Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Българската корупция

Българската корупция

Автори: Пеню Грозев , Георги Ненков

Художник на корицата: Фиделия Косева

Дата на издаване:Август 2018

ISBN:978-954-28-2653-8

Страници:240

Корична цена:17 лв.


 В книгата е разгледано едно глобално явление, бич на съвременната държава – корупцията по всички етажи на властта и нейните проявления в България. Разгледани са причините и условията за разпространение на корупция и конкретни корупционни практики, на които до момента не е намерен адекватен отговор. На тази основа и във връзка с новия антикорупционен закон са предложени мерки за тяхното успешно противодействие.

Георги Ненков Георги Ненков Георги Ненков завършва „Международни икономически отношения“ (1995) и „Право“ (2001) в УНСС. През 1995 г. е избран за кмет на район „Студентски“ в София. В периода 1999–2003 г. е общински съветник в Столичния общински съвет. Понастоящем е управляващ съдружник в адвокатско дружество „Грозев, Ненков, Трайков и Трайков“. Дългогодишен анализатор към издания от системата на Европейската народна партия, както и лектор в програмите на Комитета „Роналд Рейгън – България“ и на Зоната за трансатлантически просперитет, наблюдателна мисия – България. Пеню Грозев Пеню Грозев
Пеню Грозев завършва „Право“ в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1980 г. и последователно работи като младши съдия, следовател, преподавател по криминалистика, адвокат, а в периода 2014–2017 г. и като експерт в Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.
Автор е на редица лекции в областта на наказателното право: „Разследване на измами“, „Разследване на престъпления по транспорта“, „Изменение на обвинението“, „Гражданският ищец в наказателния процес“, „Документни престъпления“ и др. Съавтор е на учебник по криминалистика, в частта, разглеждаща разследването на безстопанственост. Негови статии, анализиращи използването на СРС са публикувани в редица юридически списания и сайтове.

УВОД

Преди време се случи да посетя Лондон. Участвах в се­минар за обучение на общински служители. Попитах как са изградили и градят този хубав град? Отговориха ми просто: „При нас, когато някой подаде в общината искане, молба, заявление – единственото изискване е документът да съдържа минимална информация само дотолкова, колкото е необходи­ма служителят да разбере в какво се състои искането. Оттук нататък, до постигане по най-бързия начин на крайния резул­тат, молителят няма никаква грижа. Длъжностното лице прави всичко“. Тоест хората и общинските власти теглят колата за­едно в една посока. Не си пречат. Затова резултатите са повече от впечатляващи.

Какво прави нашият, българският чиновник? Първо, гледа въобще да не приеме молбата. Ако я приеме, първата му рабо­та е как да я върне за допълване. След това как или да я пре­прати в друг отдел, или да я остави без движение. После – дали не може да получи нещо. Следва запитване „по-горе“. Корес­понденция между инстанции и институции. Отказ, изнудване, връщане, бавене, неотговаряне, изчакване… И така минават години... През това време в Лондон предприемчив бизнесмен е изградил нов мост над Темза. Или въздушно метро. Защото непрекъснато е получавал подкрепата и съдействието на об­щинската администрация.

Принципът на работа на английския администратор е „как да свършим работа“. Принципът на работа на българския чи­новник е „как да получим нещо от чуждата работа“.

***

Една от най-коментираните теми в обществото напосле­дък е новият антикорупционен закон. На публично обсъждане бяха представени два проекта. Появиха се редица публика­ции. Учудващо е, че някак естествено се прие необходимостта от приемане на подобен закон. Не се чуха съображения дали това е необходимо и дали всъщност не трябва да се направи нещо друго. Твърди се, че корупцията е изключително вред­но явление във всички общества. Тя е пречка за икономическия растеж, спъва нормалното развитие. Борбата срещу нея и ограничаването ѝ е белег на справедливост. Затова се полагат огромни усилия както от институциите, така и от структурите в гражданската сфера.

Няма спор, че преди да се премахне или ограничи, всяко явление първо трябва да се изследва и проучи и едва тогава да се набележат мерки за борба срещу него. Необходимо е пре­ди всичко да се определи същността му, проявните му форми, причините за пораждането, условията за съществуване, за да могат тези обстоятелства да се вземат предвид и да намерят съответната регламентация в законите.

„Първа стъпка за ефективно противодействие срещу корупцията е анализът на разнообразните форми, механизми и последици от корупционните практики, както и на успешния опит за тяхното пресичане у нас и в света“.

Следващата стъпка е естествено да бъде откриване или създаване на средствата за ограничаването ѝ; ускоряване на процеса към формиране на правила и стратегии, адекватни на обществените, политическите и икономическите закономер­ности на правовата демократична държава. Една от важните задачи в тази връзка е незабавно пристъпване към изкореня­ване на условията и пресичане утвърдени практики на бизнеса, насочени пряко към усвояване и възползване от държавната собственост. И вместо тях да се постави началото на изграж­дане на предпоставки за развиване на перспективни и корект­ни политики и дейности.

По-нататък – да се отдели криминалното проявление от другите форми: исторически, политически, икономически, социални, криминогенни; да се очертаят обективните законо­мерности и да се отделят от субективните фактори и др. Ко­рупционното действие невинаги означава престъпно деяние, елементите на едното и другото от субективна и обективна страна невинаги се припокриват. Понятията „корупция“ и „антикорупция“ имат значително по-широко съдържание от техните наказателноправни формулировки. Средствата за пре­сичането на корупцията от своя страна също не са само нака­зателноправни, не са предмет на дейност само на специализи­раните държавни органи – МВР, прокуратура, съд. Естествено в борбата срещу корупцията следва да се включват и други държавни органи и институции, както и НПО.

За да се създадат и организират съответните органи, тех­ните структури по места, специфичните им функции и т.н., преди това трябва да е ясно срещу какво ще се борят, какви средства ще са необходими, какви специалисти трябва да се ангажират.

Нашето становище е, че пристъпването към създаването и приемането на антикорупционен закон беше необходима, но не е нито основна, нито единствена предпоставка за изход от ситуацията. Законът ще остане неефективен, ако не бъде съз­даден механизъм за реалното му прилагане в практическата борба срещу корупцията.

Какъвто и закон да се приеме, каквито и органи да се из­градят, какъвто и ред да бъде избран за назначаването им, каквито и обществени отношения да бъдат предмет на регламен­тация и колкото и прецизно да стане това, от закона ще има малка полза, ако не се създаде съответната държавнополитическа основа, ако не се намерят отговорни, себеотрицателни и мотивирани до жертвоготовност кадри и ако не се разработи съответната методика за противодействие на корупцията.

Наложително е държавнополитическата основа да включ­ва преди всичко непримирима политическа воля, както и пре­доставяне на съответната материална база за справяне с проблема; упоритост, последователност и постоянство в дейността на органите.

Хората, които ще осъществяват на практика дейността, да бъдат не само добри професионалисти, но и изцяло отдадени на делото личности, готови да посрещнат несгоди, да могат да отстояват на натиск и въздействие, да са смели, да не се подда­ват на заплахи, интриги и закани, при всички случаи да съумя­ват да останат верни на законите и морала.

Методиката да има три основни раздела: методика за раз­следване на престъпните корупционни деяния; методика за противодействие на действията, които не са престъпления, но подпомагат съществуването на корупцията; и методика за пре­венция на корупцията.

***

Като юрист съм работил в различни сфери на правото, в различни органи: следовател, преподавател, адвокат, екс­перт. За написването на книгата са използвани лични наблю­дения, изследвания, анализи и обобщения. Голяма част от емпиричния материал е набавен от практиката ми най-вече като адвокат.

За написването на настоящия труд бяха проведени срещи и разговори с известни български политици, бизнесмени, учени и колеги, които са били и продължават да бъдат в центъра на политическите, икономическите и законовите промени в стра­ната, запознати са отблизо и самите те са живи участници в го­лям брой от отминалите и протичащите процеси. Предоставе­ните от тях сведения и данни, както и направените разяснения и коментари на фактите и процесите се оказаха изключително ценни, без тях книгата нямаше да има тази пълнота, плътност и достоверност на съдържанието си.

Книгата съдържа кратък коментар на приетия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Направен е критичен преглед на ста­новищата относно двата проекта на антикорупционните зако­ни, анализирани са мненията и на други автори по темата.

В края на книгата, в разказвателен вид са поместени някол­ко примера на корупционни практики. Идеята е тези примери да подкрепят изложението, да придадат свежест и жизненост на написаното и най-вече да вдъхнат чувството за истинност и достоверност на книгата, читателят да усети, че корумпи­раните хора са сред нас, че те не спират да тровят живота ни. Естествено, личните данни в разказаните случаи са заличени.

Изказвам надежда, че книгата ще е полезна за работещите в сферата антикорупция, както и че ще бъде интересна на ши­рок кръг читатели.

Книгата представлява опит за разкриване, обяснение и запознаване на обществеността с явлението „корупция“ от гледна точна авторовото виждане на проблема. Съзнавам, че изследването далече не е нито всестранно, нито изчерпателно. Не претендирам за безспорност на изразените мнения и споде­лените становища, както и че направените изводи са единстве­но възможни. Някои постановки може да предизвикат одобре­ние, други – отрицание. Всички аргументирани критики ще са полезни.

Събития

пвсчпсн
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627
28
29 

» Най-продавани