Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Имуществена отговорност на управителя за вреди, причинени на дружеството

Имуществена отговорност на управителя за вреди, причинени на дружеството

Автор: Вълчин Даскалов

Художник на корицата: Стоян Кораков , Здравко Даскалов

Дата на издаване:Декември 2019

ISBN:978-954-28-3087-0

Страници:368

Корична цена:22 лв.


Дълги години в Европа управителската отговорност беше
„хартиен тигър“ – страшна на вид, но беззъба. Дела срещу упра-
вители, причинили с поведението си вреди на управляваните от
тях дружества, почти не се водеха. Рядко някой синдик се осме-
ляваше да попълва масата на несъстоятелността чрез иск сре-
щу управителя. На 10.12.2013 г. окръжният съд в Мюнхен осъди
финансовия управител на „Сименс“ АГ, Х.-Й. Нойбюргер, да за-
плати на дружеството сумата от 15 милиона евро обезщетение
за причинени вреди поради неосъществен контрол. С 9 други
членове на управителния съвет бяха сключени споразумения
за суми между 2,5 и 5 милиона евро. Година по-късно г-н Ной-
бюргер посегна на живота си. На хартиения тигър бяха порас-
нали остри зъби.

Книгата цялостно и задълбочено изследва управителската
отговорност, с акцент върху управителните органи на най-сре-
щаните капиталови дружества – ООД и АД. Предложен е анализ
на правната ѝ същност въз основа на особеностите на правни-
те отношенията между членовете на управителните органи и
дружествата. Обстойно са разгледани всички правни субекти,
които могат да бъдат засегнати от тази отговорност, предпос-
тавките за възникването ѝ. Внимание е отделено на границите
и обема ѝ – ограничения във времето и размера, както и на въз-
можностите за сключване на спогодби и освобождаване от от-
говорност от общото събрание на съдружниците/акционерите.
Последната глава е посветена на възможностите за реализация
на тази отговорност – предявяване на искове от страна на дружес-
твото, от акционери и от кредитори.

Трудът има и практическа насоченост, анализирайки цялата
налична актуална съдебна практика по разглежданите въпро-
си, както и съдебна практика от Германия и Австрия.

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор...........................................................................................11
Използвани съкращения.......................................................................13

Глава І. Въведение...............................................................................19
§ 1. Значение на управителската
отговорност. Проблеми на правния режим............................................19
§ 2. Предмет на изследване и отграничения..........................................22
§ 3. Исторически бележки....................................................................24
3.1. Римско право................................................................................24
3.2. Българско търговско право до 1951 г............................................26
3.2.1. По отношение на членовете на управителните
органи на акционерното дружество......................................................26
3.2.2. По отношение на управителите
на дружеството с ограничена отговорност............................................28
3.3. Актуално развитие........................................................................29
3.3.1. По време на социалистическия
обществено-икономически строй..........................................................29
3.3.2. След обществено-политическата реформа през 1989 г.................30
3.3.3. Влияние на концепцията за Corporate Governance.......................33
§ 4. Международно развитие................................................................34
4.1. Развитие на правния режим
в страните от германския правен кръг..................................................36
4.2. Развитие на правния режим
в страните от романския правен кръг...................................................40
4.2.1. Италия......................................................................................40
4.2.2. Франция....................................................................................44
4.3. Развитие на правния режим в страните
от англо-американския правен кръг.....................................................48
4.3.1. Англия......................................................................................48
4.3.2. Съединени американски щати.....................................................51
4.3. Развитие на правния режим в Руската федерация...........................54
§ 5. Правен режим de lege lata.............................................................56
5.1. Управител на ООД........................................................................56
5.2. Управителни органи на АД............................................................57
5.3. Публично дружество.....................................................................58

Глава ІІ. Отношенията между капиталовото дружество
и членовете на неговите управителни органи. Особености
на отговорността към дружеството.......................................................59
§ 1. Постановка на въпроса.................................................................59
1.1. Значение на общотеоретичната проблематика...............................59
1.2. Отправни точки на изследването...................................................60
1.2.1. Специфични цели и функции на правния институт......................60
1.2.2. Противоправността като основа на обективните
основания на управителската отговорност............................................61
1.2.3. Особености на санкционното правоотношение,
чрез което се реализира отговорността..................................................61
§ 2. Цели и функции на управителската отговорност..............................62
2.1. Съотношение между цели и функции...............................................62
2.2. Правовъзстановителна (обезщетителна) функция.............................65
2.3. Капиталоохранителна (обезпечителна) функция..............................67
2.4. Превантивна (стимулираща) функция...............................................71
§ 3. Правните отношения между члена на управителен орган
и дружеството като основа на противоправността...................................73
3.1. Правен режим на управлението.......................................................75
3.2. Понятие за управителско правно отношение....................................77
3.2.1. Правна природа..........................................................................77
3.2.2. Състав.......................................................................................85
3.3. Органно правоотношение..............................................................89
3.3.1 Правна природа на органното правоотношение............................89
3.3.2. Възникване на органното правоотношение....................................90
3.3.3. Съдържание на органното правоотношение..................................94
3.3.4. Прекратяване на органното правоотношение...............................97
3.4. Договорно правоотношение..........................................................99
3.4.1. Правна природа на договорното правоотношение......................100
3.4.2. Възникване на договорното правоотношение.............................102
3.4.3. Съдържание на договорното правоотношение............................104
3.4.4. Прекратяване на договорното правоотношение...........................106
§ 4. Характерни особености на санкционното правоотношение.............108
4.1. Особености на правния режим......................................................108
4.2. Особености на субектите
на санкционното правоотношение........................................................110
4.2.1. Капиталово търговско дружество................................................110
4.2.2. Членове на управителните органи
на дружеството....................................................................................113
4.3. Съдържание на санкционното правоотношение...............................115
4.3.1. Задължение за поправяне на причинените вреди.........................116
4.3.2. Субективно право на увреденото дружество
да иска поправяне на причинените вреди............................................117
4.4. Обект на санкционното правоотношение......................................118
§ 5. Правна природа на управителската отговорност...........................119
5.1. Управителската отговорност
като гражданска отговорност..............................................................119
5.2. Видова принадлежност
на управителската отговорност............................................................123
5.2.1. Договорна или деликтна
отговорност........................................................................................123
5.2.2. Управителска отговорност и деликтна
отговорност.........................................................................................127
5.2.3. Управителска отговорност
и договорна отговорност......................................................................130
5.3. Самостоятелен вид гражданска отговорност....................................141
5.3.1. Правна същност на управителската отговорност
като самостоятелен вид гражданска отговорност ...................................141
5.3.2. Съотношение с другите видове гражданска отговорност................157

Глава ІІІ. Субекти на отговорността........................................................163
§ 1. Ръководен персонал на ООД............................................................163
1.1. Управител.......................................................................................163
1.1.1. Управител-трето лице...................................................................164
1.1.2. Управител-съдружник...................................................................165
1.1.3. Управител-юридическо лице.........................................................167
1.2. Повече управители...........................................................................169
1.2.1. Солидарна отговорност.................................................................169
1.2.2. Отговорност при разпределение на ресори....................................172
1.3. Заместник-управител.......................................................................175
1.4. Представляващ съдружник...............................................................176
1.5. Съдружници...................................................................................179
1.6. Управител на ЕООД.........................................................................181
1.6.1. Управление от едноличния собственик..........................................181
1.6.2. Управление от назначен управител................................................183
§ 2. Членове на управителните органи на АД..........................................185
2.1. Общи проблеми..............................................................................185
2.1.1. Управителни органи на АД...........................................................185
2.1.2. Състав на съветите......................................................................187
2.2. Едностепенна система....................................................................190
2.3. Двустепенна система......................................................................191
§ 3. Управители на командитно дружество с акции................................192
§ 4. Други лица, изпълняващи управителски функции............................193
4.1. Фактически управител....................................................................193
4.2. Прокурист.....................................................................................195
4.3. Ликвидатор...................................................................................199
4.4. Синдик..........................................................................................202
4.5. Заложен управител........................................................................206
4.6. Член на управителен орган на кооперация......................................208
4.7. Управители на персонално дружество.............................................208
4.7.1. Общи положения.........................................................................208
4.7.2. Управители на събирателно дружество.........................................209
4.7.3. Управители на командитно дружество..........................................211
§ 5. Членове на контролните органи на капиталовите дружества............212
5.1. Контрольор на ООД.......................................................................215
5.2. Членове на надзорния съвет на АД.................................................218

Глава ІV. Предпоставки за възникване на отговорността.........................221
§ 1. Поведение, предизвикващо вреди (нарушение на задължения).........222
1.1. Кръг на задълженията....................................................................224
1.1.1. Задължения на управителя на ООД..............................................227
1.1.2. Задължения на членовете на съветите на АД................................229
1.1.2.1. Съвет на директорите...............................................................230
1.1.2.2. Управителен съвет...................................................................232
1.1.2.3. Надзорен съвет........................................................................234
1.1.3. Публично дружество...................................................................235
1.2. Дължимата грижа като мяра за дължимо поведение........................237
1.2.1. Правна същност и отграничения..................................................237
1.2.2. Свойства на мярата за дължимата грижа......................................241
1.2.3. Съдържание на мащаба на дължимата грижа................................245
1.2.4. Приложение и граници на мащаба
на дължимата грижа.............................................................................249
1.2.4.1. Кръг лица и персонално приложение........................................249
1.2.4.2. Закон, устав, договор...............................................................251
1.2.4.3. Съобразяване с интереси..........................................................253
1.2.4.4. Предприемачески риск и предприемаческа свобода на действия и решения...............................................................................................253
1.3. Отделни състави на правонарушения..............................................255
§ 2. Противоправност ..........................................................................259
2.1. Същност на противоправността......................................................259
2.2. Дължимата грижа като мащаб за противоправност...........................261
2.3. Противоправност и предприемаческа преценка...............................263
§ 3. Вреда.............................................................................................270
3.1. Понятие и обхват на вредата...........................................................270
3.2. Имуществени вреди........................................................................273
3.2.1. Претърпени загуби......................................................................274
3.2.2. Пропуснати ползи.......................................................................276
3.3. Неимуществени вреди....................................................................278
§ 4. Причинна връзка между неизпълнение и вреди................................283
§ 5. Вина..............................................................................................287
5.1. Особености на вината като елемент
на фактическия състав..........................................................................287
5.2. Форми на вината............................................................................289
5.3. Компенсация на вини (съпричиняване)...........................................291
5.4. Проблемът за вината при член
на управителен орган – юридическо лице.............................................291

Глава V. Граници и обем на отговорността............................................293
§ 1. Обхват по време............................................................................293
1.1. Начало и край на отговорността.....................................................293
1.2. Погасителна давност......................................................................294
§ 2. Изключване и ограничаване на отговорността.................................296
2.1. Отговорност при следване на указания
и изпълнение на решения на ОС............................................................297
2.2. Отговорност при надгласуване.......................................................300
2.3. Одобряване на действия от други органи........................................301
2.4. Договорно ограничаване на отговорността.....................................303
2.5. Отказ, спогодба.............................................................................305
2.6. Ограничаване на отговорността в зависимост
от характера на правоотношението........................................................308
2.7. Освобождаване от отговорност.......................................................310
2.7.1. Сравнителноправен преглед.........................................................310
2.7.2. Правна същност на освобождаването от отговорност.....................312
2.7.2.1. Правен режим de lege lata..........................................................312
2.7.2.2. Правна природа........................................................................312
2.7.3. Решение за освобождаване от отговорност....................................315
2.7.3.1. Решение за освобождаване от отговорност.................................315
2.7.3.2. Действие на решението
за освобождаване от отговорност...........................................................318
2.8.3. Освобождаването от отговорност при ООД....................................319
2.8.4. Освобождаването от отговорност при АД.......................................320
2.8.5. Освобождаването от отговорност
при публичните дружества......................................................................323
§ 3. Форми на отговорността...................................................................324
3.1. Обезщетение за вреди......................................................................324
3.2. Неустойка........................................................................................325
3.3. Осигуряване на евентуални
претенции за обезщетения за вреди.........................................................327
3.3.1. Парична гаранция на членовете на съветите на АД............,.............327
3.3.1.1. Гаранция при обикновените АД...................................................327
3.3.1.2. Гаранция при публичните дружества...........................................330
3.3.2. Застрахователна защита................................................................331

Глава VІ. Реализиране на отговорността...................................................333
§ 1. Предявяване на претенциите от страна
на увреденото дружество.........................................................................333
1.1. Дружество с ограничена отговорност.................................................333
1.2. Акционерно дружество......................................................................335
§ 2. Предявяване на претенциите от страна на
съдружници/акционери............................................................................337
2.1. Акционерно дружество......................................................................337
2.1.1. Сравнителноправен преглед............................................................337
2.1.2. Правен режим в България................................................................340
2.2. Публично дружество..........................................................................342
2.3. Дружество с ограничена отговорност..................................................343
§ 3. Предявяване на претенциите
от страна на кредитор на дружеството.......................................................344
3.1. Сравнителноправен преглед...............................................................344
3.2. Правен режим в България...................................................................345

Глава VІІ. Заключение...............................................................................347
§ 1. Обобщение на резултатите от изследването.........................................347
§ 2. Развитие на правния институт на управителската отговорност..............351

Ползвана литература.................................................................................353

Още от Предизвикай: правото!


Събития

пвсчпсн
     12
345
6
789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани