Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Деянието на служител под прикритие. Член 12б от Наказателния кодекс

Деянието на служител под прикритие. Член 12б от Наказателния кодекс

Автор: д-р Герман Германов

ДИЗАЙН НА КОРИЦА: Дамян Дамянов

Предговор от: проф. д-р Пламен Панайотов

Дата на издаване:Май 2019

ISBN: 978-954-28-2856-3

Страници:336

Корична цена:19 лв.


Книгата на д-р Герман Германов е първото у нас монографично изследване на ре­гламентирания през 2010 година в българския Наказателен ко­декс институт – деяние, извършено от лице, което е действало като служител под прикритие в рамките на определените му правомощия по закон. В него не само са очертани свързаните с прилагането на този институт проблеми, но в дискусионен по­рядък са обосновани и вижданията на автора по тях. Анализът се базира най-вече на тълкуването на разпоредби от национал­ното право, от международното право и от правото на ЕС. На­ред с това са проучени законодателните решения в множество отделни държави. Изследвана е и значителна по обем съдебна практика – на националните съдилища и на Европейския съд по правата на човека. Специално следва да се отличи стремежът на автора да аргументира своите вижда­ния и въз основа на достиженията на административното, кон­ституционното, гражданското и международното право. Това обуславя и комплексния характер на изследването.

Актуалността и резултатите от този труд предопределят значението му както за усъвършенстване на законодателството относно обстоятел­ствата, изключващи обществената опасност на деянието, така също и за практиката по неговото прилагане.

Книгата е предназначена за съдии, прокурори, адвокати, студенти по право; за работещите в институциите на законо­дателната и изпълнителната власт; както и за всички, които се интересуват от наказателно право.

Проф. д-р Пламен Панайотов


СЪДЪРЖАНИЕ

СПИСЪК НА ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ.....................9

ПРЕДГОВОР..............................................................................11

УВОД.......................................................................................15


Глава първа. СЛУЖИТЕЛ ПОД ПРИКРИТИЕ:

ПОНЯТИЕ, ОСОБЕНОСТИ И РАЗВИТИЕ НА ИНСТИТУТА.................21

§ I. Исторически преглед...........................................................21

1. Някои терминологични уточнения...........................................21

2. Предистория..........................................................................24

3. Съвременно положение..........................................................26

§ II. Процес на възприемане на института в България..................29

1. Причини и условия.................................................................29

2. Законодателно развитие.........................................................37

3. Основни изводи и обобщения.................................................54

§ III. Обща характеристика на деянието, извършено от лице,

което е действало като служител под прикритие.........................63

1. Особености на правоотношението, което се създава при деяние,

извършено от служител под прикритие.......................................63

2. Същност, правно естество, основание, функции и

обект на закрила .......................................................................71

3. Предпоставки за допустимост на деянието..............................92


Глава втора. ОСНОВНИ ПРИЗНАЦИ НА ДЕЯНИЕТО........................101

§ I. Обективни качества и начин на извършване.

Правомощия на служителя..........................................................101

1. Някои предварителни въпроси. Правомощия и обективни качества,

произтичащи от прикриването самоличността на служителя.........101

2. Други правомощия и обективни качества, свързани с конкретно

прилагания оперативен способ по чл. 10а, 10б и 10в ЗСРС..........112

3. Съпоставка с някои чужди законодателни решения

в тази област..............................................................................134

4. Обобщение.............................................................................145

§ II. Субект на деянието..............................................................148

1. Особености на субекта...........................................................148

2. Отграничения.........................................................................153

3. Изводи...................................................................................159

§ III. Някои субективни признаци на деянието.............................163

1. Анализ на практиката и теорията.............................................163

2. Цел на деянието.....................................................................167


Глава трета. ПРЕДЕЛИ НА ДЕЯНИЕТО.

ПОСЛЕДИЦИ. ОТГРАНИЧЕНИЯ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ.......................169

§ I. Предели на деянието, извършено от лице, което е

действало като служител под прикритие и превишаването им.........169

1. Времеви рамки на деянието.......................................................169

2. Общи положения.......................................................................171

3. Анализ на определени чужди законодателства............................184

4. Провокацията към престъпление, като особен вид превишаване

пределите на деянието, извършено от служител под прикритие.......196

5. Основни принципи и изводи при определяне

пределите на деянието...................................................................217

§ II. Мнимо и неуспешно деяние по чл. 12б НК................................227

1. Мнимо (путативно) деяние..........................................................227

2. Неуспешно деяние на служител под прикритие...........................230

§ III. Правни последици от деянието, осъществено от лице, което

е действало като служител под прикритие......................................233

1. Наказателноправни последици...................................................233

2. Гражданскоправни последици....................................................244

3. Процесуалноправни последици..................................................261

§ IV. Отграничения и систематизация..............................................263

1. Разграничаване от сродните обстоятелства..................................263

2. Класифициране на деянието.......................................................274

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ........................................................................284

SUMMARY. UNDERCOVER OFFICER...........................................305

SOMMARIO. UFFICIALE SOTTO CERTURA...................................308

РЕЗЮМЕ. СОТРУДНИК ПОД ПРИКРЫТИЕМ.................................311

Приложение № 1. Списък на използваните

нормативни актове и техните съкращения................................314

Приложение № 2. Списък на използваната

съдебна практика....................................................................321

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.......................................................325


Събития

пвсчпсн
      1
2345678
91011
12
131415
16171819202122
23242526272829
3031     

» Най-продавани