Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Данъчно право - Пето преработено и допълнено издание

Данъчно право - Пето преработено и допълнено издание

Автор: Иван Стоянов

Дата на издаване:Септември 2014

ISBN:978-954-28-1560-0

Страници:464

Корична цена:25 лв.


През последните години у нас бавно, но необратимо се оформя нова правна дисциплина  –  данъчно право.

Общият интерес към тази дисциплина се обуславя от всестранното значение на данъчните закони, които касаят не само държавата, но и всички физически, юридически лица и търговски дружества.

С приемането на ЗДП, ДПК, сега ДОПК, може да се каже, че българското данъчно право се обособи в три части: обща част,  специална част и данъчен процес. Настоящият труд е първият всеобхватен учебник по  данъчно право, издаван у нас. Обхваща трите основни части, както и казуси по данъчно право и данъчен процес. Целта му е  да подпомогне студентите и всички, които проявяват интерес  към „най-деликатната работа в управлението на съвременната държава”, да усвоят основните понятия в данъчното право и защитата в сферата на данъците.

Учебникът е съобразен с последните изменения на  ДОПК, АПК, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС, ЗАДС, ЗМДТ и ЗДЗП. Разгледани са редица актуални решения на ВАС и СЕС по данъчни дела и са направени някои предложения de lege ferenda.


Non scholae, sed vitae discimus  –

учи не за училището, а за живота.


Настоящият учебник по Данъчно право е първият, издаван у нас (доколкото ми е известно и не само у нас), учебник по право в четири части: Обща част, Специална част, Данъчен процес, казуси по данъчно право и данъчен процес.

Желанието на автора е да отговори, в известна степен, на основателната критика на (предимно) бизнеса и препоръките за доближаване на висшето (юридическо) образование до практиката– това не би било възможно без засиленото решаване на казуси през целия период на юридическото образование. Класически пример в това отношение е немското юридическо образование.

Предмет на анализ са множество решения на ВАС и на СЕС по данъчни дела.

Данъчното право е гръбнакът на публичните финанси.

Направени са и някои предложения de lege ferenda.

Учебникът може да се ползва не само от студентите юристи и финансисти, но и от кандидатите за адвокати и съдии в административните съдилища, както и от практикуващи юристи и икономисти, занимаващи се с „най-деликатната работа в управлението на съвременната държава“.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

     ПРЕДГОВОР

     ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

ДЯЛ ПЪРВИ

ОБЩА ЧАСТ 

Глава първа. Произход на данъка

     §1. Поява на данъчната институция

     §2. От разпределението на плячката до налога

     §3. Произход на данъка в гръко-римския свят

     §4. Данъците в модерните държави

Глава втора. Понятие за данък. Теории за същността на данъка. Видове данъци

     §1. Понятие за данък

     §2. Теории за същността на данъка

     §3. Основни функции на данъка

     §4. Елементи на данъчното облагане (анатомия на данъка)

     §5. Видове данъци

Глава трета. Данъчна система и данъчна политика

     §1. Данъчна система

     §2. Данъчна политика

Глава четвърта. Структура и правомощия на Националната агенция за приходите

     §1. Функции и правомощия

     §2. Органи на управление на НАП

     §3. Структура на НАП

     §4. Органи на НАП

Глава пета. Предмет и метод на правно регулиране

     §1. Предмет на правно регулиране

     §2. Метод на правно регулиране

Глава шеста. Система на данъчното право

Глава седма. Съотношение между данъчното право и другите отрасли на правото

     §1. Съотношение между данъчното право и гражданското право

     §2. Съотношение между данъчното право и административното право

     §3. Автономия на данъчното право

Глава осма.Източници на данъчното право

     §1. Конституцията и данъчното законодателство

     §2. Данъчни закони

     §3. Международни договори

     §4. Подзаконови нормативни актове

     §5. Наредби на общинските съвети

Глава девета. Данъчноправни норми

     §1. Обща характеристика на данъчноправните норми

     §2. Видове данъчноправни норми

Глава десета. Юридически факти. Данъчен акт. 3аобикаляне на данъчния закон

     §1. Юридически факти. Фактически състави

     §2. Данъчен акт (ДА)

     §3. Заобикаляне на данъчния закон (agere in fraudem legis fiscalis)

Глава единадесета. Данъчни правоотношения

     §1. Обща характеристика

     §2. Солидарна отговорност (Усложнения в структурата на данъчното правоотношение)

Глава дванадесета. Проблемът за международното двойно данъчно облагане

     §1. Същност и юридически предпоставки за възникването на международното двойно данъчно облагане

     §2. Моделът за данъчни спогодби

     §3. Съдържание на данъчните спогодби

Глава тринадесета. Способи за погасяване на данъчните задължения

     §1. Фискална амнистия и опрощаване на данъчните задължения

§2. Прихващане на насрещни задължения (компенсация)

§3. Погасителна давност

 

ДЯЛ ВТОРИ

СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

Глава четиринадесета. Данъчни форми

Глава петнадесета. Данъци върху доходите на физическите лица

     §1. Възникване и обща характеристика на данъка върху доходите

     §2. Обект на облагане и данъчнозадължени лица

     §3. Облагаеми и необлагаеми доходи

     §4. Данъчни облекчения

     §5. Обща годишна данъчна основа. Годишни данъчни основи

     §6. Окончателен данък за доходи от източник в България и чужбина

     §7. Удържане и внасяне на данъка. Деклариране

Глава шестнадесета. Местни данъци

     § 1. Обща характеристика на местните данъци

     §2. Данък върху недвижимите имоти

     §3. Данък върху наследствата

     §4. Данък върху имущества, придобити по дарение и по възмезден начин

     §5. Данък върху превозните средства

     §6. Патентен данък

     §7. Туристически данък (ТД)

Глава седемнадесета. Корпоративно подоходно облагане

     §1. Обща характеристика на корпоративното подоходно облагане

     §2. Обекти на облагане и данъчнозадължени лица

     §3. Корпоративен данък

Глава осемнадесета. Данък върху добавената стойност

     §1. Обща характеристика на ДДС

     §2. Същност, елементи и облагане на доставката. ВОД, ВОП 193

     §3. Данъчен кредит

Глава деветнадесета. Данък върху застрахователните премии

Глава двадесета. Акцизи

 

ДЯЛ ТРЕТИ

ДАНЪЧЕН ПРОЦЕС

Глава двадесет и първа. Производство по издаване на ревизионни актове

     §1. Регистрацията в НАП– предварителен етап на данъчния процес

     §2. Задължение за подаване на данъчна декларация

     §3. Издаване на ревизионния акт (РА)

     §4. Издаване на данъчния акт от митническите органи

Глава двадесет и втора. Съотношение между административния процес (по АПК) и данъчния процес (по ДОПК)

     § 1. Субектен състав на административното производство и на данъчното производство

     § 2. Издаване на административния акт и на ревизионния акт

     §3. Изпълнение на административния акт и на ревизионния акт

     §4. Условия за редовно действие на АА, респ. РА

     §5. Други разлики между данъчия процес и административния процес

Глава двадесет и трета. Данъчен контрол

     §1. Данъчни проверки и ревизии

     §2. Оспорване на ревизионния акт по административен ред

Глава двадесет и четвърта. Оспорване на ревизионния акт пред Административния съд

Глава двадесет и пета. Производства пред Върховния административен съд (ВАС) и СЕС

     §1. Актове на ЕС в сферата на данъците и практиката на ВАС

 

     §2. Практиката на СЕС по данъчни дела

     §3. Касационно производство пред ВАС

     §4. Обжалване на определенията и разпорежданията

     §5. Отмяна на влезли в сила съдебни актове

Глава двадесет и пета. Изпълнение на публичните вземания

     §1. Доброволно изпълнение

     §2. Отсрочване и разсрочване на публични задължения

     §3. Обезпечаване на публичните вземания

     §4. Принудително изпълнение

     §5. Защита срещу принудително изпълнение

Глава двадесет и шеста. Административни нарушения и наказания в данъчното право

     §1. Административни нарушения и наказания, предвидени в данъчното законодателство

     §2. Административни нарушения и наказания, предвидени в ЗМ

     §3. Установяване на административните нарушения и налагане на административните наказания

     §4. Оспорване на наказателното постановление

 

ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ

КАЗУСИ ПО ДАНЪЧНО ПРАВО
И ДАНЪЧЕН ПРОЦЕС

 

Кратка методология  за решаване на казусите

Решения на казусите

Още от автора


Събития

пвсчпсн
     12
3456789
10
111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани