Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Административен процес. Пето преработено и допълнено издание

Административен процес. Пето преработено и допълнено издание

Автори: проф. д-р Кино Лазаров , проф. д-р Иван Тодоров

Художник на корицата: Дамян Дамянов

Дата на издаване:Ноември 2016

ISBN:978-954-28-2197-7

Страници:624

Корична цена:18 лв.


Издателство Сиела, пуска на пазара книгата ​Административен процес. Пето преработено и допълнено издание, на проф. д-р Кино Лазаров и проф. д-р Иван Тодоров

В учебника са взети предвид промените в законодателството до края на септември 2016 г. Отразени са промените в множество закони, включително важни изменения и допълнения в АПК (въвеждането на административните договори), в Закона за нормативните актове, в Закона за административните нарушения и наказания и мн. др. Разгледан е и новоприетият Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Съдържанието на учебника е основно преработено и допълнено. Направени са съществени промени в областта на административното наказване, на общите административни актове и редица други. 

Наред с важни теоретични въпроси, са разгледани и множество интересни за практиката проблеми. Използвана е и е анализирана критично много от най-нова съдебна практика, включително тълкувателни решения и актове на Върховния административен съд от 2016 г. Включени са и решения на Конституционния съд, Съда на Европейския съюз в Люксембург и Съда за защита на правата на човека в Страсбург.

 

Учебникът ще бъде определено полезен за студентите по право, а също и за практикуващите юристи.

 

ВАЖНО!!!

 

Всеки учебник осигурява чрез код достъп до електронния вариант на изданието, а хипервръзките (hyperlinks) в него дават възможност за ползване на пълното съдържание на цитираните нормативни актове и съдебни решения.

Този код за достъп е разположен в средата на втора страница и е индивидуален за всяка книга. Той може да бъде ползван САМО от един компютър (IP адрес).

 

 

 Книгата ще бъде в книжарниците от 14. ноември 2016 г.В учебника са взети предвид промените в законодателството до края на септември 2016 г. Отразени са промените в множество закони, включително важни из­менения и допълнения в АПК (въвеждането на администра­тивните договори), в Закона за нормативните актове, в За­кона за административните нарушения и наказания, Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и мн. др. Отразени са и редица важни тълкувателни решения на ВАС, а също и друга най-актуална съдебна практика. Съдържанието на учебника е основно пре­работено и допълнено. Направени са съществени промени в областта на административното наказване, на общите адми­нистративни актове и редица други.

Наред с важни теоретични въпроси, са разгледани и множество интересни за практиката проблеми. Използвана е и е разгледана критично много от най-нова съдебна практика, включително тълку­вателни решения и актове на Върховния административен съд от 2016 г. Включени са и решения на Конституционния съд, Съда на Европейския съюз в Люксембург и Съда за за­щита на правата на човека в Страсбург.

Нашето убеждение е, че учебникът ще бъде определено полезен за студентите по право, а също и за практикуващите юристи.
проф. д-р Иван Тодоров проф. д-р Иван Тодоров  е роден през 1958 г. в гр. София. Учил е в Софийската математическа гимназия и е завършил е На­ционалната природо-математическа… проф. д-р Кино Лазаров проф. д-р Кино Лазаров Проф. д-р Кино Лазаров е доайен на административното право и процес в България. Той е бил съдия в Плевенския районен съд (1957-1965). През 1969 г. завършва редовна докторантура по административно право и административен процес в Института за правни науки при БАН, под научното ръководство на акад. Петко Стайнов. През същата година е привлечен като консултант във Върховния съд. От юни 1970 г. до януари 2006 г. е последователно научен сътрудник, старши научен сътрудник II ст. и професор в същия институт. Бил е и дългогодишен преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и в ПУ „Паисий Хилендарски“. Има неколкоратни специализации във Франция.

Автор е на над сто научни труда – монографии, учебници, студии и статии. Негови научни съчинения са публикувани във Франция, Германия, Русия, Полша, Чехия и Словакия.

Бил е член на три консултативни съвета по законодателството към Народното събрание. Един от членовете на комисията по изготвяне на Конституцията. Участвал е в създаването на редица законопроекти. Бил е председател на Комисиите за изготвяне на Административнопроцесуалния кодекс и на Административнонаказателен кодекс.

Носител е на ордена „Кирил и Методий“ I степен.
СЪДЪРЖАНИЕ

Съкращения

РАЗДЕЛ I
ПОНЯТИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС

Глава първа
Административен процес по АПК и Закона за административните нарушения и наказания

РАЗДЕЛ II
АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС ПО АПК

Глава втора
Обхват, действие, предмет, метод, източници и правоотношения

Глава трета
Основни принципи на административния процес по АПК

Глава четвърта
Участници, страни, представителство и съобщения

Глава пета
Спорове за компетентност, споразумение и административен договор
I. Спорове за компетентност
II. Споразумението в административния процес
III. Административен договор

Глава шеста
Производство по издаване на индивидуални административни актове
I. Понятие за индивидуален адмнистративен акт
II. Производство по издаване на индивидуални административни актове

Глава седма
Производство по издаване на общи административни актове

Глава осма
Производство по издаване на нормативни административни актове

Глава девета
Оспорване на индивидуалните и общите административни актове по административен ред

Глава десета
Възобновяване на производства по издаване на административни актове

Глава единадесета
Предложения и сигнали

Глава дванадесета
Оспорване на административните актове пред съд – общи положения

Глава тринадесета
Оспорване на индивидуални административни актове пред първата инстанция

Глава четиринадесета
Оспорване на общи административни актове

Глава петнадесета
Оспорване на подзаконови нормативни актове

Глава шестнадесета
Обжалване на отказ за разглеждане на искане за издаване на административен акт

Глава седемнадесета
Защита срещу неоснователни действия и бездействия
на администрацията

Глава осемнадесета
Производства за обезщетения

Глава деветнадесета
Касационно производство

Глава двадесета
Обжалване на определенията и разпорежданията

Глава двадесет и първа
Отмяна на влезли в сила съдебни актове
I. Отмяна по искане на страна по делото
II. Отмяна по искане на трето лице

Глава двадесет и втора
Изпълнениe на административните актове
и съдебните решения по административни дела

Глава двадесет и трета
Административнонаказателни разпоредби

РАЗДЕЛ ТРЕТИ
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС

Глава двадесет и четвърта
Предмет, метод, източници и правоотношения

Глава двадесет и пета
Основни принципи

Глава двадесет и шеста
Участници, страни и представителство

Глава двадесет и седма
Доказване, доказателства и доказателствени средства

Глава двадесет и осма
Производство по установяване на административните нарушения

Глава двадесет и девета
Производство по налагане на административните наказания

Глава тридесета
Оспорване на наказателните постановления и електронните фишове

Глава тридесет и първа
Касационно оспорване на съдебните решения по оспорване на наказателните постановления и електронните фишове

Глава тридесет и втора
Възобновяване на административнонаказателните производства

Глава тридесет и трета
Производство за изпълнение на наказателните постановления и на решенията на съдилищата по административнонаказателни дела

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
СЪОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НАЦИОНАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС, ЕВРОПЕЙСКИ
АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС И ГЛОБАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС

Глава тридесет и четвърта
Взаимодействие между националния и европейския административен процес

Глава тридесет и пета
Взаимодействие между националния и глобалния административен процес

Библиография
Списък на цитираните европейски и български нормативни актове
Указател на цитираните дела на българските и европейските съдилища
Практика на европейските съдилища
Предметен указател

Още от авторите


Събития

пвсчпсн
  12345
6
7
89101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

» Най-продавани