Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Инвестиции и инвестиционен мениджмънт: Теория и практика

Инвестиции и инвестиционен мениджмънт: Теория и практика

Автор: Мирослав Матеев

Дата на издаване:Март 2013

ISBN:978-954-28-1190-9

Страници:408

Корична цена:25 лв.


*с приложение CD „Сборник  с практически казуси и задачи с приложения на Еxcel”

Целта на тази книга е да запознае всички потенциални читатели с основните принципи, методи и подходи в съвременния инвестиционен мениджмънт, както и да предостави необходимите знания относно начините за тяхното успешно прилагане в практиката на корпоративното управление в новите икономически условия. Обект на анализ са както инвестициите в реални активи, така и тези във финансови инструменти. Основно внимание в книгата е отделено на различните подходи и методи за анализ и оценка на инвестиционни проекти, методи за ценообразуване и доходност на финансови активи, управление на риска, както и анализ на различните видове финансови инструменти/пазари и стратегиите за тяхното управление. Книгата се издава заедно със сборник (CD-ROM)с практически задачи и казуси към всяка една глава.

Тази книга е предназначена за студенти от бакалавърска и магистърска стпен по икономика и бизнес администрация в различните икономически университети и стопански факултети в страната, както и за финансови анализатори, банкови специалисти, мениджъри на малки и средни предприятия, за ръководни екипи на инвестиционни дружества, финансови посредници.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ПРЕДГОВОР

 

ЧАСТ ПЪРВА

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ

 

ГЛАВА ПЪРВА

СЪЩНОСТ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС

1.1. Инвестициите като обект на изучаване

1.2. Сфери на инвестиране – реални и финансови инвестиции

1.3. Рискът в инвестиционния анализ

1.4. Характеристики на инвестиционния процес

1.5. Основни принципи на инвестиционния мениджмънт

РЕЗЮМЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

КОНЦЕПТУАЛНИ ВЪПРОСИ

ЗАДАЧИ ЗА САМОПОДГОТОВКА

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ И КАЗУСИ

 

ГЛАВА ВТОРА

ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ

2.1. Достоверност на инвестиционните решения

2.2. Стойността на парите във времето – настоящи и бъдещи стойности

2.3. Статични и динамични (дисконтови) методи за оценкана инвестиционни решения

2.4. Сравнителен анализ на методите за оценка на инвестиционни решения

РЕЗЮМЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

КОНЦЕПТУАЛНИ ВЪПРОСИ

ЗАДАЧИ ЗА САМОПОДГОТОВКА

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ И КАЗУСИ

 

ГЛАВА ТРЕТА

ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПРИ МНОГОВАРИАНТНО

ИНВЕСТИРАНЕ

3.1. Система за оценяване на инвестиционни проекти

3.2. Оценка и избор при многовариантно инвестиране

3.3. Инвестиционен избор в условията на лимитирани парични бюджети

3.4. Класиране на инвестиционни проекти

РЕЗЮМЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

КОНЦЕПТУАЛНИ ВЪПРОСИ

ЗАДАЧИ ЗА САМОПОДГОТОВКА

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ И КАЗУСИ

6 Инвестиции и инвестиционен мениджмънт: теория и практика

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

МЕТОДИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И ДОХОДНОСТ НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ

4.1. Видове финансови активи – сравнителен анализ

4.2. Методи за ценообразуване на финансови активи

4.2.1. Определяне на настояща стойност и цена на облигации и анюитети

4.2.2. Определяне на настояща стойност и цена на акции и пожизнени ренти

4.3. Определяне на доходност от финансови инструменти

4.3.1. Доходност от краткосрочни финансови инструменти

4.3.2. Доходност от дългосрочни финансови инструменти

4.4. Фискални ефекти и доход след данъци

4.5. Изчисляване на доходност от инвестиционен портфейл

РЕЗЮМЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

КОНЦЕПТУАЛНИ ВЪПРОСИ

ЗАДАЧИ ЗА САМОПОДГОТОВКА

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ И КАЗУСИ

 

ЧАСТ ВТОРА

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА И КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА

НА ФИРМАТА

 

ГЛАВА ПЕТА

РИСКЪТ В ИНВЕСТИЦИОННИЯ АНАЛИЗ

5.1. Основни рискови показатели в инвестиционния анализ

5.2. Как се измерват инвестиционните рискове?

5.3. Измерване на риска на портфейлни инвестиции

5.4. Практически методи за оценка на инвестиционния риск

РЕЗЮМЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

КОНЦЕПТУАЛНИ ВЪПРОСИ

ЗАДАЧИ ЗА САМОПОДГОТОВКА

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ И КАЗУСИ

 

ГЛАВА ШЕСТА

УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛНИЯТ РИСК

6.1. Портфейлният риск и възможностите за неговото намаляване

6.2. Диверсификацията на портфейла като средство за бягство от риска

6.3. Традиционният модел за оценка на капиталови активи (МОКА) –предимства и недостатъци

6.4. Арбитражната ценова теория (АЦТ) и МОКА – сравнителен анализ

РЕЗЮМЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

КОНЦЕПТУАЛНИ ВЪПРОСИ

ЗАДАЧИ ЗА САМОПОДГОТОВКА

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ И КАЗУСИ

 

ГЛАВА СЕДМА

ИНФЛАЦИЯТА И КАПИТАЛОВОТО БЮДЖЕТИРАНЕ. ОТЧИТАНЕ НА

ИНФЛАЦИОННИТЕ И ФИСКАЛНИТЕ ЕФЕКТИ В ИНВЕСТИЦИОННИЯ АНАЛИЗ

7.1. Прирастни парични потоци

7.2. Оценка на проекти на база прирастни парични потоци

7.3. Необходимост да се отчита инфлацията

7.4. Инфлацията и капиталовото бюжетиране

7.5. Модификация на инвестиционния риск под влияние на данъците

РЕЗЮМЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

КОНЦЕПТУАЛНИ ВЪПРОСИ

ЗАДАЧИ ЗА САМОПОДГОТОВКА

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ И КАЗУСИ

 

ГЛАВА ОСМА

ФИНАНСОВИЯТ РИСК В ИНВЕСТИЦИОННИТЕ РЕШЕНИЯ

И КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА

8.1. Основни тези при формиране на капиталовата структура на фирмата

8.2. Капиталовата структура и пазарната стойност на фирмата

8.3. Определяне на капиталовите разходи (цена на капитала)

8.4. Среднопретеглена и маржинална цена на капитала

РЕЗЮМЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

КОНЦЕПТУАЛНИ ВЪПРОСИ

ЗАДАЧИ ЗА САМОПОДГОТОВКА

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ И КАЗУСИ

 

ГЛАВА ДЕВЕТА

ДЪЛГОВОТО ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И ТЯХНАТА

ПАЗАРНА ЦЕНА

9.1. Дискусията относно влиянието на капиталовата структура върху ценатана капитала и пазарната стойност на фирмата

9.2. Реализмът на Модилиани и Милър в инвестиционния анализ

9.3. Колко трябва да заема фирмата – модел на Милър

9.4. Пазарната стойност на фирмата и цената на фалита

РЕЗЮМЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

КОНЦЕПТУАЛНИ ВЪПРОСИ

ЗАДАЧИ ЗА САМОПОДГОТОВКА

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ И КАЗУСИ

 

ЧАСТ ТРЕТА

АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИ ИНВЕСТИЦИИ

И ПАЗАРИ

 

ГЛАВА ДЕСЕТА

УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ИНВЕСТИЦИИ. ПАСИВНИ

И АКТИВНИ СТРАТЕГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

10.1. Финансовите пазари по света – видове, структура, механизмина функциониране

10.2. Видове инструменти на финансовите пазари

10.3. Пасивни и активни управленски стратегии

10.4. Формиране на стратегия и управление на портфейла

10.5. Организационни аспекти на инвестиционния мениджмънт

РЕЗЮМЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

КОНЦЕПТУАЛНИ ВЪПРОСИ

ЗАДАЧИ ЗА САМОПОДГОТОВКА

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ И КАЗУСИ

 

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ. ХИПОТЕЗА ЗА ЕФЕКТИВНИЯ ПАЗАР

И ДРУГИ ТЕОРИИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ПАЗАРА

11.1. Анализ на финансовите пазари – основни цели и подходи

11.2. Хипотеза за ефективния пазар и други теории за състоянието на пазара

11.3. Фундаментален и технически анализ

11.4. Технически анализ и поведенчески финанси. Достоверностна концепцията „Дау“

11.5. Информационна база на анализа – борсови индекси и бюлетини

РЕЗЮМЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

КОНЦЕПТУАЛНИ ВЪПРОСИ

ЗАДАЧИ ЗА САМОПОДГОТОВКА

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ И КАЗУСИ

 

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА

УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ. ВИДОВЕ ИНВЕСТИЦИОННИ

КОМПАНИИ. ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ

12.1. Видове инвестиционни компании

12.1.1. Управлявани инвестиционни компании

12.1.2. Други регистрирани компании за управление на инвестиции

12.1.3. Нерегистрирани инвестиционни компании

12.2. Технологии и управление на активи

12.3. Методи за отчитане на ефективността на инвестиционнитекомпании и фондове

РЕЗЮМЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

КОНЦЕПТУАЛНИ ВЪПРОСИ

ЗАДАЧИ ЗА САМОПОДГОТОВКА

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ И КАЗУСИ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

ОТГОВОРИ НА ЗАДАЧИТЕ

ИЗБРАНИ ФОРМУЛИ КЪМ ВСЯКА ГЛАВА

РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ

ИНДЕКС НА ТЕРМИНИТЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

 

Тази книга е предназначена както за студенти-бакалаври по икономика и бизнес администрация в различните икономически университети и стопански факултети в страната, така и застуденти-магистри, посещаващи специализирани курсове и програми в областта на финансите и управление на инвестициите. Заедно с това тя се явява едно полезно практическо ръководство за действащи предприемачи, финансови анализатори и банкови специалисти, мениджърина малки и средни предприятия, както и за ръководен персонал на инвестиционни дружестваи финансови посредници. Целта на книгата е да запознае всички тези потенциални читатели сосновните принципи на съвременния инвестиционен мениджмънт и да предостави необходимите знания и умения в областта на управлението на корпоративните финанси и инвестициите.

Основен мотив за написването на тази книга е както натрупания преподавателски опитна автора в областта на корпоративните финанси и инвестиционния мениджмънт, така и наличието на богат професионален и експертен опит като консултант в областта на публичнитеи корпоративните финанси. Проф. Мирослав Матеев е преподавател в Американския университет в България (АУБ) от 2003 г., а преди това е бил хоноруван доцент в катедра „Финанси“на Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Авторът чете специализираникурсове в редица области на корпоративния мениджмънт, в това число и управление на риска,насочени към ръководни кадри, финансови мениджъри и експерти от частния и публичния сектор на икономиката. Специализирал е в САЩ, Англия и Дания.

 

ПРЕДГОВОР

 

Функционирането на националното стопанство в условията на засилена пазарна конкуренция и задълбочаваща се глобална финансова криза поставя редица предизвикателства както предбизнеса, така и пред академичната общност в България. Съчетаването на теоретичните познанияс проверените в практиката знания за природата, функциите и начините на прилагане на пазарните принципи и механизми се оказва недостатъчно в условията на глобална рецесия и нефункциониращи финансови пазари. Необходим е нов подход както към управлението на националнатаикономика (в това число държавен бюджет, публични разходи и данъчна политика), така и на нивоотделна фирма или предприятие. Така например корпоративните финансови стратегии не могат да

бъдат успешно реализирани, нито правилно разбрани без знанието за моделите на Модилияни иМилър относно капиталовата структура и стойността на фирмата. Това поражда необходимосттаот по-задълбочно изучаване на основните теоретични и практико-приложни принципи в областтана корпоративното управление и в частност на инвестиционния мениджмънт.

Инвестиционната дейност е важна част от стопанската дейност на деловите среди. Кактоголемите капиталови дружества, така и едноличните търговци и предприемачи непрекъснатоподлагат на преценка външните конюнктурни колебания на пазарната среда и търсят в своитепредстави най-перспективните сфери за вложение на капитали – свои и привлечени. Ето защоосигуряването и набавянето на капитали или финансирането на предприятието (фирмата) еважен момент във финансовия мениджмънт на всяко едно дружество. Още по-важно е обачекак най-ефективно да бъдат вложени (инвестирани) тези капитали. Отговорът на първия въпроснамира естествен израз във финансовите решения на фирмата, а на втория – във фирменитеинвестиционни решения.

Вземането на правилни инвестиционни решения зависи от уменията и знанията както нафинансовите мениджъри във фирмата, така и на инвестиционните посредници, акционерите ичастните предприемачи. Това означава, че те трябва да познават не само основните принципина съвременната инвестиционна теория, но и да притежават значителни практически умения иопит в процеса на оценяване на алтернативни инвестиционни проекти, включително и оценкана риска, защото безрискови инвестиции в практиката няма. Очевидно е, че в условията на силно конкурентна пазарна икономика това се превръща не само във въпрос на необходимост, нои на успешно оцеляване.

Две са основните цели на тази книга: първо, да запознае читателя с основните принципи,методи и подходи в съвременния инвестиционен мениджмънт; и второ, да даде знания за начините за тяхното успешно прилагане в практиката на корпоративното управление в новите икономически условия. Затова авторът е търсил добрия баланс между теоретичната интерпретацияна разглежданите проблеми и възможностите за тяхното интегриране в анализа и мениджмънтана фирмените инвестиционни решения. Обект на изследване са както инвестициите в реалниактиви, така и тези във финансови инструменти. Основно внимание в книгата е отделено наразличните подходи и методи за анализ и оценка на инвестиционни проекти, методи за ценообразуване и доходност на финансови активи, управление на риска, както и анализ на различнитевидове финансови инструменти и стратегиите за тяхното управление. Книгата е структуриранав 12 глави, 4 приложения, речник и индекс на термините, и библиография.

В първите четири глави са разгледани основните понятия, принципи и подходи, прилагани в инвестиционния анализ. Глава първа въвежда читателя в основните дефиниции за товакакво представлява инвестиционния процес и неговите основни етапи. Сравнителният анализна използваните в практиката методи и показатели за оценка и класиране на алтернативни инвестиционни решения е представен в Глава втора. Подробно са дискутирани предимствата инедостатъците на дисконтовите методи и тяхната приложимост в инвестиционния анализ – нетна настояща стойност (NPV), вътрешна норма на възвръщаемост (IRR), коефициент на рентабилност (PI), срок на възвръщане (PBP) и др. Системата за оценяване при многовариантнотоинвестиране, влиянието на промените в базовите параметри на проекта и полезността на използваните критерии са обект на разглеждане в Глава трета. Спецификата на инвестициите въвфинансови инструменти налага те да бъдат разгледани отделно. Предмет на тази четвърта главаса методите за ценообразуване и определяне на доходността на различните типове финансовиинструменти – акции, облигации, пожизнени ренти и държавни ценни книжа.

Глава пета и шеста разглеждат основно въпросите за анализ и оценка на риска в инвестиционния анализ и неговото измерване чрез различни статистически показатели – дисперсия,стандартно отлонение и коефициент на вариация. Особено внимание е отделено на оценкатана пазарния риск чрез бета-коефициента. Представени са редица съвременни теории за анализи оценка на портфейлния риск и възможностите за неговото намаляване, в опит да се откроят възможните решения за диверсифициране на риска при управление на портфейл от ценни книжа. Обект на разглеждане в Глава шеста са портфейлната теория на Хари Марковиц и приложимостта на модела за оценка на капиталови активи (МОКА). За първи път по-подробно е дискутирана значимостта на арбитражната ценова теория (АЦТ), както и на редица алтернативнимодели за оценяване на финансови активи.

Глава седма отделя специално място на проблема за отчитане на инфлационните и фискални ефекти при инвестиционния избор – един твърде важен въпрос, на който все още не сеотделя достатъчно внимание в инвестиционната практика у нас. Модификацията на инвестиционните решения и оценката на риска под влияние на инфлацията и данъците е безспорно обектна едни по-задълбочени дискусии, които се простират извън рамките на тази книга.

Връзката между финансовия риск и оптималната капиталова структура на фирмата е подробна разгледана в следващите две глави. Глава осма дискутира въпроса за пазарната стойностна фирмата и цената на капиталовите разходи. Читателят може да намери отговор и на въпросадокъде финансовият мениджър може да изменя капиталовата структура в полза на дълга и какнарасналият риск се отразява на инвестиционните решения на фирмата. Достатъчно внимание еотделено и на дискусията за влиянието на капиталово-структурната политика върху среднопретеглената цена на капитала и пазарната стойност на фирмата, отразени както в традиционниявъзглед, така и в реализма на Модилиани и Милър. Отговор на въпроса колко трябва да заемафирмата ни дава моделът на Мортън Милър, разгледан в Глава девета.

Последните три глави са посветени основно на управлението на финансовите инвестициии пазари. Глава десета обхваща цялото многообразие от съществуващи финансови пазари, техните същностни характеристики и механизми на функциониране. Какво да бъде поведението наинвеститора – активно или пасивно, зависи от неговото разбиране за очакваната доходност призададено (желано) ниво на риска. В тази връзка са разгледани основните техники, използванипри пасивното и активно управление на портфейл от ценни книжа. Едно от основните направления, в които се разкриват функциите на инвестиционния мениджмънт, е финансовият анализ на ценните книжа, портфейла и пазарите като цяло. Дали да се доверим на оценките, получени чрезизползване на фундаментален или технически анализ, зависи от вижданията на анализаторитеза полезността (и достоверността) на тези оценки. Важността на тези въпроси, както и различните теории за състоянието на пазара (концепцията Dow, хипотезата за ефективния пазар и др.)са обект на анализ и дискусия в следващата единадесета глава. В последната, дванадесета главаса разгледани най-важните характеристики на основните участници на съвременните финансовипазари – инвестиционните компании и фондове, както и начина за управление на техните активи.

По специално внимание е отделено на т.нар. нерегистрирани мениджъри на активи – пенсионнифондове, фондове за дялово инвестиране и управление на рисков капитал, бизнес ангели и други,които започват да играят все по-значима роля и на българския инвестиционен пазар. За първипът се разглежда въпросът за връзката между информационните технологии и управлението нафинансови активи, както и начините за отчитане на резултатите от дейността на инвестиционнитекомпании.

Книгата включва и набор от приложения, в това число речник и индекс на термините, спи-

сък на използваната литература и таблици с дисконтови, анюитетни и сложнолихвени фактори.

Всяка глава завършва с кратко резюме, в което са синтезирани основните моменти от разгледаните теми. Въпросите и задачите към отделните глави дават възможност за самостоятелнаработа и тестване на придобитите теоретични знания. Новост в издаването на подобна научналитература в България е наличието на ръководство (CD-ROM) с практически задачи и казусикъм всеки един раздел от книгата. То има за цел да илюстрира както дискутираните теоретични принципи и подходи в инвестиционния мениджмънт, така и начините за тяхното успешноприложение в практиката. Ръководството включва не само отделни задачи и казуси, но и редица тестове за самоподготовка. В приложенията към това ръководство са показани примерни задачи и техните решения с помощта на MS Excel.

Въпреки желанието на автора за подробно разглеждане част от изложените въпроси ипринципи на инвестиционния мениджмънт се нуждаят от по-нататъшна дискусия и анализ. Затова всяка критика и препоръка са полезни и ще бъдат приети с благодарност от автора.

 

 

 

 

 Събития

пвсчпсн
   1234
567891011
12131415161718
1920212223
24
25
262728293031 

» Най-продавани