Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Договор за застраховка „Живот“, свързана с инвестиционни фондове

Договор за застраховка „Живот“, свързана с инвестиционни фондове

Автор: Живка Стоилова-Николова

Художник на корицата: Дамян Дамянов

Дата на издаване:Април 2019

ISBN:978-954-28-2851-8

Страници:292

Корична цена:25 лв.Mонографията представлява първото в България цялостно научно изледване на договора за застраховка „Живот“, свързана с инветиционни фондове.
Тази специфична застраховка под различни наименования е разпространена в страни с развити капиталови пазари като САЩ, Великобритания, Холандия и други държави от Западна Европа. У нас тя започва да се предлага след 1990 г. и постепенно се утвърждава на застрахователния пазар като интересна възможност за съчетаване на предимствата на животозастраховките и на икономическите ползи от дългосрочно инвестиране.
Цел на изследването е изясняване на правната същност на договора като вид животозастраховка и като вид инвестиция. Договорът се определя като комплексен застрахователен продукт, който принадлежи към групата на инвестиционните застрахователни продукти. Правата и задълженията на страните по договора са анализирани в светлината на новата Директива (ЕС) 2016/97 относно разпространението на застрахователни продукти, транспонирана в българското законодателство с измененията в Кодекса на застраховането от 07.12.2018 г.
Договорът е изследван в сравнение с правната уредба на основни пазари, на които се предлага като САЩ, Великобритания, Австрия, Германия. Правната уредба на договора у нас е съпоставена и с разрешенията на т.нар. „гъвкаво право“ (soft law), формирано чрез Принципите на европейското застрахователно договорно право.
В монографията са разгледани последните решения на Съда на ЕС относно задълженията на застрахователите и застрахователните посредници за информиране и за предоставяне на съвети на кандидатите за застраховане и на застрахованите лица.
Книгата е насочена към практикуващи юристи, студенти, икономисти, инвестиционни консултанти и към всеки, който проявява интерес към този специфичен застрахователен договор.
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД

Глава първа. ИСТОРИКО- И СРАВНИТЕЛНОПРАВЕН ПРЕГЛЕД
§ 1. Възникване и развитие на договора за застраховка „Живот“, свързана с инвестиционни фондове
§ 2. Правна уредба на договора за застраховка „Живот“, свързана с инвестиционни фондове в Европейския съюз, в държави членки на ЕС и в други държави
1. Правна уредба според правото на Европейския съюз
2. Правна уредба в Австрия
3. Правна уредба в Германия
4. Правна уредба във Великобритания
5. Правна уредба в САЩ
§ 3. Правна уредба на договора за застраховка „Живот“, свързана с инвестиционни фондове в България

Глава втора. ПОНЯТИЕ, ПРАВНА СЪЩНОСТ И ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДОГОВОРА
§ 1. Правна същност на договора съгласно правото на Европейския съюз и на някои държави членки на ЕС и други държави
§ 2. Правна същност на договора по българското право
§ 3. Понятието „инвестиционни фондове“ в контекста на застраховка „Живот“, свързана с инвестиционни фондове
§ 4. Правна характеристика на договора за застраховка „Живот“, свързана с инвестиционни фондове
§ 5. Особености при сключване на договора
§ 6. Субекти на застрахователното правоотношение

Глава трета. СПЕЦИФИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ДОГОВОР ЗА ЗАСТРАХОВКА „ЖИВОТ“, СВЪРЗАНА С ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ
§ 1. Предмет на застрахователна закрила
§ 2. Застрахователен риск
§ 3. Застрахователно събитие
§ 4. Застрахователен интерес. Бъдещ застрахователен интерес
§ 5. Инвестиционен интерес
§ 6. Застрахователна премия
1. Същност. Определяне на застрахователната премия
2. Структура на застрахователната премия. Съдържание и предназначение на нето премията
3. Особености при определяне на нето премията. Фактори при калкулиране на размера на нето премията – смъртност, техническа лихва
4. Изменение на застрахователната премия
§ 7. Застрахователна сума
1. Същност. Определяне на застрахователната сума
2. Застрахователни плащания

Глава четвърта. СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПРЕДИ И СЛЕД НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО СЪБИТИЕ
§ 1. Права и задължения на застрахования преди настъпване на застрахователно събитие
1. Задължение за съобщаване на застрахователя на съществените обстоятелства, които са от значение за естеството и размера на риска
2. Задължение за плащане на застрахователни премии. Връщане на застрахователни премии
3. Право на доход
4. Право на откуп
5. Право на заем
§ 2. Задължения на застрахователя преди настъпване на застрахователното събитие
1. Задължение за лоялност и полагане на грижа при разпространение на застрахователни и презастрахователни продукти
2. Задължение за информиране преди сключване на договора
2.1. Задължение за информиране преди сключване на договора
2.2. Значение на изискванията за информираност на застрахованите лица относно предлаганите дялово обвързани животозастраховки
3. Задължение за информиране при настъпване на промени в обстоятелствата
4. Задължения на застрахователя при преценка на уместния характер на инвестиционен застрахователен продукт и при даване на съвети
5. Задължение за осигуряване на застрахователна закрила и задължение за образуване и поддържане на технически резерви
6. Задължение за инвестиране
§ 3. Задължения на застрахования след настъпване на застрахователното събитие
§ 4. Задължения на застрахователя след настъпване на застрахователното събитие
1. Задължение за приемане на застрахователната претенция за разглеждане и за произнасяне по нея в законоустановените срокове
2. Задължение за плащане на застрахователната сума

Глава пета. ВЪПРОСИ НА ИЗМЕНЕНИЕТО И ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ДОГОВОРА
§ 1. Изменение на застрахователния договор
1. Общи положения
2. Промяна в застрахователната премия, застрахователната сума и/или обхвата на застрахователно покритие
3. Промяна в инвестиционния фонд/инвестиционните фондове
4. Изменение в посочените трети ползващи се лица
5. Изменение на срока на договора
6. Изменение във вида застраховка
§ 2. Прекратяване на застрахователния договор. Предсрочно прекратяване на застрахователния договор
§ 3. Някои особени положения при несъстоятелност на застраховател

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ

Събития

пвсчпсн
  12345
678
9
101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

» Най-продавани