Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Финансово право. Трето издание

Финансово право. Трето издание

Автор: Иван Стоянов

Дата на издаване:Септември 2014

ISBN:978-954-28-1561-7

Страници:396

Корична цена:20 лв.


Познаването на финансовите правни норми и механизма на тяхното действие е необходимост не само на юристите, но и на държавните органи, за всеки предприемач и гражданин. Написаното в бюлетина на Федералното МФ на Германия, че за да може държавата и общините да изпълняват задачите си, трябва да разполагат със съответните финансови средства, потвърждава актуалността и навременността на издаването на настоящия учебник, който е скромен принос в развитието на механизма за управлението на публичните финанси.

Учебникът в двете му части обхваща и изяснява всички основни институти на финансовото право . Той може да се ползва не само от студентите-юристи и икономисти, но и от докторантите, специалистите от практиката и от всички, които проявяват интерес към най-деликатната сфера в управлението на съвременната държава. Представеният труд е резултат на над 30-годишна научноизследователска и преподавателска дейност на автора

 

ПРЕДГОВОР

 

В условията на продължаваща световна финансова кризавъпросите на публичните фи нанси и на финансовото законодателство придобиват особена актуалност. Финансовото правосъдържа в себе си логическата и сложна връзка между финанси и право.Финансовото право е наука за финансовото законодателство, то е основа на механизма за управление на публичните финанси.Модернизирането и обновяването на финансовото законодателство става в съответствие с извършващите се в страната коренни преобразования. Новитпредизвикателствапред нашата страна като член на ЕС изискват ново правно регулиране. Правен отговор на това изискване е новоприетиятЗакон за публичните финанси. Настоящото издание на учебника по финансово право е допълнен и съобразен с тази нова за публичните финанси нормативна уредба. Осно ванията дасе предприеме цялостна реформа на нашето зако нодателствоса, от една страна, преходът към пазарна иконо мика, а от друга страна – необходимостта от хармонизация на българскотозаконодателство със законодателството на ЕС.

Познаването на финансовите правни норми и на механизма на тяхното действие е необходимост не само за юристите,но и за държавните органи, за всеки предприемач и гражданин.Учебникът в двете му части обхваща и изяснява почтивсички институти на финансовото право. Той може да сеползва не само от студентите юристи и икономисти, но и отдокторантите, специалистите от практиката и от всички, коитопроявяват интерес към „най-деликатната работа в уп равлениетона съвременната държава“.

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ ..........................................................11

ПРЕДГОВОР............................................................................................ 15

ОБЩА ЧАСТ.................... .......................................................................17

 

Глава първа. ПОНЯТИЕ ЗА ФИНАНСИ. ФИНАНСОВА

СИСТЕМА. ПРАВНАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ФИНАНСИТЕ .................19

 

§ 1. Възникване и основни теории за финансите ...............................19

§ 2. Публични финанси ........................................................................25

§ 3. Финансова система .......................................................................29

§ 4. Финансов мениджмънт .................................................................31

§ 5. Правната концепция за финансите ..............................................34

 

Глава втора. УСТРОЙСТВО И ПРАВОМОЩИЯ

НА ФИНАНСОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ...........................................36

 

§ 1. Структура на МФ ..........................................................................36

§ 2. Национална агенция за приходите (НАП) ...................................40

§ 3. Митническа администрация (Агенция „Митници“) ...................44

§ 4. Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) ................46

 

Глава трета. ПРЕДМЕТ И МЕТОД НА ФП.

РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА ФП ОТ ДРУГИТЕ

КЛОНОВЕ НА ПРАВОТО .......................................................................48

 

§ 1. Предмет на правно регулиране ....................................................48

§ 2. Метод на правно регулиране ........................................................53

§ 3. Разграничаване на ФП от другите клонове на правото ..............56

 

Глава четвърта. ИЗТОЧНИЦИ

НА ФП. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ..............................................................61

 

§ 1. Понятие за източник на ФП..........................................................61

§ 2. Конституционни основи на ФП ....................................................63

§ 3. Актове на ЕС в сферата на публичните финанси .......................77

§ 4. Международни договори ..............................................................96

§ 5. Финансови закони .........................................................................97

§ 6. Подзаконови нормативни актове (ПНА) ...................................101

§ 7. Кодификация на финансовото законодателство........................114

 

Глава пета. ФИНАНСОВОПРАВНИ

НОРМИ. СЪЩНОСТ, ВИДОВЕ, ДЕЙСТВИЕ .....................................121

 

§ 1. Същност и видове финансовоправни норми .............................121

§ 2. Действие на финансовоправните норми ....................................125

 

Глава шеста. ЮРИДИЧЕСКИ ФАКТИ ................................................131

 

Глава седма. ФИНАНСОВОПРАВНИ АКТОВЕ.

СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ФИНАНСОВИТЕ

И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АКТОВЕ.

ВИДОВЕ ФИНАНСОВИ АКТОВЕ .......................................................138

 

§ 1. Нормативна уредба .....................................................................138

§ 2. Съотношение между финансовите

и административните актове ......................................................141

§ 3. Видове ФПА ................................................................................148

 

Глава осма. УСЛОВИЯ ЗА РЕДОВНО ДЕЙСТВИЕ

НА ФИНАНСОВИТЕ АКТОВЕ ............................................................156

 

§ 1. Компетентността като условие

за редовно действие на финансовите актове ............................157

§ 2. Материална законосъобразност

(законосъобразност по същество) ............................................159

 

Глава девета. НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

НА ФИНАНСОВИТЕ АКТОВЕ ............................................................161

 

Глава десета. ФИНАНСОВОПРАВНИ

ОТНОШЕНИЯ (ФПО) .............................................................................165

 

§ 1. Финансовите правни отношения – основна

категория на ФП .........................................................................166

§ 2. Организационни ФПО ................................................................175

§ 3. Субектна организация на ФПО ..................................................177

§ 4. Финансова правосубектност ......................................................181

 

Глава единадесета. ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ ..................................184

§ 1. Понятие и видове публични вземания .......................................184

§ 2. Системи за определяне на държавните

финансови вземания ...................................................................189

 

Глава дванадесета. СПОСОБИ ЗА ПОГАСЯВАНЕ

НА ПУБЛИЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ .........................................................191

 

§ 1. Фискална амнистия и опрощаване

на държавните вземания ............................................................191

§ 2. Прихващане на насрещни задължения (компенсация) .............194

§ 3. Погасителна давност ...................................................................195

 

Глава тринадесета. ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗДАВАНЕ

НА ФИНАНСОВИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ ...........................................197

§ 1. Издаване на ревизионния акт (PA) .............................................198

§ 2. Издаване на данъчния акт от митническите органи ..................202

 

Глава четиринадесета. ФИНАНСОВ КОНТРОЛ (ФК) ......................207

 

§ 1. Същност на ФК ...........................................................................207

§ 2. Вътрешен одит в публичния сектор ...........................................213

§ 3. Външен финансов контрол (ФК) ................................................217

§ 4. Имуществена отчетническа отговорност по ЗДФИ ..................228

§ 5. Субекти на ИОО по ЗДФИ .........................................................237

§ 6. Реализиране на ИОО по ЗДФИ ..................................................238

 

Глава петнадесета. УСТРОЙСТВО И ПРАВОМОЩИЯ

НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ....................................243

§ 1. Устройство на Комисията за финансов надзор .........................244

§ 2. Правомощия на Комисията и нейните органи...........................247

§ 3. Съотношение между финансовия надзор

и финансовия контрол ................................................................252

 

Глава шестнадесета. УСТРОЙСТВО И КОНТРОЛ,

УПРАЖНЯВАН ОТ СМЕТНАТА ПАЛАТА (СП) ................................255

 

§ 1. Устройство и организация на СП ...............................................255

§ 2. Обхват на одитната дейност .......................................................258

§ 3. Одитно производство ..................................................................260

§ 4. Някои практически аспекти на новия ЗСП ................................266

 

Глава седемнадесета. КОНТРОЛ ЗА КОНСТИТУЦИОННОСТ

НА ФИНАНСОВИТЕ ЗАКОНИ ............................................................268

 

§ 1. Контрол за конституционност на бюджетните закони .............274

§ 2. Контрол за конституционност на данъчните закони .................286

 

Глава осемнадесета. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА

ЗАЩИТА НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ ..........................................299

 

§ 1. Административни нарушения и наказания,

предвидени в данъчното законодателство ................................299

§ 2. Административни нарушения и наказания,

предвидени в ЗМ ........................................................................305

§ 3. Административни нарушения и наказания,

предвидени в други финансови закони

(ЗДФИ, ЗСП, ЗКФН, ЗПФ) ........................................................309

§ 4. Установяване на административните нарушения

и налагане на административните наказания ...........................311

§ 5. Оспорване на наказателното постановление ............................315

 

СПЕЦИАЛНА ЧАСТ ...........................................................................317

 

Глава деветнадесета. БЮДЖЕТНО ПРАВО ..........................................319

 

§ 1. Възникване, същност и структура на бюджета .........................321

§ 2. Теории за същността на бюджета ..............................................327

§ 3. Функции на бюджета ...................................................................330

§ 4. Принципи за изграждане и функциониране на бюджета ..........331

 

Глава двадесета. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС ............................................334

 

§ 1. Съставяне на държавния бюджет ...............................................335

§ 2. Приемане на държавния бюджет ................................................339

§ 3. Изпълнение на държавния бюджет ............................................340

§ 4. Текущо наблюдение и отчитане

на консолидираната фискална програма ...................................342

§ 5. Приемане на отчета за изпълнението

на държавния бюджет ................................................................343

 

Глава двадесета и първа. БЮДЖЕТНИ РАЗХОДИ ...........................344

 

§ 1. Същност на бюджетните разходи ...............................................344

§ 2. Класификация на бюджетните разходи ......................................346

 

Глава двадесет и втора. БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ ............................348

§ 1. Понятие за бюджетни приходи ...................................................348

§ 2. Видове бюджетни приходи .........................................................349

 

Глава двадесет и трета. БАНКОВО ДЕЛО.

СТРУКТУРА И ПРАВОМОЩИЯ НА БНБ ..........................................357

 

§ 1. Същност на съвременните банки ...............................................357

§ 2. Структура и правомощия на БНБ ..............................................358

 

Глава двадесет и четвърта. БАНКОВ НАДЗОР ................................362

§ 1. Същност на банковия надзор .....................................................362

§ 2. Общи правила за банков надзор .................................................368

§ 3. Особени правила за надзор над банки,

лицензирани в държава членка ..................................................371

 

Глава двадесет и пета. ВАЛУТНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ..............374

 

§ 1. Възникване и развитие на валутното законодателство ............374

§ 2. Основни понятия на валутното законодателство ......................375

§ 3. Международно валутно право. Международни

валутно-кредитни организации .................................................379

Още от автора


Събития

пвсчпсн
     12
3456789
10
111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани