Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Данъчно право. Седмо издание

Данъчно право. Седмо издание

Автор: Иван Стоянов

Художник на корицата: Дамян Дамянов

Дата на издаване:Януари 2018

ISBN:978-954-28-2504-3

Страници:648

Корична цена:28 лв.


Настоящият труд е първият всеобхватен учебник по данъчно право, издаван у нас. Поредното му издание се налага както от всестранния интерес към материята, така и от активната законодателна дейност. Учебникът обхваща общата и специалната част на данъчното право, както и данъчния процес. Към настоящето издание са включени и казуси за подготовка на студентите и всички, които проявяват интерес към „най-деликатната работа в управлението на съвременната държава”. Учебникът е съобразен с последните изменения в законодателството. Разгледани са редица актуални решения на ВАС и СЕС по данъчни дела и са направени някои предложения de lege ferenda.
СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР 13

ДЯЛ ПЪРВИ. ОБЩА ЧАСТ 17
Глава първа. ПРОИЗХОД НА ДАНЪКА 19
§ 1. Поява на данъчната институция 19
§ 2. От разпределението на плячката до налога 21
§ 3. Произход на данъка в гръко-римския свят 22
§ 4. Данъците в модерните държави 24

Глава втора. ПОНЯТИЕ ЗА ДАНЪК. ТЕОРИИ ЗА СЪЩНОСТТА НА ДАНЪКА. ВИДОВЕ ДАНЪЦИ
§ 1. Понятие за данък 25
§ 2. Теории за същността на данъка 29
§ 3. Основни функции на данъка 30
§ 4. Елементи на данъчното облагане (анатомия на данъка) 32
§ 5. Правна характеристика на данъка 34
§ 6. Видове данъци 36

Глава трета. ДАНЪЧНА СИСТЕМА И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА 37
§ 1. Данъчна система 37
§ 2. Данъчна политика 39

Глава четвърта. СТРУКТУРА И ПРАВОМОЩИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 42
§ 1. Функции и правомощия 42
§ 2. Органи на управление на НАП 43
§ 3. Структура на НАП 44
§ 4. Органи на НАП 45

Глава пета. ПРЕДМЕТ И МЕТОД НА ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ 49
§ 1. Предмет на правно регулиране 49
§ 2. Метод на правно регулиране 51
§ 3. Принципи на данъчното право 55

Глава шеста. СИСТЕМА НА ДАНЪЧНОТО ПРАВО 58

Глава седма. СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ДАНЪЧНОТО ПРАВО И ДРУГИТЕ КЛОНОВЕ НА ПРАВОТО 62
§ 1. Съотношение между данъчното право и гражданското право 62
§ 2. Съотношение между данъчното право и административното право 63
§ 3. Автономия на данъчното право 64

Глава осма. ИЗТОЧНИЦИ НА ДАНЪЧНОТО ПРАВО 69
§ 1. Конституцията и данъчното законодателство 69
§ 2. Данъчни закони 76
§ 3. Международни договори 79
§ 4. Подзаконови нормативни актове (ПНА) 81
§ 5. Наредби на общинските съвети 84

Глава девета. ДАНЪЧНОПРАВНИ НОРМИ 86
§ 1. Обща характеристика на данъчноправните норми 86
§ 2. Видове данъчноправни норми 87
§ 3. Действие на данъчно правните норми 88

Глава десета. ЮРИДИЧЕСКИ ФАКТИ. ДАНЪЧЕН АКТ. 3АОБИКАЛЯНЕ НА ДАНЪЧНИЯ ЗАКОН 92
§ 1. Юридически факти. Данъчни фактически състави 92
§ 2. Данъчен акт (ДА) 97
§ 3. Заобикаляне на данъчния закон (Agere in fraudem legis fiscalis) 111

Глава единадесета. УСЛОВИЯ ЗА РЕДОВНО ДЕЙСТВИЕ НА ДАНЪЧНИЯ АКТ 125
§ 1. Компетентността като условие за редовно действие на ДА 127
§ 2. Материална законосъобразност (Законосъобразност по същество) 129

Глава дванадесета. НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ДАНЪЧНИЯ АКТ 132

Глава тринадесета. ДАНЪЧНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 137
§ 1. Обща характеристика 137
§ 2. Солидарна отговорност (Усложнения в структурата на данъчното правоотношение) 140
§ 3. Данъчна правосубектност 144

Глава четиринадесета. МЕЖДУНАРОДНО ДВОЙНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ 147
§ 1. Същност и юридически предпоставки за възникването на международното двойно данъчно облагане 147
§ 2. Моделът на данъчни спогодби 151
§ 3. Съдържание на данъчните спогодби 157

Глава петнадесета. СПОСОБИ ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА НЕСЪБИРАЕМИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ 160
§ 1. Фискална амнистия и опрощаване на данъчните задължения 160
§ 2. Прихващане на насрещни задължение (компенсация) 162
§ 3. Погасителна давност 164

Глава шестнадесета. АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ В ДАНЪЧНОТО ПРАВО 166
§ 1. Обща характеристика на данъчните нарушения 166
§ 2. Административни нарушения и наказания, предвидени в данъчните закон 168


ДЯЛ ВТОРИ. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ 171

Глава седемнадесета. ДАНЪЧНИ ФОРМИ 173

Глава осемнадесета. ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА 178
§ 1. Възникване и обща характеристика на данъка върху доходите 178
§ 2. Обект на облагане и данъчно задължение лица 181
§ 3. Облагаеми и необлагаеми доходи 185
§ 4. Данъчни облекчения 196
§ 5. Обща годишна данъчна основа. Годишни данъчни основи 203
§ 6. Окончателен данък за доходи от източник в България и чужбина 211
§ 7. Удържане и внасяне на данъка. Деклариране 213

Глава деветнадесета. МЕСТНИ ДАНЪЦИ 217
§ 1. Обща характеристика на местните данъци 217
§ 2. Данък върху недвижимите имоти 220
§ 3. Данък върху наследствата 222
§ 4. Данък върху имущества, придобити по дварение и по възмезден начин 224
§ 5. Данък върху превозните средства 227
§ 6. Патентен данък 229
§ 7. Туристически данък (ТД) 231
§ 8. Данък върху таксиметров превоз на пътници 232

Глава двадесета. КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ 233
§ 1. Обща характеристика на корпоративното подоходно облагане 233
§ 2. Обекти на облагане и данъчно задължени лица 236
§ 3. Корпоративен данък 241
§ 4. Данък върху разходите в натура 256

Глава двадесет и първа. ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ 258
§ 1. Обща характеристика на ДДС 258
§ 2. Същност, елементи и облагане на доставката. ВОД, ВОП 264
§ 3. Данъчен кредит 285

Глава двадесет и втора. ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ 302

Глава двадесет и трета. АКЦИЗИ 304


ДЯЛ ТРЕТИ. ДАНЪЧЕН ПРОЦЕС 307

Глава двадесет и четвърта. УЧАСТНИЦИ, СУБЕКТИ И СТРАНИ В ДАНЪЧНИЯ ПРОЦЕС 309
§ 1. Участници в данъчния процес 309
§ 2. Субекти в данъчния процес 310
§ 3. Страни в данъчния процес 314
§ 4. Участие на прокурора в данъчния процес 319

Глава двадесет и пета. ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗДАВАНЕ НА РЕВИЗИОННИ АКТОВЕ 321
§ 1. Регистрация в НАП – предварителен етапна данъчния процес 322
§ 2. Задължение за подаване на данъчна декларация 335
§ 3. Издаване на ревизионния акт (РА) 340
§ 4. Издаване на данъчния акт от митническите органи 345

Глава двадесет и шеста. СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ АДМИНИСТРАТИВНИЯ ПРОЦЕС (ПО АПК) И ДАНЪЧНИЯ ПРОЦЕС (ПО ДОПК) 349
§ 1. Субектен състав на административното производство и на данъчното производство 349
§ 2. Издаване на административния акт и на ревизионния акт 353
§ 3. Изпълнение на административния акт и на ревизионния акт 354
§ 4. Условия за редовно действие на АА, респективно РА 355
§ 5. Други разлики между данъчния процес и административния процес 356

Глава двадесет и седма. ОСПОРВАНЕ НА РЕВИЗИОННИЯ АКТ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН РЕД 359
§ 1. Данъчни проверки и ревизии 360
§ 2. Оспорване на ревизионния акт по административен ред 367

Глава двадесет и осма. ОСПОРВАНЕ НА РЕВИЗИОННИЯ АКТ ПРЕД АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД 374

Глава двадесет и девета. ПРОИЗВОДСТВА ПРЕД ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД (ВАС) И ПРЕД СЪДА НА ЕС (СЕС) 385
§ 1. Актове на ЕС в сферата на данъците и практиката на ВАС 385
§ 2. Практиката на СЕС по данъчни дела 399
§ 3. Касационно производство пред ВАС 439
§ 4. Обжалване на определенията и разпорежданията 478
§ 5. Отмяна на влезли в сила съдебни актове 480
§ 6. Тълкувателна дейност на ОС на ВАС по данъчни дела 483

Глава тридесета. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ 496
§ 1. Доброволно изпълнение 496
§ 2. Отсрочване и разсрочване на публични задължения 497
§ 3. Обезпечаване на публичните вземания 498
§ 4. Принудително изпълнение 502
§ 5. Защита срещу принудително изпълнение 505

Глава тридесет и първа. ИЗПЪЛНИТЕЛНА СИЛА В ДАНЪЧНИЯ ПРОЦЕС 507
§ 1. Съотношение между данъчния процес (ДПс) и гражданския процес (ГП) 509
§ 2. Същност и съотношение между сила на пресъдено нещо (СПН) и изпълнителна сила (ИС) 517
§ 3. Солидарна отговорност в данъчното право 533
§ 4. Срок на действие на ИС в ДПс. Териториален обхват на ИС 538
§ 5. Европейски измерения на изпълнителната сила в ДПс 541
§ 6. Отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани и ЮЛ от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на органите по приходите 547


ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ. КАЗУСИ ПО ДАНЪЧНО ПРАВО И ДАНЪЧЕН ПРОЦЕС
КРАТКA МЕТОДОЛОГИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИТЕ
Казуси
Решения на казусите

Още от автора


Събития

пвсчпсн
     12
3456789
10
111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани