Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Актуални трудове

Актуални трудове

Автор: проф. д-р Кино Лазаров

Предговор от: проф. д-р Иван Тодоров

Художник на корицата: Дамян Дамянов

Дата на издаване:Ноември 2017

ISBN:978-954-28-2450-3

Страници:376

Корична цена:20 лв.


Настоящото луксозно издание съдържа три труда на проф. Кино Лазаров. Започвайки от непреиздаваната в продължение на повече от тридесет години монография „Принудителни административни мерки“, изданието завършва с две студии, посветени на по-общите въпроси на недействителността на административните актове и компетентността на административните органи при тяхното издаване.
Въпреки че са писани в други политически условия и при различна правна регламентация, тези съчинения са издържали теста на времето и запазват своята актуалност и значимост и днес.
проф. д-р Кино Лазаров проф. д-р Кино Лазаров Проф. д-р Кино Лазаров е доайен на административното право и процес в България. Той е бил съдия в Плевенския районен съд (1957-1965). През 1969 г. завършва редовна докторантура по административно право и административен процес в Института за правни науки при БАН, под научното ръководство на акад. Петко Стайнов. През същата година е привлечен като консултант във Върховния съд. От юни 1970 г. до януари 2006 г. е последователно научен сътрудник, старши научен сътрудник II ст. и професор в същия институт. Бил е и дългогодишен преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и в ПУ „Паисий Хилендарски“. Има неколкоратни специализации във Франция.

Автор е на над сто научни труда – монографии, учебници, студии и статии. Негови научни съчинения са публикувани във Франция, Германия, Русия, Полша, Чехия и Словакия.

Бил е член на три консултативни съвета по законодателството към Народното събрание. Един от членовете на комисията по изготвяне на Конституцията. Участвал е в създаването на редица законопроекти. Бил е председател на Комисиите за изготвяне на Административнопроцесуалния кодекс и на Административнонаказателен кодекс.

Носител е на ордена „Кирил и Методий“ I степен.

СЪДЪРЖАНИЕ

Съкращения
Предговор

ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

Въведение

I. Понятие за принудителна административна мярка
1. Убеждение и принуда
2. Основни белези на административната принуда
3. Видове административна принуда
4. Принудителните административни мерки като вид административна принуда
5. Принудителна административна мярка и правонарушение
6. Приложимост на принудителните административни мерки извън сферата на административните нарушения
7. Принудителна административна мярка и административна отговорност
8. Принудителни административни мерки и мерки на административнопроцесуална принуда
9. С какъв акт се прилага принудителната административна мярка

II. Видове принудителни административни мерки
1. Критерий за основна класификация на принудителните административни мерки
2. Превантивни принудителни административни мерки
3. Преустановителни принудителни административни мерки
4. Възстановителни принудителни административни мерки
5. Други класификации на принудителните административни мерки

III. Изисквания за законността на принудителните административни мерки и правни средства за осигуряване на спазването им
1. Принципът за законност при прилагане на принудителните административни мерки
2. Компетентност на органа
3. Форма на акта и производство по издаването му
4. Материалноправна законосъобразност
5. Съответствие с целта на закона
6. Правни гаранции за законност на принудителните административни мерки

НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АКТОВЕ
I. Понятие за недействителност на административните актове
II. Видове недействителност
III. Критерий за разграничаване на нищожните и унищожаемите административни актове
IV. Правни средства за отстраняване недействителността на административните актове

ОБВЪРЗАНА КОМПЕТЕНТНОСТ И ОПЕРАТИВНА САМОСТОЯТЕЛНОСТ
I. Въведение. Постановка на въпроса
II. Обвързана компетентност
III. Оперативна самостоятелност
IV. Правни средства за обезпечаване на законосъобразното упражняване на обвързаната компетентност и правилното и законосъобразно упражняване на оперативната самостоятелност
II. ВИДОВЕ ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ
1. Критерий за основна класификация на принудителните административни мерки
Класификацията на принудителните административни мерки може да бъде изградена на различни критерии. Ударението обаче трябва да се постави върху най-съществената, най-важната класификация, тази с най-голяма теоретическа стойност и практическо значение. Тя не бива да се основава на външен, формален, а на материален критерий, който отразява същностната характеристика, най-типичните предметни белези на тези мерки. От тази гледна точка критерият, който положихме в основата на класификацията на видовете административна принуда (вж. т. I, 3), е най-подходящ и за изграждане на най-значимата класификация на принудителните административни мерки. Това е непосредственото предназначение на мярката. Именно този критерий изразява в най-голяма степен спецификата, предметната същност на принудителните административни мерки.
Очевидно от такъв критерий е изхождал и законодателят, когато е създавал Раздел III – „Принудителни административни мерки“ от Глава II на Закона за административните нарушения и наказания. В основния текст на този раздел (чл. 22) се казва, че принудителните административни мерки се прилагат „за предотвратяване и преустановяване на административните нарушения, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях“ (к. м. – К. Л.). Така принудителните административни мерки естествено се обособяват в три групи:
а) мерки, насочени към предотвратяване на административни и други правонарушения – превантивни административни мерки;
б) такива, чието предназначение е да преустановят продължаването на започнали правонарушения – преустановителни административни мерки, и
в) мерки, насочени към отстраняване на вредните последици от вече извършени правонарушения, към възстановяване на неправомерно измененото с нарушението фактическо и правно състояние – възстановителни административни мерки.
И тази класификация, както всяка друга, е в известен смисъл условна. Но поради обстоятелството, че е изградена на предметен критерий, отразяващ основната същност на подлежащите на систематизиране правни явления, степента на тази условност не бива и да се преувеличава. Някои принудителни административни мерки могат да се прилагат с различна цел и в зависимост от конкретното им предназначение могат да се отнесат към един или друг вид. Същото се отбелязва и в съветската правна литература. За илюстрация се сочи и сполучлив интересен пример: събарянето на един незаконен строеж в някои случаи може да бъде преустановителна мярка (ако строежът още е в процес на изграждане), а в други – възстановителна (когато е завършен). Това показва още веднъж отбелязаната по друг повод (срв. т. I, 3) диалектическа взаимна връзка и взаимозависимост между различните форми за борба с правонарушенията – те се съчетават една с друга, преминават една в друга, подпомагат се взаимно. Например една преустановителна мярка, целеща да пресече продължаването на дадено правонарушение, може (а и трябва) да бъде съчетана с възстановителна, чрез която да се отстранят вредните последици, причинени преди прилагането на преустановителната мярка.

Още от автора


Събития

пвсчпсн
     12
345
6
789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани