Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Административните нарушения и престъпленията. Сравнителен правен анализ

Административните нарушения и престъпленията. Сравнителен правен анализ

Автор: Теодора Георгиева

Предговор от: проф. д-р Дарина Зиновиева

Художник на корицата: Фиделия Косева

Дата на издаване:Април 2018

ISBN:978-954-28-2561-6

Страници:284

Корична цена:17 лв.


Книгата на Теодора Георгиева представлява актуално из-
следване на сравнимостта между престъплението и администра-
тивното нарушение. Авторката представя както от теоретична,
така и от практическа гледна точка спецификите на единия и на
другия вид противообществени деяния и на тяхното преслед-
ване.

Силната страна на това изследване е именно фокусирането
на авторката в практическите специфики, които са характерни
за нелеката разделителна линия между степента на обществе-
на опасност – основната разлика между двете правни явления.
Книгата е написана върху основата на защитен дисертационен
труд, но допълнен така, че да откликне на актуалните проблеми
в правораздаването, например прилагането на принципа non bis
in idem, анализирането на актуалните специални закони, рег-
ламентиращи специфичния правен ред при квалификацията на
деянието, индивидуализацията на отговорността и съответното
процесуално реализиране.

Работата на Теодора Георгиева като прокурор и админис-
тративен съдия дават положително отражение върху качеството
на книгата – в това число за намирането на актуална казуистика
и въпроси, които се нуждаят от изясняване, прагматичната на-
соченост, съчетана с възможност за научно изследване.
Видно от съдържанието на труда, авторът съчетава тези
свои умения, като първо представя общ исторически прег-
лед на развитието на административнонаказателното право в
България. Стъпвайки върху основата на административното
нарушение и административнонаказателния процес, тя навли-
за постепенно в най-сложния анализ – този на особеностите
и спецификите на производствата в административното наказ-
ване, имащи специален правен режим на регулация. В същото
време тя прави и непрекъснат паралел с елементите на престъп-
лението и особеностите на наказателния процес.

В правната ни доктрина трудовете с междуотраслов харак-
тер не са много, поради сложността на предмета на изследва-
нето. Отличното познание на административнонаказателното
право, както и на наказателното право и процес, са безспорно
необходими за написването на настоящата книга. Затова и този
труд е проява на такива познания и предоставя на читателя от-
говори и яснота относно посочената проблематика.

Считам, че книгата ще е полезна за практикуващи юристи,
за студентите по право и за академичната общност, за админис-
тративните органи, както и за всеки, интересуващ се от мате-
рията.

проф. д-р Дарина Зиновиева
Глава първа
УСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА
БЪЛГАРСКОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО.................... 17

1. Двупартидно деление на углавни престъпления
и углавни нарушения............................................................. 19
2. Обект на престъплението и на нарушението................... 21
3. Наказателният кодекс от 1951 г. Изоставяне
на делението на престъпни деяния и нарушения................. 26
4. Административнонаказателно процесуално право,
1952 г...................................................................................... 27
5. Реформата от 15 февруари 1953 г.
и 10 февруари 1956 г. Промяната на чл. 207 НК................. 31
6. Наказателният кодекс от 1968 г.
Приемане на ЗАНН през 1969 г.
Отмяна на Глава XXVIII НПК. Отпадане на
препращането към чл. 207, ал. 3 НК. Поява на легалните
понятия „административно нарушение“ и
„административно наказание“.............................................. 43
Глава втора
ПОНЯТИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО
НАРУШЕНИЕ. ОТЛИКИ
ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО.................................................. 57

1. Административното нарушение като етично
неутрално деяние, липса на морален упрек......................... 58
2. Обществена опасност ....................................................... 60
3. Административното нарушение като бездействие.......... 70
4. Субективната страна на административното
нарушение. Безвиновна обективна отговорност................. 72
5. Законоустановеност на административните
нарушения и наказания......................................................... 75
6. Сравнение на административни нарушения
и престъпления. Практически проблеми.............................. 87
7. Дублиране на признаците на състав на
административно нарушение и на престъпление
и прилагане на принципа non bis in idem........................... 105
Глава трета
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНО
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОЦЕС ПО ЗАНН.
ОСОБЕНОСТИ................................................................. 113

1. Извънсъдебна фаза на административно-
наказателното производство............................................... 113
1.1. Започване на производството................................. 113
1.2. Нарушителят в производството и неговото........... 113
задължително участие..................................................... 113
1.3. Актосъставител........................................................ 118
1.4. Саниране на нарушения на производствените
правила. Разглеждане на преписката от друг
административен орган................................................... 121
1.5. Правна природа на административния акт за
установяване на административно нарушение............. 125
1.6. Тежест на доказване................................................. 139
1.7. Правна природа на наказателното
постановление................................................................. 145
2. Съдебна фаза. Оспорване на наказателните постанов-
ления и производство пред съд. Въззивно и касационно
обжалване............................................................................. 164
2.1. Основания за въззивно обжалване......................... 165
2.2. Касационни основания за оспорване.
Оспорване пред касационен състав на административен
съд. Сравнение с производството за освобождаване
от наказателна отговорност и налагане на
административно наказание по чл. 78а НК................... 174
2.3. Подведомственост.................................................... 181
2.4. Подсъдност............................................................... 182
2.5. Административнонаказващият орган като страна
в съдебната фаза по касационно обжалване
и принципът reformatio in peius...................................... 185
Глава четвърта
СПЕЦИФИКИ НА ОСОБЕНИТЕ
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ
ПРОИЗВОДСТВА............................................................. 192

1. Административнонаказателни производства,
при които административното нарушение няма
криминален характер. Кумулативно прилагане
на ЗАНН и АПК. Решение на комисия като особена
юрисдикция.......................................................................... 192
1.1. Общи бележки.......................................................... 192
1.2. Закон за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси................................................ 193
1.3. Закон за защита от дискриминация......................... 196
1.4. Закон за защита на конкуренцията......................... 199
1.5. Закон за енергетиката.............................................. 201
2. Административнонаказателни производства,
при които налагането на санкция води до
принудителна административна мярка. Субсидиарно
приложение на АПК. Закон за защита
на потребителите................................................................. 206
3. Административнонаказателни производства,
свързани с дейността на съдебните органи.
Закон за съдебната власт................................................ 208
4. Административнонаказателни производства
с криминален характер........................................................ 209
5. Административнонаказателни производства
по реда на ЗАНН, чиито състави са включени
в Наказателния кодекс......................................................... 223
6. Административнонаказателно производство
по чл. 218б НК..................................................................... 225
7. Опит към административно нарушение
по смисъла на чл. 9 ЗАНН.................................................. 227
8. Административнонаказателно производство
за деяния, извършени от военнослужещи.......................... 229
9. Административнонаказателно производство
за налагане на имуществени санкции спрямо
юридически лица по смисъла
на чл. 83а–83е ЗАНН........................................................... 229
Глава пета
СИСТЕМА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
САНКЦИИ В ЕВРОПА.................................................... 238

1. Белгия............................................................................... 238
2. Германия, Ordnungswidrigkeiten..................................... 246
3. Великобритания............................................................... 259
4. Италия.............................................................................. 266

Събития

пвсчпсн
  12345
6789101112
13141516171819
20212223
24
2526
2728293031  

» Най-продавани