Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Групиране на наказанията при множество престъпления

Групиране на наказанията при множество престъпления

Автор: Иван Петков

Художник на корицата: Дамян Дамянов

Дата на издаване:Август 2020

ISBN:978-954-28-3246-1

Страници:564

Корична цена:23 лв.


При разработката на темата много добре разбирам, че не
може да се осигури равен старт при представянето, изучаване-
то и разискванията по нея, тъй като едни от читателите са по-
напред в усвояването на материята, а други едва сега започват
да я усвояват. Ето защо ще помоля първите да бъдат търпеливи
и спокойни. Има какво ново да научим всички, включително и
аз, тъй като тази сложна материя предлага стотици хипотези,
които се извличат постоянно в работата с нея и то от минима-
лен брой текстове на закона. Много държа да се изяснят най-
напред някои основни принципи и понятия, които ще служат
за основа и ще доведат до по-бързото изясняване и правилно
решаване на отделните случаи. Стремял съм се да придам на
темата повече практически характер, а не толкова теоретичен,
за да може да бъде пряко полезна на правоприлагащите орга-
ни в ежедневната им работа. На част от спорните въпроси съм
дал свои виждания, които не задължават другите, но винаги
задълбочено съм осмислял нещата, придавайки им съвремен-
но практично звучене в духа на закона и справедливостта. На-
правил съм опит да обхвана въпросите, които се обхващат от
разглежданата тема. По някои от поставените хипотези е взето
от мен отношение, което ангажира останалите дотолкова, до-
колкото да се обърне внимание за ново задълбочено обсъждане
и трайно решаване на поставените въпроси.
Настоящата тема не може да се идентифицира с темата
„Множество престъпления“. Последната има повече теорети-
чен характер и обхваща и друга материя. Групирането е само
част от нея.
В някои раздели на изложението са направени констатации
за липса на прецизност в наказателните закони и най-вече в
Наказателния кодекс при употреба на някои понятия, което ще
бъде от полза и за обучаваните, и за останалите, които ползват
материала, за да могат да анализират и изяснят дори и сами
какво действително се съдържа в използваното понятие, а при
възможност – да съдействат за отстраняване на недостатъците.
Използвал съм мои материали публикувани в различни из-
дания, предимно в списание „Теза“ на Асоциацията на прокуро-
рите в България, но се радвам, че поставените в тях въпроси,
идеи и предложения поради актуалността им могат да намерят
място и в сегашното изложение. Удовлетворението идва от
това, че трайно те са издържали истинността си с течение на
времето и сега отново могат да бъдат използвани, за да дадат
тежест на настоящото изложение.
За някои от констатираните проблеми, налагащи законода-
телни промени, правя конкретни предложения, които считам за
най-съществените. Много други виждания съм отразил в изло-
жението и ако те наистина заслужават внимание, моля, колеги-
те да ги анализират и обмислят допълнително най-задълбочено
и да ги превърнат в правила, щом това се окаже възможно и
необходимо.

Авторът
Иван Петков Иван Петков

Иван Николов Петков започва кариерата си през 1968 г. като съдия, а след това и като прокурор в гр. Тетевен. От 1979 до 1983 г. е прокурор в Окръжна прокуратура – Ловеч, а през 1983 г. в Главна прокуратура на Р. България, сектор „Изпълнение на наказанията“.

През 1984–1987 г. е член на Научно-методическия съвет по затворно дело към отдел „Затвори“ при Министерството на правосъдието.

От 1991 г. е завеждащ отдел „Надзор за законност при изпълнение на наказанията и на други принудителни мерки“ при Върховна касационна прокуратура, където е награждаван за справяне със задълженията си и изнесени редица лекции по специфичната материя на отдела, който ръководи, пред прокурори, съдии и служители на затворническата администрация, а така също и пред лишени от свобода за техните права и задължения.

През 2005 г. е избран за постоянен преподавател в Националния институт на правосъдието, където провежда обучение на младши прокурори випуск 2005, 2006 и 2007 г., където е награден с плакет от Висшия съдебен съвет.

От 2008 г. до 2017 г. е консултант във Върховна касационна прокуратура по специфичната материя, свързана с групиране на наказания при множество престъпления.

Автор е на над 25 публикации в областта на пенитенциарното право и е един от сътрудниците, създали концепцията за въвеждане на наказанието пробация.

 

СЪДЪРЖАНИЕ
В знак на благодарност....................................................................13
Въведение.........................................................................................15
ЧАСТ ПЪРВА
ГРУПИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА..............................................25
Глава първа. Общи положения и изведените въз
основа на тях основни правни принципи
за групиране на наказания..........................................................27
Отделно изтърпяване на наказанията.......................................28
Поглъщане на наказания............................................................32
Отделно изтърпяване на наказания
и присъединяването на наказания
по чл. 27 НК................................................................................33
Поглъщане, присъединяване и отделно
изтърпяване на наказания..........................................................35
Повторност и опасен рецидив...................................................37
Защо се прилага принципът на съвкупност
от престъпления?........................................................................38
Продължителност на наказанието
лишаване от свобода – чл. 39 НК..............................................42
Глава втора. Съдебната практика..............................................45
Петгодишният срок по чл. 30, ал. 1 НК.....................................59
Глава трета. Изясняване на ползвани правни понятия.........62
Глава четвърта. Използване на схеми при действия
по групиране на наказания.........................................................75
Глава пета. Кумулиране на наказания – общи положения....80
Съвкупност от престъпления – кумулиране на наказания.......81
Разграничаване на идеалната от реалната съвкупност............83
Реална съвкупност – Схема № 1................................................85
Наказанията конфискация на налично имущество, глоба,
лишаване от права и обществено порицание в
условията на съвкупност от престъпления...............................87
Увеличаване на определеното общо наказание
при съвкупност от престъпления – чл. 24 НК..........................91
Предпоставки за прилагане на чл. 24 НК.................................93
Критерии за прилагане на чл. 24 НК.........................................93
Чл. 24 НК и опасния рецидив....................................................94
Задължение за обсъждане прилагането на чл. 24 НК..............95
Други особености по прилагането на чл. 24 НК......................97
Изтърпяно наказание лишаване от свобода по НК .................98
Изтърпяно наказание и чл. 25, ал. 2 и 3 НК...........................101
Изтърпяно наказание, кумулирано с други наказания...........102
Глава шеста. Ред за изпълнение на наказанията
лишаване от свобода и особеностите при чл. 70 НК.............103
Начин на подреждане на отделните групи
за изпълнение и компетентният орган да го направи.............106
Предсрочното освобождаване и последиците от него...........109
Изпитателният срок при УПО и неговият
начален момент.........................................................................111
По прилагането на чл. 59 НК...................................................117
Приспадане на задържане от прокурора
по чл. 59, ал. 1 НК....................................................................119
Промените в чл. 59, ал. 3 НК (преди чл. 59, ал. 2 НК)...........122
Приспадане до размера на наложеното
(определено) наказание............................................................125
Глава седма. Някои допълнителни бележки пряко
свързани с групиране на наказанията....................................126
Изпълнителската давност при множество престъпления......126
Неоснователно задържане и групирането на наказания........129
Особен случай по чл. 63, ал. 4 НПК на незачитане
на срока на задържано лице в друга държава.........................135
Определяне начина на изтърпяване на наказанието
лишаване от свобода по условни присъди, извършени при
съвкупност от престъпления – чл. 25, ал. 4 НК......................136
Изтърпяното наказание и неговото кумулиране....................138
Помилване при съвкупност и рецидив от престъпления.......140
Глава осма. Рецидив от престъпления – Схема № 2.
Въведение и анализ. Възможност за прилагане
на чл. 27 НК..................................................................................150
Предпоставки за прилагане на чл. 27 НК ..............................151
Частично присъединяване по чл. 27, ал. 1 НК.......................154
Чл. 27 НК при кумулативно наложени наказания..................154
Към кой момент се извършва присъединяването
по чл. 27, ал. 1 и 2 НК?.............................................................155
Чл. 27 НК и усложнените форми
на множество престъпления....................................................156
Чл. 27 НК и някои хипотези....................................................157
Съвкупност или рецидив от престъпления – Схема № 3.......161
Глава девета. По прилагането на чл. 66 и чл. 68 НК.............164
Постановяване за изтърпяване на отложено
наказание – чл. 68, ал. 1 НК.....................................................164
Изтърпяване на наказания при групиране,
извършени в условия на съвкупност, както и
при рецидив от престъпления – чл. 25, ал. 4 НК
и чл. 39, ал. 2 НПК...................................................................169
Чл. 66 НК при множество престъпления,
постановени с една или повече присъди.
Общи положения.......................................................................172
Настоящата практика при кумулиране
на условни наказания...............................................................174
Чл. 66, 68 и 25, ал. 4 НК при усложнените
форми на множество престъпления. Схема № 4....................178
Чл. 66 при предходни общи наказания....................................180
Взаимовръзката между чл. 66 и чл. 68 НК –
няколко правни извода ............................................................183
Чл. 68 НК и продължаваното, респективно продълженото
престъпление. Схема № 5........................................................187
Глава десета. Указанията на Постановление № 4/1965 г.
на Пленума на ВС и на някои решения, свързани с него.
Схеми № 4 и № 4а и № 5.............................................................189
Обобщени изводи, произтичащи от принципа на най-
благоприятното за осъдения съчетание – т. 9
на Постановление № 4/1965 г. на Пленума на ВС ................202
Усложнена (опростена) форма на множество престъпления
и крайният размер на наказанието – Схема № 6....................204
Усложнени форми на множество престъпления
с участие и на наказанието пробация......................................212
Усложнени форми при наличие на предходно
кумулиране на наказания по една или повече присъди.
Схема № 7.................................................................................213
Групиране на наказания при усложнена форма
на множество престъпления с няколко изведени
въз основа на тях варианти. Схема № 8 и Схема № 8а.........215
Кое е по-силното основание – чл. 68 НК или принципът
на най-благоприятното за осъдения съчетание......................222
Множеството престъпления, усложнените форми,
групирането на наказания и чл. 23, 25, 66 и 68 НК................228
Изведени основни правни изводи при групиране на
наказания с множество престъпления.....................................231
Още за чл. 66 и 68 НК при усложнени форми
на множество престъпления – обобщение и хипотези...........234
Други особености при прилагане на принципа
на най-благоприятното за осъдения съчетание......................243
Компетентният съд по прилагането на чл. 25 НК
и чл. 25, ал. 4 НК при условни наказания –
ТР № 14/1987 г. на ВС.............................................................248
Глава единадесета. Пълно и цялостно групиране
на наказанията ...........................................................................251
Схема № 9 и пълното и цялостно групиране
на наказанията..........................................................................252
Приложното поле при пълното и цялостно
групиране на наказанията........................................................259
Обсъжданите въпроси по прилагането
на чл. 23–25 НК и ТР № 3/2009 г. на ОСНК на ВКС.............263
Рецидив от престъпления при изтърпяно по тях
наказание с други наказани престъпления. ............................266
Някои бележки по прилагането
на ТР № 3/2009 г. на ОСНК на ВКС.......................................269
Пълното и цялостно групиране на наказанията
и чл. 24 НК при прилагането на принципа на
най-благоприятното съчетание Схема № 10...........................283
Глава дванадесета. Множеството престъпления
и чл. 26 НК в редакцията му от 1997 година
(ДВ, бр. 62/1997 г.)........................................................................286
Промените в чл. 26 НК в редакцията му
от 1997 г. и възприетата съдебна практика
по прилагането им ...................................................................287
Групиране на наказанията и параграф 90 от ПР
ЗИДНК от 01.10.2002 г...........................................................290
Параграф 90 и Решение № 1/2005 г.
на Конституционния съд на Р. България.................................292
Прилагането на параграф 90
до м. май 2006 година...............................................................293
Параграф 90 и Тълкувателно решение
№ 1/2006 г. на ОСНК на ВКС..................................................295
Групиране на наказанията по Схема № 11,
съобразявайки се с ТР № 1/2006 г. на ВКС............................298
Допълнителен анализ на ТР № 1/2006 г. на ОСНК
на ВКС.......................................................................................300
Актуалната практика на ВКС по прилагането
на ТР № 1/2006 г на ОСНК на ВКС........................................306
Глава тринадесета. Основни изводи за практическа
работа при групиране на наказанията....................................309
Глава четиринадесета. Обща характеристика.......................339
Същностни особености на пробацията...................................349
Основни правила и някои проблеми........................................355
Общо наказание при пробация
и лишаване от свобода.............................................................368
Глава петнадесета. Наказанието пробация, неговата
актуалност и разграничаването му от мярката
за пробационен надзор...............................................................375
Компетентен орган и процедура при нарушена мярка
за пробационен надзор.............................................................381
Конкретни хипотези относно прилагането и
разграничаването на наказанието пробация от
мярката за пробационен надзор по чл. 67, ал. 3 НК...............391
Глава шестнадесета. Замяната на наказанието пробация
с лишаване от свобода – ТР № 6/2014 г.
на ОСНК на ВКС .......................................................................407
Особености относно забраната за ретроактивно действие
на определението по чл. 452, ал. 1 НПК – Схема № 13 ........414
Относно срока на заместващото наказание
лишаване от свобода при прилагането на чл. 43а, т. 2 НК....424
Някои усложнения при групиране на наказания пробация,
свързани с организацията на работата на съд и
прокуратура. Схема № 14........................................................429
Чл. 24 НК и неговата приложимост при замяна на
две общи наказания в случаите на групиране на
наказания между тях ................................................................431
ТР № 6/2014 г. на ОСНК на ВКСи чл. 68, ал. 1 НК...............432
Няколко обобщаващи правни изводи, свързани със
замяната на наказанието пробация..........................................434
Някои процедурни въпроси при замяната по чл. 43а НК......436
Глава седемнадесета. Някои хипотези, които създават
затруднения, пряко свързани с реабилитацията,
изпълнителската давност и с правилата при
множеството престъпления .....................................................440
Реабилитация и кумулиране.....................................................440
Реабилитация и рецидив от престъпления..............................443
Реабилитацията по чл. 86, ал. 1, т. 2 и чл. 88а,
ал. 1 НК и наказанието пробация............................................443
Пробацията и изпълнителската давност – ТР № 3/2017 г.....449
Глава осемнадесета. Тълкувателно решение № 3/2017 г.
на ОСНК на ВКС и някои съображения, свързани с
неговото прилагане.....................................................................456
Кога изтича изпълнението на наказанието
пробация?..................................................................................460
Наказанието пробация и чл. 59 НК. Приспадане на
задържане и домашен арест от наказанието пробация..........466
Други хипотези по материално – правни и процедурни
въпроси по чл. 43а НК и чл. 451–452 НПК,
предизвикващи затруднения ...................................................472
Глава деветнадесета. Промени, отнасящи се
до наказанието лишаване от свобода......................................479
Глава двадесета. Промени, отнасящи се за
наказанието пробация................................................................511
ЗАКЛЮЧЕНИЕ...........................................................................544

Събития

пвсчпсн
     12
345678
9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани