Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Финансово право. Пето издание

Финансово право. Пето издание

Автор: Иван Стоянов

Художник на корицата: Дамян Дамянов

Дата на издаване:Януари 2017

ISBN:978-954-28-2242-4

Страници:516

Корична цена:25 лв.


За първи път учебник по финансово право се издава в четири части: обща част, специална част, конституционно правосъдие в сферата на публичните финанси, казуси. Учебникът обхваща и изяснява всички институти на ФП. Особе­но актуална е глава „Управление на държавния дълг (Прав­ни аспекти)“ – някои западни автори говорят за „планина от дългове“. Това, както и други разработки, придава монографичен характер на учебника. Разработените казуси, редица­та решения на ВАС и на КС, както и предложенията de lege ferenda засилват практическата насоченост на учебника.

Финансовото право съдържа в себе си логическата и сложна връзка между финанси и право. В условията на продължа­ваща световна финансова криза въпросите на публичните фи­нанси и на финансовото законодателство придобиват особена актуалност.

Учебникът може да се ползва не само от студенти – юристи и икономисти, но и от докторанти, специалисти от практиката и от всички, които проявяват интерес към „най-деликатната работа в управлението на съвременната държава“.

СЪДЪРЖАНИЕ

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

ПРЕДГОВОР

Дял първи

ОБЩА ЧАСТ

Глава първа. ПОНЯТИЕ ЗА ФИНАНСИ. ФИНАНСОВА СИСТЕМА. ПРАВНАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ФИНАНСИТЕ
§ 1. Възникване и основни теории за финансите
§ 2. Публични финанси
§ 3. Финансова система
§ 4. Финансова политика и финансов мениджмънт
§ 5. Правната концепция за финансите

Глава втора. УСТРОЙСТВО И ПРАВОМОЩИЯ НА ФИНАНСОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
§ 1. Структура на МФ
§ 2. Национална агенция за приходите (НАП)
§ 3. Митническа администрация (Агенция „Митници“)
§ 4. Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)
§ 5. Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите

Глава трета. ПРЕДМЕТ И МЕТОД НА ФП. РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА ФП ОТ ДРУГИТЕ КЛОНОВЕ НА ПРАВОТО
§ 1. Предмет на правно регулиране. Юридически форми на финансовата дейност
§ 2. Метод на правно регулиране
§ 3. Разграничаване на ФП от другите клонове на правото

Глава четвърта. ИЗТОЧНИЦИ НА ФП. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ
§ 1. Понятие за източник на ФП
§ 2. Конституционни основи на ФП
§ 3. Актове на ЕС в сферата на публичните финанси и практиката на ВАС
§ 4. Международни договори
§ 5. Финансови закони
§ 6. Подзаконови нормативни актове (ПНА)
§ 7. Кодификация на финансовото законодателство

Глава пета. ФИНАНСОВОПРАВНИ НОРМИ. СЪЩНОСТ, ВИДОВЕ, ДЕЙСТВИЕ
§ 1. Същност и видове финансовоправни норми
§ 2. Действие на финансовоправните норми

Глава шеста. ЮРИДИЧЕСКИ ФАКТИ ВЪВ ФП

Глава седма. ФИНАНСОВОПРАВНИ АКТОВЕ. СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ФИНАНСОВИТЕ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АКТОВЕ. ВИДОВЕ ФИНАНСОВИ АКТОВЕ
§ 1. Нормативна уредба
§ 2. Съотношение между финансовите и административните актове
§ 3. Видове ФПА

Глава осма. УСЛОВИЯ ЗА РЕДОВНО ДЕЙСТВИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ
§ 1. Компетентността като условие за редовно действие на финансовите актове
§ 2. Материална законосъобразност (законосъобразност по същество)

Глава девета. НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ФИНАНСОВИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ

Глава десета. ФИНАНСОВИ ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ (ФПО)
§ 1. Финансовите правни отношения – основен елемент на механизма за управление на публичните финанси
§ 2. Организационни ФПО
§ 3. Субектна организация на ФПО
§ 4. Финансова правосубектност

Глава единадесета. ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ
§ 1. Понятие и видове публични вземания
§ 2. Системи за определяне на размера на финансовите вземания

Глава дванадесета. СПОСОБИ ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ
§ 1. Фискална амнистия и опрощаване на несъбираеми държавни вземания
§ 2. Прихващане на насрещни задължения (компенсация)
§ 3. Погасителна давност

Глава тринадесета. ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗДАВАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ
§ 1. Издаване на ревизионния акт (PA)
§ 2. Издаване на данъчния акт от митническите органи

Глава четиринадесета. ФИНАНСОВ КОНТРОЛ (ФК)
§ 1. Същност на ФК
§ 2. Вътрешен одит в публичния сектор
§ 3. Външен финансов контрол (ФК)
§ 4. Имуществена отчетническа отговорност по ЗДФИ (ИОО)
§ 5. Субекти на ИОО по ЗДФИ
§ 6. Реализиране на ИОО по ЗДФИ

Глава петнадесета. УСТРОЙСТВО И ПРАВОМОЩИЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
§ 1. Устройство на Комисията за финансов надзор
§ 2. Правомощия на Комисията и нейните органи
§ 3. Съотношение между финансовия надзор и финансовия контрол

Глава шестнадесета. УСТРОЙСТВО И КОНТ РОЛ, УПРАЖНЯВАН ОТ СМЕТНАТА ПАЛАТА (СП)
§ 1. Устройство и организация на СП
§ 2. Обхват на одитната дейност
§ 3. Одитно производство
§ 4. Някои практически аспекти на новия ЗСП

Глава седемнадесета. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ЗАЩИТА НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ
§ 1. Административни нарушения и наказания,предвидени в данъчното законодателство
§ 2. Административни нарушения и наказания, предвидени в ЗМ
§ 3. Административни нарушения и наказания, предвидени в други финансови закони (ЗДФИ, ЗСП, ЗКФН, ЗПФ)
§ 4. Установяване на административните нарушения и налагане на административните наказания
§ 5. Оспорване на наказателното постановление

Дял втори

СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

Глава осемнадесета. БЮДЖЕТНО ПРАВО
§ 1. Възникване, същност и структура на бюджета
§ 2. Теории за същността на бюджета
§ 3. Функции на бюджета
§ 4. Принципи за изграждане и функциониране на бюджета
§ 5. Общински бюджет

Глава деветнадесета. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС
§ 1. Съставяне на държавния бюджет
§ 2. Приемане на държавния бюджет
§ 3. Изпълнение на държавния бюджет
§ 4. Текущо наблюдение и отчитане на консолидираната фискална програма
§ 5. Приемане на отчета за изпълнението на държавния бюджет

Глава двадесета. БЮДЖЕТНИ РАЗХОДИ
§ 1. Същност на бюджетните разходи
§ 2. Класификация на бюджетните разходи

Глава двадесет и първа. БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ
§ 1. Понятие за бюджетни приходи
§ 2. Видове бюджетни приходи

Глава двадесет и втора. БАНКОВО ДЕЛО. СТРУКТУРА И ПРАВОМОЩИЯ НА БНБ
§ 1. Същност на съвременните банки
§ 2. Структура и правомощия на БНБ

Глава двадесет и трета. БАНКОВ НАДЗОР
§ 1. Същност на банковия надзор
§ 2. Общи правила за банков надзор
§ 3. Особени правила за надзор над банки, лицензирани в държава членка

Глава двадесет и четвърта. ВАЛУТНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
§ 1. Възникване и развитие на валутното законодателство
§ 2. Основни понятия на валутното законодателство
§ 3. Международно валутно право. Международни валутно-кредитни организации
§ 4. Други регионални международни валутно-кредитни организации

Глава двадесет и пета. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ (ПРАВНИ АСПЕКТИ)
§ 1. Правен режим на ДД
§ 2. Механизъм за управление на държавния дълг

Дял трети

КОНСТИТУЦИОННО ПРАВОСЪДИЕ В СФЕРАТА НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

Глава двадесет и шеста. КОНТРОЛ ЗА КОНСТИТУЦИОННОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ЗАКОНИ
§ 1. Възникване и същност на конституционното правосъдие
§ 2. Контрол за конституционност на бюджетните закони

Глава двадесет и седма. КОНТРОЛ ЗА КОНСТИТУЦИОННОСТ НА ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ

Дял четвърти

КАЗУСИ ПО ФИНАНСОВО ПРАВО

КАЗУСИ
РЕШЕНИЯ НА КАЗУСИТЕ

Още от автора


Събития

пвсчпсн
     12
3456789
10
111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани