Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Административен процес. Шесто преработено и допълнено издание

Административен процес. Шесто преработено и допълнено издание

Автори: проф. д-р Кино Лазаров , проф. д-р Иван Тодоров

ДИЗАЙН НА КОРИЦА: Дамян Дамянов

Дата на издаване:Октомври 2018

ISBN:978-954-28-2718-4

Страници:584

Корична цена:28 лв.


В учебника са разгледани стотиците промени в АПК, направени през 2018 г. Наред със съвременно изложение на теоретичните въпроси, са разгледани и множество интересни за практиката проблеми. Използвана е и е разгледана критично много от най-новата съдебна практика, в т.ч. тълкувателни решения и актове на Върховния административен съд до 2018 г. Включени са и решения на Конституционния съд, Съда на ЕС и Съда за защита на правата на човека в Страсбург. Подробностите за студентите в дадена материя са дадени в по-малък и различен по вид шрифт. От друга страна, много от маркираните в по-дребен шрифт текстове са от съществено значение за практикуващите юристи.

Сериозно преимущество на учебника е наличието на уникален код, който позволява достъп до пълния текст в електронен вариант. А това дава възможност за удобно и бързо търсене и съответно за ефективна работа, особено важна за практикуващите юристи. Особено пестящо време и изключително удобно за цялостно възприемане на информацията, а също и изключително улесняващо при подготовка на правни актове, изготвяне на жалби, искове и при всякакъв вид правна работна е, че съдебните решения и нормативните актове са маркирани и при кликване върху тях се открива съдържанието на съответния съдебен или нормативен акт.

проф. д-р Иван Тодоров проф. д-р Иван Тодоров  е роден през 1958 г. в гр. София. Учил е в Софийската математическа гимназия и е завършил е На­ционалната природо-математическа… проф. д-р Кино Лазаров проф. д-р Кино Лазаров Проф. д-р Кино Лазаров е доайен на административното право и процес в България. Той е бил съдия в Плевенския районен съд (1957-1965). През 1969 г. завършва редовна докторантура по административно право и административен процес в Института за правни науки при БАН, под научното ръководство на акад. Петко Стайнов. През същата година е привлечен като консултант във Върховния съд. От юни 1970 г. до януари 2006 г. е последователно научен сътрудник, старши научен сътрудник II ст. и професор в същия институт. Бил е и дългогодишен преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и в ПУ „Паисий Хилендарски“. Има неколкоратни специализации във Франция.

Автор е на над сто научни труда – монографии, учебници, студии и статии. Негови научни съчинения са публикувани във Франция, Германия, Русия, Полша, Чехия и Словакия.

Бил е член на три консултативни съвета по законодателството към Народното събрание. Един от членовете на комисията по изготвяне на Конституцията. Участвал е в създаването на редица законопроекти. Бил е председател на Комисиите за изготвяне на Административнопроцесуалния кодекс и на Административнонаказателен кодекс.

Носител е на ордена „Кирил и Методий“ I степен.

ПРЕДГОВОР

Учебникът отразява действащото законодателство към края на септември 2018 г. Обхванати са стотиците промени в АПК през 2018 г. Съобразени са промените в редица закони, вкл. в Закона за нормативните актове, в Закона за административните нарушения и наказания, Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и много др. Направени са и съществени изменения в областта на административното наказване, на общите административни актове и редица други.

Наред с важни теоретични въпроси, са разгледани и множество интересни за практиката проблеми. Основната идея на учебника е да подготви бъдещите юристи за тяхната практическа дейност в областта на правото. Използвана е и е разгледана критично много от най-нова съдебна практика, в т.ч. тълкувателни решения и актове на Върховния административен съд от 2018 г. Включени са и решения на Конституционния съд, Съда на Европейския съюз и Съда за защита на правата на човека в Страсбург. За пръв път в учебник по административен процес в България е отделено специално внимание и на съотношението между националния административен процес и европейския административен процес.

Подробностите в дадена материя са дадени в по-малък шрифт, за удобство на студентите, които така ще могат евентуално да ги пропуснат и да се съсредоточат върху по-основните понятия и проблеми.

Съществено преимущество на учебника е наличието на уникален код, който позволява достъп до пълния текст в електронен вариант. А това дава възможност за удобно търсене и бърза работа. Съдебните решения и нормативните актове са маркирани и при кликване върху тях се открива съдържанието на съответния акт.

Нашето убеждение е, че учебникът ще бъде определено полезен за студентите по право, а също и за практикуващите юристи.

Проф. д-р Кино Лазаров Проф. д-р Иван Т. Тодоров 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 Раздел I

Понятие за Административен процес

Глава първа

Административен процес по АПК и Закона за административните нарушения и наказания

Раздел II

Административен процес по АПК

Глава втора

Обхват, действие, предмет, метод, източници и правоотношения

Глава трета

Основни принципи на административния процес по АПК

Глава четвърта

Участници, страни, представителство и съобщения

Глава пета

Спорове за компетентност

Глава шеста

Споразумение и административен договор

I. Споразумението в административния процес

II. Административен договор

 Глава седма

Производство по издаване на индивидуални административни актове

I. Понятие за индивидуален административен акт

II. Производство по издаване на индивидуални административни актове

 Глава осма

Производство по издаване на общи административни актове

Глава девета

Производство по издаване на нормативни административни актове

 Глава десета

Оспорване на индивидуалните и общите административни актове по административен ред

 Глава единадесета

Възобновяване на производства по издаване на административни актове

Глава дванадесета

Предложения и сигнали

 Глава тринадесета

Оспорване на административните актове пред съд – общи положения

Глава четиринадесета

Оспорване на индивидуални административни актове пред първата инстанция

Глава петнадесета

Оспорване на общи административни актове

 Глава шестнадесета

Оспорване на подзаконови нормативни актове

 Глава седемнадесета

Обжалване на отказ за разглеждане на искане за издаване на административен акт

 Глава осемнадесета

Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията

 Глава деветнадесета

Производства за обезщетения

 Глава двадесета

Касационно производство

Глава двадесет и първа

Обжалване на определенията и разпорежданията

 Глава двадесет и втора

Отмяна на влезли в сила съдебни актове

I. Отмяна по искане на страна по делото

II. Отмяна по искане на трето лице

 Глава двадесет и трета

Изпълнение на административните актове и съдебните решения по административни дела

 Глава двадесет и четвърта

Административнонаказателни разпоредби

 

Раздел III

Административнонаказателен процес

Глава двадесет и пета

Предмет, метод, източници и правоотношения

 Глава двадесет и шеста

Основни принципи

Глава двадесет и седма

Участници, страни и представителство

 Глава двадесет и осма

Доказване, доказателства и доказателствени средства

Глава двадесет и девета

Производство по установяване на административните нарушения

 Глава тридесета

Производство по налагане на административните наказания

 Глава тридесет и първа

Оспорване на наказателните постановления и електронните фишове

 Глава тридесет и втора

Касационно оспорване на съдебните решения по оспорване на наказателните постановления и електронните фишове

 Глава тридесет и трета

Възобновяване на административнонаказателните производства

 Глава тридесет и четвърта

Производство за изпълнение на наказателните постановления и на решенията на съдилищата по административнонаказателни дела

  

Раздел IV

Съотношения между национален административен процес, Европейски административен процес и глобален административен процес

 

Глава тридесет и пета

Взаимодействие между националния и европейския административен процес

 Глава тридесет и шеста

Взаимодействие между националния и глобалния административен процес

 Библиография

 Списък на цитираните европейски и български нормативни актове

 Указател на цитираните дела на българските и европейските съдилища

 Предметен указател

Още от авторите


Събития

пвсчпсн
     12
345
6
789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани