирането им и видове

           доказателствени средства .......................................... 104

     § 4. Ревизии при особени случаи........................................ 160

     § 5. Обезпечителни производства в процеса

           на данъчната ревизия .................................................. 171

     § 6. Изменение в размера на установените в ревизионния акт

           данъчни и осигурителни задължения ........................... 178

 

Глава трета

Спогодби за избягване на двойно

данъчно облагане на доходи и имущества............... 183

     § 1. Предпоставки за възникване на двойно данъчно облагане

           и необходимост от методи за отстраняването му ....... 183

     § 2. Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане

           и данъчното право на Република България................. 188

     § 3. Методи за отстраняване на възникнало двойно данъчно

           облагане по влезли в сила СИДДО.............................. 204

     § 4. Основания и процедури за прилагане на СИДДО

           за доходи и имущества на чуждестранни лица ............ 214

     § 5. Процедура за обмен на информация с държавите,
           страни по СИДДО ........................................................ 221

     § 6. Процедури за обмен на информация с държавите, членки

           на Европейския съюз, относно доходи и спестявания 224

           Списък на спогодбите за избягване
           на двойното данъчно облагане на доходи
           и имущества, по които страна е България................... 227

 

Глава четвърта

Обжалване на ревизионните актове
по административен ред
................................................. 237

     § 1. Исторически преглед на режима
           на обжалване на данъчните актове.............................. 237

     § 2. Форма и съдържание на жалбата................................. 239

     § 3. Процесуални и материалноправни предпоставки

           за обжалване на ревизионните актове. Срокове

           за обжалване............................................................... 243

     § 4. Обжалване на РА по административен ред. Срокове

           за произнасяне по жалбата ......................................... 246

     § 5. Правомощия на решаващия орган по жалби срещу РА.

           Мълчаливо потвърждаване. Правни последици

           от решенията по жалби срещу РА и по жалби срещу

           мълчаливо потвърждаване.......................................... 258

 

Глава пета

Съдебен контрол върху
ревизионните актове
....................................................... 269

     § 1. Съдебно обжалване на ревизионния акт. Компетентен

           съд. Правила за ангажиране на доказателства

           в съдебното производство.......................................... 269

     § 2. Съдебни експертизи. Видове експертизи. Вещи лица.

           Заключения на вещите лица – обсъждане и приемането

           им по делата................................................................ 279

     § 3. Решаване на делата. Такси и разноски по тях.............. 286

     § 4. Касационно обжалване на решенията
            на административния съд............................................. 295

     § 5. Отмяна на влезли в сила решения на съда................... 298

 

Глава шеста

Отговорност на държавата

за вреди, причинени от органите

по приходите...................................................................... 301

 

Глава седма

ИЗПЪЛНИТЕЛНА СИЛА
В ДАНЪЧНИЯ ПРОЦЕС
........................................................... 305

     § 1. Някои актуални проблеми
           на съдебната практика по данъчни дела...................... 306

     § 2. Съотношение между данъчния процес (ДПс)
           и гражданския процес (ГП)........................................... 309

     § 3. Същност и съотношение между сила на пресъдено

           нещо (СПН) и изпълнителна сила (ИС).......................... 316

     § 4. Солидарна отговорност в данъчното право................ 331

     § 5. Вторични последици на ИС.......................................... 334

     § 6. Срок на действие на ИС в ДПс. Териториален

           обхват на ИС................................................................ 336

     § 7.Европейски измерения на изпълнителната сила в ДПс. 339

     § 8. Отговорност на държавата за вреди, причинени

           на граждани и ЮЛ от незаконосъобразни актове,

           действия или бездействия на органите по приходите... 344

         Използвана литература................................................... 349

 

Приложения ....................................................................... 351

Указания на ЦУ на НА, издадени на основание чл.10, ал. 1,
т. 4 от Закона за националната агенция за приходите (ЗНАП)

     № 20-00-203 /12.02.2009 г. за действия на органите по приходите

     в случаите при които съдебните органи са се произнесли

     с Решение или определение, с което в полза на държавата

     се признава обезщетение за нанесени вреди за непозволено

     увреждане, произтичащи от невнесен данък....................... 353

     № 24-00-1 /08.01.2009 год. – методика и разяснения за дейността

     на органите по приходите в ревизионния процес, когато

     производството се осъществявано по реда на чл. 122 от ДОПК    361

     № 24-00-9 /30.06.2009 г. задължителни указания за прилагане

     в практиката на разпоредбите на чл. 177 от ЗДДС.............. 387

    

     № 24-00-4/25.07.2011 г.

     Разяснения във връзка с изменението на чл. 122 от ДОПК,

     действието на новата разпоредба на чл. 124а от ДОПК

     и прилагането на указание № 24-00-1/08.01.2009 г.

            на изпълнителния директор на НАП     405

ВМЕСТО ПРЕДГОВОР

В условията на пазарна икономика икономическите отношения са в основата на стабилността и развитието на публичните финанси. Основната характеристика на съвременните публични финанси е тяхната данъчна същност. В съвременната държава данъците са основна част на бюджетните приходи, необходими за функционирането на даржавата и за задоволяване на публичните потребности.

Данъкът е израз на властническо върховенство на държавата, нейн властнически инструмент със специфични фискална, икономическа, социална и други функции. Тази характеристика определя данъка като публично държавно респ. общинско вземане, конституционно установено на базата на задължителност, относителна безвъзмездност и безвъзвратност, като неговото събиране е гарантирано с държавна принуда.

Освен с материалните данъчни закони (ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗМДТ, ЗДДС, ЗАДС, ЗДЗП) държавната принуда е установена и гарантирана с приетия, многократно допълван и изменян Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК).

Изпълнителната сила в данъчния процес не е била предмет на самостоятелно изследване в правната литература. Актуалността на тази въпрос е безспорна. С основание в данъчната литература се отбелязва, че данъците „са най-деликатната работа в управлението на съвременната държава“. Целта на изпълнителната сила в данъчния процес е именно да гарантира приходите в бюджета по реда и със способите, предвидени в ДОПК.

В предлагания труд са разгледани и други важни аспекти на данъчния процес – издаване, обжалване и изпълнение на ревизионни актове по ДОПК. Анализирана е практиката на ВАС по данъчни дела и особено във връзка с реалността на доставките и данъчния кредит по ЗДДС.

Направен е и критичен анализ на материалноправните и процесуални данъчни разпоредби и редица предложения de lege ferenda. Обосновано и аргументирано предложение се прави за изменението в наименованието на данъчния акт с оглед правнaтa му същност и особено във връзка с предмета на обжалване и изпълнителното основание по ЗМДТ. Проблемите за доказване на осъществяването на данъчния фактически състав, като основание за определяне и събиране на данъчно задължение, също са намерили място в предлагания от авторите труд. Формата и съдържанието на фактурите като основен първичен счетоводен документ, който дава възможност за доказване на реализирания данъчен фактически състав и е основание за прилагане на съответната отговорност, също намира критично място в настоящия труд.

Прави се критичен анализ на предвидената в ДОПК възможност за ревизии при „особени случаи“ по чл. 122 от ДОПК, на търсенето на солидарна данъчна отговорност по ЗДДС, ЗМДТ, ЗДДФЛ и пр.

Разглежда се и отговорността на държавата за вреди, причинени от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на органите по приходите. Важно място е отделено на погасителната давност на данъчните задължения, срока за установяването им, както и за процедурата за отписването като погасени по давност, както и на административнонаказателната защита на публичните финанси.

Всичко това придава важно теоретическо и практическо значение на предлагания труд – касае се както за гарантиране на фискалния суверенитет на държавата, така и за защита на законните права и интереси на данъчните субекти.

 

Авторите

София

09.05.2014 г.


Събития

пвсчпсн
     12
3456789
10
111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани