Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Българско гражданско процесуално право. Десето издание

Българско гражданско процесуално право. Десето издание

Автори: Живко Сталев , Анелия Мингова , Проф. д-р Валентина Попова , Проф. д-р Огнян Стамболиев , Ружа Иванова

Дата на издаване:Май 2020

ISBN:978-954-28-3153-2

Страници:1448

Корична цена:88 лв.


Настоящото издание е десето поред и второ изцяло по новия Граждански процесуален кодекс. Сериозните изменения в нормативната уредба, както и натрупването на тълкувателна практика на ВКС, наложиха актуализиране на материята.

​​Учебникът по Граждански процес е обучил и ръководил поколения български юристи, поради което и в настоящото издание е запазена максимално структурата на предишните издания, като там, където уредбата се е променила съществено, е променена и структурата на учебника, следвайки структурата и систематичната уредба на институтите в ГПК.

Десетото издание на учебника, както и предходните издания, има важно теоретично и практическо значение. Освен задълбочения анализ на новите идеи в сега действащия ГПК и институтите, включени в него, в изданието са намерили място и сравнения на нормите на отменения и сега действащия ГПК, там където това е необходимо и съществено. По този начин са отчетени достиженията на процесуалната наука и практика при действието на стария ГПК, като са отбелязани местата, където тези достижения са запазили своята актуалност и местата, където те са загубили своята приложимост поради променената концепция на законодателя.

​Десетото издание отразява законодателството и съдебната практика до 18 февруари 2020 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Съкращения.......................................................................................................................... 16

Предговор към първото издание........................................................................................ 21
Предговор към десетото издание....................................................................................... 24

Част първа. ОБЩО УЧЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС – Огнян Стамболиев
Глава I. СЪЩНОСТ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС.................................................................... 25
§ 1. Законосъобразно развитие на гражданските правоотношения............................ 25
§ 2. Незаконосъобразно развитие на гражданските правоотношения....................... 26
§ 3. Гражданският процес като защита-санкция.......................................................... 28
§ 4. Гражданският процес като производство.............................................................. 34
§ 5. Гражданският процес като система от правоотношения...................................... 40
§ 6. Гражданско процесуално право............................................................................. 45
§ 7. Обсег и система на гражданския процес............................................................... 52
§ 8. Историческо развитие и функции на гражданския процес.................................. 56
Глава II. ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС И НЕГОВИТЕ СЪОТНОШЕНИЯ С МАТЕРИАЛНОТО ПРАВО, НАКАЗАТЕЛНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНИЯ И КОНСТИТУЦИОННИЯ ПРОЦЕС.............................................................................. 62
§ 9. Материално право и граждански процес............................................................... 62
§ 10. Граждански процес и наказателен процес........................................................... 68
§ 11. Граждански, административен и конституционен процес.................................. 74
Глава III. ПРИНЦИПИ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС.................................................................. 78
§ 12. Същност и видове................................................................................................. 78
§ 13. Принцип на законност.......................................................................................... 80
§ 14. Диспозитивно начало............................................................................................ 83
§ 15. Служебно начало................................................................................................... 87
§ 16. Състезателно начало............................................................................................. 91
§ 17. Принцип за равенството на страните.................................................................. 94
§ 18. Принцип за установяване на истината................................................................. 96
§ 19. Концентрационно начало..................................................................................... 99
Част втора
СЪДЕБЕН ИСКОВ ПРОЦЕС

Дял първи.
ТИПИЧНО РАЗВИТИЕ НА СЪДЕБНИЯ ИСКОВ ПРОЦЕС
Глава IV. СЪД И СЪДИЯ – Ружа Иванова...................................................................................... 102
§ 20. Съд....................................................................................................................... 102
§ 21. Правен статус на съдията................................................................................... 106
Глава V. ПОДВЕДОМСТВЕНОСТ – Ружа Иванова..................................................................... 110
§ 22. Гражданско дело.................................................................................................. 110
§ 23. Правно значение на подведомствеността.......................................................... 115
Глава VI. ПОДСЪДНОСТ – Ружа Иванова..................................................................................... 120
§ 24. Понятие и видове................................................................................................ 120
§ 25. Родова подсъдност.............................................................................................. 121
§ 26. Местна подсъдност............................................................................................. 123
§ 27. Договорна подсъдност........................................................................................ 130
§ 28. Правно значение на подсъдността..................................................................... 132
Глава VII. СТРАНИ – Ружа Иванова................................................................................................. 137
§ 29. Понятието „страна“ и видове страни................................................................. 137
§ 30. Процесуална правоспособност и дееспособност.............................................. 140
§ 31. Надлежна страна (процесуална легитимация).................................................. 144
Глава VIII. ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО – Ружа Иванова........................................ 149
§ 32. Същност на процесуалното представителство................................................. 149
§ 33. Представляване на граждани от техни законни представители....................... 152
§ 34. Представляване на граждани от пълномощник................................................. 154
§ 35. Представляване на държавата и на юридически лица...................................... 158
Глава IX. ИСК – Ружа Иванова........................................................................................................ 161
§ 36. Същност на иска................................................................................................. 161
§ 37. Право на иск........................................................................................................ 163
§ 38. Процесуални предпоставки................................................................................ 167
§ 39. Установителен иск............................................................................................... 172
§ 40. Осъдителен иск................................................................................................... 182
§ 41. Конститутивен иск.............................................................................................. 186
§ 42. Предявяване на иска........................................................................................... 190
§ 43. Правни последици от предявяване на иска....................................................... 197
§ 44. Предмет на делото.............................................................................................. 199
§ 45. Отговор на исковата молба................................................................................ 201
Глава X. ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА И НА СТРАНИТЕ – Ружа Иванова.......... 208
§ 46. Обща характеристика......................................................................................... 208
§ 47. Процесуални действия на съда........................................................................... 209
§ 48. Съобщения и призовки....................................................................................... 214
§ 49. Процесуални действия на страните................................................................... 228
§ 50. Форма на процесуалните действия.................................................................... 232
§ 51. Време на процесуалните действия..................................................................... 236
§ 52. Процесуални бездействия................................................................................... 239
Глава XI. ДОКАЗВАНЕ И ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА – Огнян Стамболиев................ 245
§ 53. Същност на доказването и видове доказване.................................................... 245
§ 54. Предмет и обсег на доказването........................................................................ 249
§ 55. Доказателствена тежест...................................................................................... 252
§ 56. Доказателствени средства.................................................................................. 256
§ 57. Обяснения на страните....................................................................................... 259
§ 58. Документи............................................................................................................ 263
§ 59. Свидетелски показания....................................................................................... 274
§ 60. Веществени доказателства................................................................................. 285
§ 61. Вещи лица............................................................................................................ 286
§ 62. Посочване, представяне, допускане и събиране на доказателствени средства....................................................................................... 290
§ 63. Обезпечаване на доказателствени средства...................................................... 295
Глава XII. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО – Огнян Стамболиев..................................................... 297
§ 64. Обща характеристика......................................................................................... 297
§ 65. Подготвително заседание по делото.................................................................. 299
§ 66. Заседание за решаване на делото....................................................................... 304
Глава XIII. РЕШЕНИЕ – Огнян Стамболиев...................................................................................... 306
§ 67. Постановяване на решението............................................................................. 306
§ 68. Същност на решението и видове решения........................................................ 315
§ 69. Стабилитет на решението................................................................................... 319
Глава XIV. ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ НА РЕШЕНИЕТО – Валентина Попова............................... 321
§ 70. Сила на пресъдено нещо..................................................................................... 321
§ 71. Обективни предели на силата на пресъдено нещо............................................ 329
§ 72. Субективни предели на силата на пресъдено нещо.......................................... 343
§ 73. Зачитане на силата на пресъдено нещо............................................................. 348
§ 74. Изпълнителна сила.............................................................................................. 350
§ 75. Конститутивно действие..................................................................................... 355
§ 76. Отговорност за разноските по делото............................................................... 359

Дял втори
ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ТИПИЧНОТО РАЗВИТИЕ НА СЪДЕБНИЯ ИСКОВ ПРОЦЕС
Глава XV. ОТКЛОНЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТРАНИТЕ – Валентина Попова..................... 365
§ 77. Другарство........................................................................................................... 365
§ 78. Процесуална субституция.................................................................................. 375
§ 79. Встъпване на подпомагаща страна.................................................................... 391
§ 80. Привличане на подпомагаща страна.................................................................. 397
§ 81. Главно встъпване................................................................................................. 404
§ 82. Участие на прокурора в исковия процес........................................................... 408
§ 83. Приемство в процеса.......................................................................................... 413
§ 84. Прехвърляне на спорно право........................................................................... 417
Глава XVI. ОТКЛОНЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИСКА....................................................................... 421
§ 85. Обективно съединяване на искове – Огнян Стамболиев................................. 421
§ 86. Насрещен иск – Валентина Попова................................................................... 427
§ 87. Възражение за прихващане – Валентина Попова............................................. 429
§ 88. Инцидентен установителен иск – Огнян Стамболиев...................................... 436
§ 89. Обратен иск – Огнян Стамболиев...................................................................... 438
§ 90. Признание на иска – Анелия Мингова.............................................................. 440
§ 91. Оттегляне на иска – Анелия Мингова............................................................... 448
§ 92. Отказ от иска – Анелия Мингова....................................................................... 451
§ 93. Изменение на иска – Анелия Мингова.............................................................. 457
Глава XVII. ОТКЛОНЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗВИТИЕТО И ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ИСКОВИЯ ПРОЦЕС – Анелия Мингова........................ 468
§ 94. Спиране на делото............................................................................................... 468
§ 95. Прекратяване на делото...................................................................................... 483
§ 96. Съдебна спогодба................................................................................................ 486

Дял трети. ПОРОЧНИЯТ ИСКОВ ПРОЦЕС И ЗАЩИТАТА СРЕЩУ НЕГО – Анелия Мингова
Глава XVIII. ПОРОЧНИ ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ.................................................................... 495
§ 97. Порочни процесуални действия на страните.................................................... 495
§ 98. Порочни процесуални действия на съда............................................................ 497
Глава XIX. ПОПРАВЯНЕ, ТЪЛКУВАНЕ И ДОПЪЛВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО............................. 509
§ 99. Поправяне на явна фактическа грешка.............................................................. 509
§ 100. Тълкуване на неясно решение.......................................................................... 512
§ 101. Допълване на непълно решение....................................................................... 513
Глава XX. ВЪЗЗИВНО ОБЖАЛВАНЕ............................................................................................. 517
§ 102. Обща характеристика на въззивното обжалване............................................ 517
§ 103. Образуване на въззивното производство........................................................ 520
§ 104. Производство пред въззивния съд................................................................... 538
§ 105. Правомощия на въззивния съд......................................................................... 553
§ 106. Изпълнителна сила на осъдителните решения на въззивния съд и защита срещу нея...................................................................................................... 573
§ 107. Отклонения от типичното развитие на въззивното производство................. 577
Глава XXI. КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ...................................................................................... 583
§ 108. Възникване, развитие и съвременни тенденции на касационното обжалване........................................................................................ 583
§ 109. Предмет и обсег на касационното обжалване................................................. 591
§ 109а. Предпоставки за допускане на касационното обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК.................................................................................................... 600
§ 109б. Предпоставки за допускане на касационното обжалване по чл. 280, ал. 2 ГПК.................................................................................................... 622
§ 110. Образуване на касационно производство. Допускане на касационното обжалване............................................................................................. 633
§ 111. Основания за касационно обжалване.............................................................. 647
§ 112. Разглеждане на касационната жалба по същество и решения на Върховния касационен съд..................................................................................... 657
§ 113. Ново разглеждане на делото от въззивната инстнация. Правомощия на ВКС при повторно обжалване на въззивното решение................. 672
§ 114. Отклонения от типичното развитие на касационното производство............ 678
Глава XXII. ОБЖАЛВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЯТА......................................................................... 680
§ 115. Същност и допустимост на обжалването........................................................ 680
§ 116. Производство по обжалване на определенията.............................................. 701
Глава XXIII. ОТМЯНА НА ВЛЕЗЛИ В СИЛА РЕШЕНИЯ ПО ЧЛ. 303 И ЧЛ. 304 ГПК. ЗАЩИТА СРЕЩУ НЕПРИСЪСТВЕНО РЕШЕНИЕ..................................................... 706
§ 117. Същност и обсег на отмяната по чл.. 303........................................................ 706
§ 118. Основания за отмяна по чл. 304....................................................................... 714
§ 119. Производство за отмяна................................................................................... 728
§ 120. Отмяна на влязло в сила решение по молба на трето лице............................ 738
§ 121. Защита срещу неприсъствено решение........................................................... 744
Глава XXIV. ПРОИЗВОДСТВА ПО СЕМЕЙНОПРАВНИ И ЛИЧНОПРАВНИ ДЕЛА – Валентина Попова............................................................... 754
§ 122. Брачен процес................................................................................................... 754
§ 123. Производство по дела за гражданско състояние............................................ 780
§ 124. Производство за поставяне под запрещение................................................... 784
Глава XXV. ПРОИЗВОДСТВА ПО ИМУЩЕСТВЕНОПРАВНИ ДЕЛА ......................................... 789
§ 125. Съдебна делба – Валентина Попова................................................................ 789
§ 126. Производство за сключване на окончателен
договор – Валентина Попова...................................................................................... 816
§ 127. Бързо производство – Огнян Стамболиев....................................................... 820
§ 128. Производство по търговски спорове – Огнян Стамболиев........................... 825
§ 129. Производство по колективни искове – Огнян Стамболиев............................ 832

Част трета
АРБИТРАЖ – Ружа Иванова
Глава XXVI. СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ АРБИТРАЖ............................................................................. 840
§ 130. Същност на арбитража..................................................................................... 840
§ 131. Видове арбитраж............................................................................................... 847
§ 132. Държавните съдилища и арбитражът.............................................................. 851
Глава XXVII. АРБИТРАЖНО СПОРАЗУМЕНИЕ................................................................................. 853
§ 133. Същност на арбитражното споразумение и неговите видове........................ 853
§ 134. Допустимост и сключване на арбитражно споразумение.............................. 858
§ 135. Правни последици на арбитражното споразумение....................................... 862
Глава XXVIII. АРБИТРАЖЕН СЪД......................................................................................................... 867
§ 136. Отношения между арбитрите и страните........................................................ 867
§ 137. Образуване на арбитражен съд........................................................................ 868
§ 138. Отвод и заместване на арбитри........................................................................ 872
Глава XXIX. АРБИТРАЖНО ПРОИЗВОДСТВО................................................................................. 874
§ 139. Принципи и обща характеристика на арбитражното производство.............. 874
§ 140. Образуване и развитие на арбитражното производство................................ 875
§ 141. Прекратяване на арбитражното производство................................................ 882
Глава XXX. АРБИТРАЖНО РЕШЕНИЕ.............................................................................................. 885
§ 142. Постановяване на арбитражното решение...................................................... 885
§ 143. Правни последици на арбитражното решение................................................ 887
Глава XXXI. ПОПРАВКА, ТЪЛКУВАНЕ, ДОПЪЛВАНЕ И ОТМЯНА НА АРБИТРАЖНО РЕШЕНИЕ....................................................................................... 889
§ 144. Поправка, тълкуване и допълване на арбитражно решение.......................... 889
§ 145. Отмяна на арбитражно решение...................................................................... 891

Част четвърта
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРОЦЕС – Валентина Попова
Дял първи
ОБЩО УЧЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
Глава XXXII. ОБСЕГ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС.................................................................... 897
§ 146. Материални права, осъществявани чрез изпълнителния процес................... 897
§ 147. Изпълнителни способи..................................................................................... 904
Глава XXXIII. ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО................................................................................... 907
§ 148. Обща характеристика....................................................................................... 907
§ 148.1. Вземания, по отношение на които е приложимо заповедното производство по чл. 410. Изисквания за заявлението по чл. 410........ 911
§ 148.2. Процедура за разглеждане на заявлението. Постановяване и съдържание на заповедта за изпълнение...................................... 917
§ 148.3. Възраженията по чл. 414 и чл. 414а. Влизане в сила на заповедта за изпълнение............................................................... 920
§ 148.4. Особености на производството за издаване на заповед за незабавно изпълнение............................................................................................. 931
§ 148.5. Искът по чл. 422............................................................................................. 975
§ 148.6. Искът по чл. 424............................................................................................. 987
§ 148.7. Възражението по чл. 423............................................................................... 990
Глава XXXIV. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС........................ 998
§ 149. Право за принудително изпълнение................................................................ 998
§ 150. Изпълняемо право........................................................................................... 1002
§ 151. Изпълнителни основания............................................................................... 1004
§ 152. Изпълнителен лист.......................................................................................... 1021
Глава XXXV. СУБЕКТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС............................................................ 1040
§ 153. Органи на изпълнителния процес........................................................................ 1040
§ 154. Страни в изпълнителния процес.......................................................................... 1051
Глава XXXVI. ЗАПОЧВАНЕ, СПИРАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС............................................................................... 1060
§ 155. Започване на изпълнителния процес................................................................... 1060
§ 156. Спиране на изпълнителния процес...................................................................... 1066
§ 157. Прекратяване на изпълнителния процес............................................................. 1072
§ 157а. Приключване на изпълнитения процес............................................................. 1079

Дял втори
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ ПРИТЕЗАНИЯ
Глава XXXVII. ИМУЩЕСТВОТО НА ДЛЪЖНИКА КАТО ОБЕКТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ................ 1083
§ 158. Секвестируеми имуществени права.................................................................... 1083
§ 159. Несеквестируеми имуществени права................................................................. 1086
Глава XXXVIII. ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПАРИЧНИ ПРИТЕЗАНИЯ............ 1103
§ 160. Обща характеристика........................................................................................... 1103
§ 161. Запор върху движими вещи на длъжника........................................................... 1106
§ 162. Възбрана върху недвижими вещи на длъжника................................................. 1112
§ 163. Запор върху вземания на длъжника.................................................................... 1116
Глава XXXIX. ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ ДВИЖИМИ ВЕЩИ.............................................................. 1124
§ 164. Опис, оценка и пазене на вещта.......................................................................... 1124
§ 165. Продажба на движими вещи................................................................................ 1129
§ 166. Усложнения в изпълнението върху движими вешщи......................................... 1145
Глава ХL. ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ......................................................... 1148
§ 167. Опис, оценка и пазене на вещта.......................................................................... 1148
§ 168. Публична продан на недвижими вещи................................................................ 1152
§ 169. Усложнения в изпълнението върху недвижими вещи........................................ 1165
§ 170. Особености на изпълнението върху вещи в съпружеска общност................... 1170
Глава ХLI. ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ ВЗЕМАНИЯ НА ДЛЪЖНИКА........................................... 1175
§ 171. Обща характеристика........................................................................................... 1175
§ 172. Предаване на вземането за събиране или вместо плащане............................... 1177
Глава ХLII. ЗАПОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ ЦЕННИ КНИЖА И ДЯЛ НА ДЛЪЖНИКА ОТ ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО. ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕ.................................................... 1180
§ 173. Обща характеристика........................................................................................... 1180
§ 174. Запор и изпълнение върху ценни книжа............................................................. 1182
§ 175. Запор и изпълнение върху дял на длъжника от търговско дружество.............. 1196
§ 175а. Изпълнение върху особената част от предприятие.......................................... 1208
Глава ХLII-A. ЗАПОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ ПРАВА НА ДЛЪЖНИКА ВЪРХУ ОБЕКТИ НА ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ..................................... 1211
§ 175б. Запор и изпълнение върху права на длъжника върху обекти на индустриална собственост.............................................................................................. 1211
Глава ХLIII. ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА КРЕДИТОРИ, ПЛАЩАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ......... 1227
§ 176. Присъединяване на кредитори............................................................................. 1227
§ 177. Плащане................................................................................................................ 1241
§ 178. Разпределение....................................................................................................... 1243

Дял трети
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕПАРИЧНИ ПРИТЕЗАНИЯ
Глава ХLIV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИТЕЗАНИЯ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ВЕЩИ........................... 1246
§ 179. Изпълнение на притезания за предаване на движими вещи.............................. 1246
§ 180. Изпълнение на притезания за предаване на недвижими вещи.......................... 1250
Глава XLV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИТЕЗАНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЯ И БЕЗДЕЙСТВИЯ НА ДЛЪЖНИКА........................................................................... 1253
§ 181. Изпълнение на притезания за заместими действия............................................ 1253
§ 182. Изпълнение на притезания за незаместими действия........................................ 1255
§ 183. Изпълнение на задължения за бездействие........................................................ 1255
§ 184. Изпълнение на задължение за предаване на дете............................................... 1257

Дял четвърти.
ЗАЩИТА СРЕЩУ НЕЗАКОННО ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Глава XLVI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАКОННОСТ НА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ВИДОВЕ ЗАЩИТА СРЕЩУ НЕЗАКОННО ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ.............................................................................. 1265
§ 185. Изисквания за законност на принудителното изпълнение................................. 1265
§ 186. Видове защита срещу незаконно принудително изпълнение............................ 1266
Глава ХLVII. ЗАЩИТА ПРИ ЛИПСА НА МАТЕРИАЛНОПРАВНИТЕ ПРЕДПОСТАВКИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС.............................................. 1268
§ 187. Защита на длъжника............................................................................................. 1268
§ 188. Защита на конкуриращ взискател........................................................................ 1277
§ 189. Защита на трето лице при въвод във владение................................................... 1280
§ 190. Защита на трети лица при изпълнение върху чужда вещ.................................. 1287
Глава ХLVIII. ЗАЩИТА ЧРЕЗ ОБЖАЛВАНЕ ДЕЙСТВИЯТА НА СЪДЕБНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ..... 1295
§ 191. Защита на страните и на участващите лица........................................................ 1295
§ 192. Защита на трети лица........................................................................................... 1312
Глава XLIX. ЗАЩИТА ЧРЕЗ ИМУЩЕСТВЕНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ......................... 1319
§ 193. Защита чрез имуществената отговорност за вреди............................................ 1319

Част пета
ОБЕЗПЕЧИТЕЛЕН ПРОЦЕС
Глава L. СЪЩНОСТ И ДОПУСКАНЕ НА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИСКА.............................. 1325
§ 194. Цел и същност на обезпечаване на иска............................................................. 1325
§ 195. Производство по допускане обезпечаване на иска............................................ 1220
Глава LI. ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ......................................................................................... 1339
§ 196. Видове обезпечителни мерки............................................................................... 1339
§ 197. Налагане на обезпечителни мерки и техните последици................................... 1340
§ 198. Заменяне и отменяне на обезпечителни мерки................................................... 1346
Глава LII. ЗАЩИТА СРЕЩУ НЕЗАКОННО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИСКА............................... 1350
§ 199. Защита срещу процесуално нередовно обезпечаване на иска........................... 1350
§ 200. Защита срещу материално неоправдано обезпечаване на иска......................... 1355
Част шеста.
ОХРАНИТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА
Глава LIII. СЪЩНОСТ И ОБЩИ ПРАВИЛА НА ОХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА – Огнян Стамболиев....................................................................... 1360
§ 201. Същност на охранителните производства.......................................................... 1360
§ 202. Общи правила за охранителните производства.................................................. 1363
Глава LIV. НОТАРИАЛНИ УДОСТОВЕРЯВАНИЯ – Ружа Иванова........................................... 1370
§ 203. Същност и видове нотариални удостоверявания............................................... 1370
§ 204. Общи правила за нотариалните производства.................................................... 1375
§ 205. Нотариален акт за правни сделки........................................................................ 1378
§ 206. Нотариален акт за сделки относно вещни права върху недвижими имоти...... 1383
§ 207. Нотариален акт, удостоверяващ правото на собственост върху недвижим имоти.................................................................................................... 1386
§ 208. Други нотариални удостоверявания.................................................................... 1388
§ 209. Нищожни и неистински нотариални удостоверявания...................................... 1392
§ 210. Поправки, прибавки и заличавания в нотариални удостоверявания................. 1394
Глава LV. ДРУГИ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ ОХРАНИТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА – Ружа Иванова............................................................................... 1394
§ 211. Производство за установяване на факти............................................................. 1394
§ 212. Производство за обявяване на отсъствие или смърт......................................... 1398
§ 213. Производство по открито наследство................................................................. 1400
§ 214. Производство за обезсилване на ценни книжа................................................... 1400
§ 215. Регистърно производство..................................................................................... 1402

УКАЗАТЕЛ ЗА ГРАЖДАНСКОПРОЦЕСУАЛНА ЛИТЕРАТУРА............................. 1412
ПРЕДГОВОР КЪМ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ

В немного дългата история на науката за нашето гражданско процесуално право три курса предхождат настоящия кратък курс. Първият от тях е на основоположника и първомайстора на българската наука за гражданския процес проф. П. П. Абрашев: Гражданско съдопроизводство, т. ПИ (1–2), София, 1910–1918 г. Вторият е курсът на проф. Д. Силяновски: Гражданско съдопроизводство, т. I–IV, София, 1939–1946 г., претърпял в някои от своите части няколко издания. Продължител на научното дело на проф. П. П. Абрашев, проф. Д. Силяновски освободи българската процесуална наука от гражданскоправното обяснение на процесуалните явления и я изгради съо¬бразно с изискванията и постиженията на съвременната процесуална мисъл.
Докато посочените два курса са основани на българското гражданско процесуално право отпреди 9.IX.1944 г., третият курс е основан на гражданското процесуално право на Народна република България. Това е двутомният курс на проф. Д. Силяновски и Ж. Сталев: Граждански процес, т. 1–11, София, 1956–1958 г.
Авторът на настоящия кратък курс би счел, че е изпълнил дълга си, ако неговият труд бъде оценен като продължение и доразвитие на теоретичната разработка на българското гражданско процесуално право, постигната от курсовете, които го предхождат и без които науката за българския граждански процес не би била на нивото, на което се намира.
Предлаганият курс се отличава от предходните главно по опита да се приложи последователно при разглеждането на всички по-важни въпроси и институти на процеса идеята за вътрешната диалектика между материално право и процес. Съобразно с тази идея материалното право обуславя процесуалната форма, а тя на свой ред въздейства обратно върху материалното право. Целта е да се разкрие гражданският процес като необходима форма за живот на накърненото материално право, плътно приспособена към неговите особености и към нуждата от защита.
Курсът има и някои други особености.
Неговата обща част е сравнително малка. Авторът счита, че някои понятия, отнасяни обикновено в общата част (съд, страни, процесуални действия и др.), ще бъдат по-добре разбрани, ако бъдат свързани с исковия процес, в който те най-пълно и най-често се проявяват. Освен това опростеното, типично и нормално развитие на процеса се разглежда преди отклоненията от него и преди незаконосъобразното развитие на процеса с очакването, че на фона на типичното и законосъобразното атипичното и незаконосъобразното ще може да бъде по-леко схванато и усвоено.
За да се включи в малкия обем на курса голямата материя на гражданския процес заедно с практиката на Върховния съд и на Върховния държавен арбитраж, съобразно с която процесът живее, във всеки параграф най-често употребяваните термини са предадени със съответни съкращения. Със същата цел трябваше до голяма степен да се изостави полемиката с други разбирания и цитирането на литература, като тя се посочи общо за главата или параграфа, до които се отнася.
Към читателя имам молба да привлече вниманието ми върху забелязани пропуски или грешки в курса, за да бъдат те отстранени при следващата моя работа върху него.
София, март 1966 г.
Ж. Сталев

Още от авторите


Събития

пвсчпсн
     12
3456789
101112
13
141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани