Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Ius Romanum - Commercium (бр. 1/2016)

ПРЕДГОВОР

 

Списанието IUS ROMANUM на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започва втората година от създаването си с една важна, но и провокативна тема – за римското и съвременното търговско право. COMMERCIUM е многозначна латинска лексема, която служи както за означаване на стокооборота, на търговската дейност във всичките ѝ аспекти, така и на дееспособността на пълноправните римски субекти да сключват сделки и да участват в гражданския обмен, правото на чужденците да търгуват на територията на Римската империя, а също и самите търговски центрове, търговските преговори, обмяната на мнения, услуги, и дори тайните пазарлъци и съглашения както в частен, така и в публичен аспект. Самата етимология на термина насочва към съвместна дейност, а римското понятие за merx е толкова широко, че обхваща всякакви ценности в материален и нематериален смисъл.

Изборът на темата на бр.1 за 2016 г. не е случаен. Водени от желанието да представим едни от най-значимите аспекти на древното римско право и неговата приемственост в съвременните правни системи, се спряхме на проблематиката, чието реално приложение е в основата на създаването на Римската империя като едно от най-значимите за Древността обединение на територии, хора, дейности и капитали. Именно римският правен опит в стоковия обмен е основание и за възраждането на интереса към римското право в Средновековна Западна Европа, довело до рецепцията на римското право, до неговото задълбочено изучаване и включване в кодификациите на Новото време. Наред с това, не на втори план, е правната уредба на търговските отношения във Византия, оказала съществено влияние върху стопанския живот в Източната част на Средиземноморието и прилежащите територии и средновековни държави. Но това, което считаме за най-провокативно, е да отгърнем пред заинтересованите читатели част от дискусията за съществуването на римско търговско и банково право, за влиянието на римското право върху lex mercatoria, за използването на римските модели при уреждане на съвременните търговски отношения.

Изборът на темата има и едно персонално измерение, изпълнение на един колегиален дълг към нашия колега доц. д-р Румен Чолов. През 2014 г. се навършиха 65 години от неговото рождение, а през 2005 г. той ни напусна завинаги, оставяйки недовършена една идея за преподаване и развитие на Римското право, свързана със съвременните интереси и изисквания. В края на 90-те години на миналия век доц. Чолов за пръв път постави в академичните среди и в публичното пространство темата за приемствеността на римскоправните институти в съвременното търговско и банково право – години преди в България да се създаде новата правна уредба на тези отношения. Неговите лекции по програмите на Българското национално радио привлякоха голям интерес към тази проблематика. Значителна част от изследванията му, макар и в адаптирана за дидактични цели форма, е включена в книгата „Римското частно право“, издание на Сиела от 2000 г.

В негова памет екипът на проекта – създател на сайта IUS ROMANUM, и редакционната колегия на списанието с подкрепата на Катедра „Теория и история на държавата и правото“ и Катедра „Гражданскоправни науки“ на ЮФна СУ „Св. Климент Охридски“ и издателство „Сиела“ организираха на 10 март 2016 г. научен колоквиум с международно участие на тема: „Римско и съвременно търговско право“.

В настоящия номер на списанието IUS ROMANUM са включени статии на участниците в колоквиума, както и на много други колеги от България и от чужбина, които ги изпратиха заедно със своето уважение към паметта на доц. Чолов и към продължението на неговите идеи, които се опит-ваме да реализираме сега. Представени са основните концепции по въпросите за съществуването на римско търговско право и връзката му с банковото право на Древния Рим, за влиянието му върху различни съвременни институти на търговското право, за процесуалната защита на търговците и пр. За нас е особена чест, че на поканата ни за участие в колоквиума и в списанието едни от най-значимите съвременни учени, развиващи тази проблематика, се отзоваха със свои изследвания. С превода им на български език сме се опитали да дадем възможност на всеки, който се вълнува от нея, да се докосне до реалните измерения на римскоправната и съвременната доктрина за COMMERCIUM.

По установената вече традиция авторите са подредени в двете части на сборника по реда на постъпването на статиите в редакцията. Съдържанието е разделено на две основни части, посветени на римскоправните отношения и на романистичната традиция в съвременното законодателство и доктрина. Включена е и една трета (и първа по поредност в съдържанието) част с емоционалните спомени на близките приятели и колеги на доц. Чолов, които присъстваха на колоквиума, и които го представят пред тези, които нямаха възможност да го познават, да слушат лекциите му, да общуват с него.

Надяваме се, че отново ще провокираме не само научния и историческия интерес към римското право и римскоправната традиция, а ще дадем основание и за някои размисли за приложението на институтите на търговското право в наши дни.

Редакционна колегия:

Проф. д-р Малина Новкиришка-Стоянова

Проф. д.ю.н. Екатерина Матеева

Доц. д-р Траян Конов

Съдържание

 

В ПАМЕТ НА ДОЦ. Д-Р РУМЕН ЧОЛОВ

1. Спомен за доц. д-р Румен Чолов – Проф. д.ю.н. Екатерина Матеева

2. Румен Чолов – колегата и учителят – Доц. д-р Павел Сарафов

3. Един щастлив академичен щурец – Адв. Валентин Брайков

 

 

РИМСКО ПРАВО

4. Някои разсъждения за връзката между развитието на „античното търговско право“ и робовладението – Акад. проф. д-р Габор Хамза

5. Отговорността на продавача за евикция в случай на последваща продажба в класическото римско право – Проф. д.ю.н. Ханс Анкум

6. Правната сделка: въведение, научен и теоретичен преглед със специална препратка към съчиненията на Emilio Betti – Проф. д-р Хуан Мигел Албуркерке Сакристан

7. Римският mutuum като основа на договора за заем в съвременното право – Проф. д-р Мария Игнатович

8. Еxercitor в римското частно право – Проф. д-р Малина Новкиришка-Стоянова

9. Случай на покупко-продажба с дефект в поезията на Хораций – Проф. д-р Мария Костова

10. Разликата между алеаторност и риск в римскоправната уредба на облигациите, подкрепящи осъществяването на търговския оборот – Доц. д-р Константин Танев

11. Portorium – измами и злоупотреби според Iospe I² 4 – Гл.ас. д-р Люба Радулова

12. De PublicanisАс. Стоян Панайотов Иванов

 

 СЪВРЕМЕННО ПРАВО И РИМСКОПРАВНА ТРАДИЦИЯ

13. Поглед върху типологията на системните подходи към проблема за съществуването на търговско право в римската правна система – Проф. д.ю.н. Екатерина Матеева

14. Загадката на Ius gentium и влиянието на родоското право при формирането на римската концепция за консенсуалните контракти – Проф. д.ю.н. Леонид Львович Кофанов

15. Actio pro socio и Actio de communi dividundo в римското и в съвременното право – Проф. д-р Гоце Наумовски

16. Последните промени в Гражданския процесуален кодекс в материята на съединяването на искове – Проф. д-р Анелия Мингова, доц. д-р Камелия Цолова

17. Първообразът на производството по несъстоятелност в правото на Древния Рим и неговото историческо развитие в Европа – Доц. д-р Янка Тянкова

18. Римскоправни и съвременни аспекти на придобиването на вещни права от съпруг търговец – Гл.ас. д-р Венцислав Л. Петров

19. За реалното предаване (предоставяне), владението и контрола при договори за залог с предмет Res incorporalesГл.ас. д-р Иван Мангачев, адв. Александър Тонев

20. Dolus bonus в римското и в съвременното право – Гл.ас. д-р Ангел Шопов

21. Създаване на новобългарското търговско право – Ас. Снежана Цекова

22. За римскоправните корени на учението за causa-та на договорите – Хон.ас. д-р Димитър Стоянов

Още от авторите


Събития

пвсчпсн
     12
3456789
10
111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани