Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Доказване, доказателства и доказателствени средства в административния процес

Доказване, доказателства и доказателствени средства в административния процес

Автор: Красимира Мирчева

Художник на корицата: Дамян Дамянов

Дата на издаване:Март 2020

ISBN:978-954-28-3086-3

Страници:250

Корична цена:17 лв.


Книгата изследва тема, която не е била предмет на цялостен и обстоен анализ в българската административноправна литература. Анализирани са приликите и разликите в доказването, доказателствата и доказателствените средства в трите вида процес – граждански, наказателен и административен.

Изследвано е и обезпечаването на доказателствата в рамките на производство по издаване на индивидуален административен акт, а и дали страната в административното производство има право да иска обезпечаване на доказателства в производството по АПК.

За пръв път в доктрината са разгледани и въпросите, свързани с електронните доказателства и доказателствени средства по съответните специални закони, приложими в административния процес.

Очертани са предпоставките за отмяна на издаден индивидуален административен акт, респ. съдебно решение, в случай че са нарушени правила във връзка с доказването и доказателствените средства в административния процес по АПК.

Правят се редица предложения de lege ferenda относно отделни елементи на относимата уредба в АПК, обосновано се предлага законодателната уредба на доказването и доказателствените средства да се изгради самостоятелно в АПК (аналогично на НПК и ГПК), вместо да се препраща субсидиарно към ГПК.

Всичко това прави книгата полезна както за академичните, така и за практикуващите юристи – административисти.

                                                                                                 Проф. д-р Валери Димитров

СЪДЪРЖАНИЕ

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ..........7
ПРЕДГОВОР................................. 9
УВОД......................................... 11

Глава първа. ПОНЯТИЕ И ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДОКАЗВАНЕТО, ДОКАЗАТЕЛСТВАТА И ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА В АДМИНИСТРАТИВНИЯ ПРОЦЕС.................................... 15
§ 1. Обща характеристика на административния процес.......... 15
§ 2. Цел и същност на доказването.......... 18
§ 3. Предмет и обхват на доказването....... 31
§ 4. Тежест на доказването.................. 40
§ 5. Видове доказване........................ 54

Глава втора. ДОКАЗАТЕЛСТВА И
ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА В
АДМИНИСТРАТИВНИЯ ПРОЦЕС........... 57
§ 1. Доказателства и доказателствени средства – същност, правна характеристика и видове...................... 57
§ 2. Писмени доказателствени средства.......................... 64
§ 3. Гласни доказателствени средства........................ 107
§ 4. Експертиза........................... 118
§ 5. Веществени доказателствени средства................... 133
§ 6. Оглед и освидетелстване............ 138
§ 7. Доказателствени средства
по някои специални закони.................. 143

Глава трета. ПРОЦЕДУРА ПО ДОКАЗВАНЕТО В
АДМИНИСТРАТИВНИЯ ПРОЦЕС ПО АПК.................. 147
§ 1. Събиране, проверка и оценка на доказателствата и доказателствените средства в производството
по издаване на индивидуален административен акт......... 147
§ 2. Доказване, доказателства и доказателствени средства в производството по оспорване на индивидуален административен акт пред по-горестоящ административен орган........................... 191
§ 3. Доказване, доказателства и доказателствени средства в съдебното производство по оспорване
на индивидуален административен акт пред
първоинстанционния съд................ 197
§ 4. Доказване, доказателства и доказателствени средства в съдебното производство по оспорване
на индивидуален административен акт пред
касационната инстанция................ 228

ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................. 236
БИБЛИОГРАФИЯ............................ 244

Събития

пвсчпсн
  12345
6
7
89101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

» Най-продавани